Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi dinh-dat-le
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Khoa học và công nghệ (KH&CN) thế giới đã và đang phát triển theo quy luật, đi từ
sự thống nhất đến chuyên môn hóa, sau đó lại trở về sự thống nhất với trình độ cao
hơn, theo chu kỳ xoắn ốc, trong đó các lĩnh vực khoa học liên ngành, đa ngành như
công nghệ sinh học (CNSH), công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT), công
nghệ nano (CNNN) đang hứa hẹn mang lại những thành tựu to lớn phục vụ trực tiếp
đời sống của nhân loại.
Cách đây hơn một thập kỷ, Đảng và Nhà nước ta, với tầm nhìn chiến lược đã định
hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực: CNTT, CNSH, công nghệ thự động hoá, công
nghệ vật liệu mới …. Để cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, với sự chỉ đạo đúng đắn
của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới cơ
chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, đồng thời đã có sự định
hướng đầu tư đúng đắn vào các ngành công nghệ nói trên nên bước đầu đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế…góp
phần phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Việc tiếp tục nghiên cứu các xu hướng phát triển các ngành KH&CN chủ đạo nói
trên để nắm bắt được những thành tựu xuất hiện của các ngành đó nhằm ứng dụng vào
điều kiện thực tiễn của nước ta là một vấn đề được giới nghiên cứu rất quan tâm, mặt
khác nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các chuyên gia nghiên cứu xây dựng
Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc
gia, Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao là rất cần thiết. Với tình thần
đó, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia xuất bản Tổng luận ”CUỘC CÁCH
MẠNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 2020”, bao hàm dự báo xu hướng phát triển tới
năm 2020 các ngành khoa học và công nghệ trọng điểm nói trên.
Xin trân trọng giới thiệu.

TRUNG TÂM THÔNG TIN
KH&CN QUỐC GIA

1

I. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
I.1. Một số xu hướng quan trọng
Trong thế kỷ XXI, CNTT vẫn là một lĩnh vực công nghệ trung tâm. Sự phát triển của các
ngành KH&CN tiên tiến cần phải dựa trên nền tảng của CNTT. Tuy nhiên, CNTT sẽ được
kết hợp một cách hữu cơ trong các thiết bị, linh kiện, góp phần làm tăng chất lượng cho các
sản phẩm đó.
Những xu hướng của CNTT sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới đời sống chính trị và xã hội từ
nay tới năm 2020 gồm:
1. Xu hướng hội tụ các công nghệ
Hiện tại, nhiều dịch vụ và sản phẩm đều có sự kết hợp với CNTT. Ví dụ, mọi người có
thể truy cập Internet thông qua máy thu hình cáp hay điện thoại. Họ cũng có thể sử dụng
máy điện thoại di động củ...
LỜI NÓI ĐẦU
Khoa học và công nghệ (KH&CN) thế giới đã và đang phát triển theo quy luật, đi từ
sự thống nhất đến chuyên môn hóa, sau đó lại trở về sự thống nhất với trình độ cao
hơn, theo chu kỳ xoắn ốc, trong đó các lĩnh vực khoa học liên ngành, đa ngành như
công nghệ sinh học (CNSH), công nghệ thông tintruyền thông (CNTT&TT), công
nghệ nano (CNNN) đang ha hn mang lại những thành tựu to lớn phục v trực tiếp
đời sống của nhân loại.
Cách đây hơn một thập kỷ, Đảng Nhà nước ta, với tầm nhìn chiến lược đã định
hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực: CNTT, CNSH, công nghệ thự động hoá, công
nghệ vật liệu mới …. Để cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, với sự chỉ đạo đúng đắn
của Chính phủ, B Khoa học Công nghệ đã nhiều nỗ lực trong việc đổi mi
chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, đồng thời đã s định
hướng đầu đúng đắn vào các ngành công nghệ nói trên nênc đầu đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế…góp
phần phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Việc tiếp tục nghiên cứu các xu hướng phát triển các ngành KH&CN chủ đạo nói
trên để nắm bắt được những thành tựu xuất hiện của các ngành đó nhằm ứng dụng vào
điều kiện thực tiễn của nước ta một vấn đề được giới nghiên cứu rất quan tâm, mặt
khác nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các chuyên gia nghiên cứu xây dựng
Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc
gia, Chương trình ứng dụngphát triển công nghệ cao rất cần thiết. Với tình thần
đó, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia xuất bản Tổng luận CUỘC CÁCH
MẠNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU 2020”, bao hàm dự báo xu hướng phát triển tới
năm 2020 các ngành khoa học và công nghệ trọng điểm nói trên.
Xin trân trọng giới thiệu.
TRUNG TÂM THÔNG TIN
KH&CN QUỐC GIA
1
Công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ thông tin - Người đăng: dinh-dat-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Công nghệ thông tin 9 10 344