Ktl-icon-tai-lieu

Công tác hoạch định của Samsung Vina

Được đăng lên bởi thienlongtkpy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 1 lần


Luận văn: Công tác hoạch định của Samsung vina

MỤC LỤC
Tiêu Đề

Trang

Tr
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về công tác
hoạch định chiến lược của công ty Samsung…………….....
1.1.Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài……………………………….....
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề…………………………………..
1.3.Các mục tiêu nghiên cứu…………………………………….
1.4.Phạm vi nghiên cứu…………………………………………
1.5.Ý nghĩa của nghiên cứu………………………………….......
1.6.Kết cấu báo cáo nghiên cứu………………………………….

4

Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận về
“Công tác hoạch định của công ty Samsung”……………….
2.1. Một số khái định nghĩa, khái niệm cơ bản……………………….
2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu khách thể
ở Việt Nam và trên thế giới………………………………………
2.3 Nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược
của công ty Samsung Vina………………………………………………

4
4
5
5
5
6
7

7

21
22

Chương3: Phương pháp nghiên cứu và
các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu…………
3.1. Phương pháp nghiên cứu các vấn đề……………………………….
3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố
môi trường đến vấn đề nghiên cứu………………………………………

Chương 4: Các kết luận, thảo luận
và đề xuất với vấn đề nghiên cứu………………………………
4.1. Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu…………………………
4.2. Các dự báo triển vọng về các vấn đề nghiên cứu………………….
4.3. Hạn chế nghiên cứu và các vấn đề đặt ra
cần tiếp tục nghiên cứu……………………………………………………

Phụ Lục………………………………………………………….

54

54

55
56
56

56

56
58

...
Luận văn: Công tác hoạch định của Samsung vina
Công tác hoạch định của Samsung Vina - Trang 2
Công tác hoạch định của Samsung Vina - Người đăng: thienlongtkpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công tác hoạch định của Samsung Vina 9 10 894