Ktl-icon-tai-lieu

công tác lễ tân

Được đăng lên bởi Dung The Nua
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÔNG TÁC
LỄ TÂN
MSHP: 210701801
GVHD: TS.NGUYỄN NAM HÀ
NHÓM: 2

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 6/2011

CÔNG TÁC LỄ TÂN VĂN PHÒNG

DANH SÁCH NHÓM

STT

HỌ

TÊN

MSSV

ĐÁNH GIÁ
%

1

NGUYỄN THỊ

CHÂU

0

100

2

NGUYỄN THỊ LỆ

HÀ

0

100

3

NGUYỄN THỊ

MAI

0

100

4

NGUYỄN THỊ

MAI

0

100

5

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

MAI

0

100

6

PHAN THỊ

NGUYỆT

0

100

7

NGUYỄN HÙNG

THỊNH

0

100

8

NGUYỄN PHƢƠNG

THÙY

0

100

9

HOÀNG THỊ

THỦY

0

100

9

VŨ HUYỀN

TRANG

0

100

10

NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG TRÚC

0

100

11

NGUYỄN HỮU

0

100

VŨ

NHÓM TRƢỞNG

NGUYỄN HỮU VŨ

2

CÔNG TÁC LỄ TÂN VĂN PHÒNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................
B 
I HC CÔNG NGHIP THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA QUN TR KINH DOANH
CÔNG TÁC
L TÂN
MSHP: 210701801
GVHD: TS.NGUYN NAM HÀ
NHÓM: 2
THÀNH PH H CHÍ MINH, 6/2011
công tác lễ tân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công tác lễ tân - Người đăng: Dung The Nua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
công tác lễ tân 9 10 835