Ktl-icon-tai-lieu

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phầnConstrexim số 1

Được đăng lên bởi Erin Pham
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4796 lần   |   Lượt tải: 3 lần
 Lời nói đầu 1
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 7
1.1. Các khái niệm cơ bản 7
1.1.1. Kế hoạch hoá 7
1.1.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 7
1.2. Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 8
1.2.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược
nguồn nhân lực. 8
1.2.2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cóảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức. 9
1.2.3. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cơ sở cho các hoạt động tuyển dụng nguồn
nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 9
1.2.4. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực nhằm điều hoà các hoạt động nguồn nhân lực.
9
1.3. Các nhân tốảnh hưởng đến kế hoạch hoá nguồn nhân lực 10
1.3.1. Loại sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức sẽ cung cấp cho xã hội và chiến lược của
tổ chức 10
1.3.2. Tính không ổn định của môi trường 10
1.3.3. Độ dài thời gian của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 10
1.3.4. Loại thông tin và chất lượng của dự báo thông tin về kế hoạch hoá nguồn
nhân lực 11
1.4. Cơ sở của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 11
1.4.1. Phân tích công việc 11
1.4.2.Quan hệ giữa kế hoạch hoá nguồn nhân lực và kế hoạch sản xuất kinh doanh
12
1.4.3. Đánh giá thực hiện công việc 14
1.4.4. Định mức lao động 14
1.5. Quá trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực 15
1.5.1. Dựđoán cầu nhân lực 15
1.5.1.1. Dựđoán cầu nhân lực ngắn hạn 15
1.5.1.2. Dựđoán cầu nhân lực dài hạn 17
1.5.2. Dựđoán cung nhân lực 21
1.5.2.1. Dựđoán cung nhân lực trong nội bộ tổ chức/Phân tích nhân lực hiện có của
tổ chức 21
1.5.2.2. Dựđoán cung nhân lực từ bên ngoài 23
1.6. Cân đối cung và cầu nhân lực, các giải pháp khắc phục mất cân đối giữa cung
và cầu 27
1.6.1. Cầu nhân lực lớn hơn cung nhân lực (thiếu lao động) 27
1.6.2. Cung nhân lực lớn hơn cầu nhân lực (thừa lao động) 28
1.6.3. Cầu nhân lực bằng cung nhân lực (cân đối) 30
Chương 2 : Tổng quan về công ty constrexim số 1vàđặc điểm nguồn nhân lực của
công ty 31
2.1. Tổng quan về công ty 31
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Constrexim số 1 31
2.1.2. Các giai đoạn phát triển nổi bật của Công ty cổ phần Constrexim số 1 31
2.1.3. Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Constrexim số 1 và Công ty mẹ
Constrexim Holdings 32
2.1.3.1. Quan hệ giữa Công ty cổ phần Constrexim số 1 và Công ty mẹ Constrexim
Holdings 32

2.1.3.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Constrexim số 1 đối với Công
ty mẹ 33
2.1.4. Mô hình tô chức bộ máy quản lý của Công ty 34
2.1.4.1. Đại Hội đồng cổđông 35
2.1.4.2 . Hội đồng quản trị 35
2.1.4.3. Ban kiểm soát 35
2.1.4.4. Giám đốc công ty 36
2.1.4.5....
 L i nói đ u 1
Ch ng 1: C s lý lu n v công tác k ho ch hoá ngu n nhân l c 7ươ ơ ế
1.1. Các khái ni m c b n 7 ơ
1.1.1. K ho ch hoá 7ế
1.1.2. K ho ch hoá ngu n nhân l c 7ế
1.2. Vai trò c a k ho ch hoá ngu n nhân l c 8 ế
1.2.1. K ho ch hoá ngu n nhân l c gi vai trò trung tâm trong qu n lý chi n l c ế ế ượ
ngu n nhân l c. 8
1.2.2. K ho ch hoá ngu n nhân l c có nh h ng l n đ n hi u qu c a t ch c. 9ế ưở ế
1.2.3. K ho ch hoá ngu n nhân l c là c s cho các ho t đ ng tuy n d ng ngu n ế ơ
nhân l c, đào t o và phát tri n ngu n nhân l c. 9
1.2.4. K ho ch hoá ngu n nhân l c nh m đi u hoà các ho t đ ng ngu n nhân l c.ế
9
1.3. Các nhân t nh h ng đ n k ho ch hoá ngu n nhân l c 10ốả ưở ế ế
1.3.1. Lo i s n ph m, d ch v mà t ch c s cung c p cho xã h i và chi n l c c a ế ượ
t ch c 10
1.3.2. Tính không n đ nh c a môi tr ng 10 ườ
1.3.3. Đ dài th i gian c a k ho ch hoá ngu n nhân l c 10 ế
1.3.4. Lo i thông tin và ch t l ng c a d báo thông tin v k ho ch hoá ngu n ượ ế
nhân l c 11
1.4. C s c a k ho ch hoá ngu n nhân l c 11ơ ế
1.4.1. Phân tích công vi c 11
1.4.2.Quan h gi a k ho ch hoá ngu n nhân l c và k ho ch s n xu t kinh doanh ế ế
12
1.4.3. Đánh giá th c hi n công vi c 14
1.4.4. Đ nh m c lao đ ng 14
1.5. Quá trình k ho ch hoá ngu n nhân l c 15ế
1.5.1. D đoán c u nhân l c 15
1.5.1.1. D đoán c u nhân l c ng n h n 15
1.5.1.2. D đoán c u nhân l c dài h n 17
1.5.2. D đoán cung nhân l c 21
1.5.2.1. D đoán cung nhân l c trong n i b t ch c/Phân tích nhân l c hi n có c a
t ch c 21
1.5.2.2. D đoán cung nhân l c t bên ngoài 23
1.6. Cân đ i cung và c u nhân l c, các gi i pháp kh c ph c m t cân đ i gi a cung
và c u 27
1.6.1. C u nhân l c l n h n cung nhân l c (thi u lao đ ng) 27 ơ ế
1.6.2. Cung nhân l c l n h n c u nhân l c (th a lao đ ng) 28 ơ
1.6.3. C u nhân l c b ng cung nhân l c (cân đ i) 30
Ch ng 2 : T ng quan v công ty constrexim s 1vàđ c đi m ngu n nhân l c c a ươ
công ty 31
2.1. T ng quan v công ty 31
2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty c ph n Constrexim s 1 31
2.1.2. Các giai đo n phát tri n n i b t c a Công ty c ph n Constrexim s 1 31
2.1.3. M i quan h gi a Công ty C ph n Constrexim s 1 và Công ty m
Constrexim Holdings 32
2.1.3.1. Quan h gi a Công ty c ph n Constrexim s 1 và Công ty m Constrexim
Holdings 32
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phầnConstrexim số 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phầnConstrexim số 1 - Người đăng: Erin Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phầnConstrexim số 1 9 10 550