Ktl-icon-tai-lieu

Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3945 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
cỏc tổ chức cũng cú những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ cú sự
thớch ứng hợp với cơ chế để cú thể cạnh tranh, nõng cao hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nõng cao thương hiệu của mỡnh
trong nền kinh tế cú nhiều loại hỡnh sở hữu thuộc cỏc thành phần kinh tế khỏc
nhau. Nhưng bờn cạnh đú cũng cũn cú những doanh nghiệp cũn thụ động
phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế khụng phỏt huy
được những thế mạnh khắc phục những điểm yếu của mỡnh để đến tới những
kết cục trong đào thải trong quy luật vốn cú như nền kinh tế thị trường.
Cú nhiều yếu tố tạo nờn sự thành cụng của doanh nghiệp, nguồn lực là
một trong những yếu tố đú: Nguồn lực tài chớnh, nguồn lực nhõn sự… Nguồn
lực nào cũng quan trọng và cựng hỗ trợ cho nhau tạo nờn sự thành cụng của
doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho dự cú nguồn tài chớnh phong phỳ lớn
mạnh cũng chỉ là vụ nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến
những mỏy múc thiết bị hiện đại phỏt huy cú hiệu quả hoạt động của nú trong
việc tạo ra sản phẩm. Núi đến con người trong một tổ chức khụng phải là một
con người chung chung mà là núi tới số lượng và chất lượng hay chớnh là
năng lực phẩm chất, cụng suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả
cỏc hoạt động trong một doanh nghiệp đều cú sự tham gia trực tiếp hay giỏn
tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thỡ đú là
một lợi thế rất lớn so với cỏc doanh nghiệp khỏc trờn thị trường.
Cụng việc đầu tiờn trước hết để cú một đội ngũ lao động chất lượng là
việc tuyển dụng. Cụng việc tuyển dụng cú hiệu quả thỡ đú mới là cơ sở để cú
đội ngũ lao động giỏi.
Mỗi loại hỡnh doanh nghiệp cú nhữn quỏ trỡnh tuyển dụng khỏc nhau
miễn là phự hợp và mang lại hiệu quả. Trong cụng ty Nhà nước, cụng việc
tuyển dụng cú nhiều khỏc biệt so với cụng ty TNHH hay cụng ty liờn doanh.
Đỗ Mạnh Cờng - Lớp QTKDTH - K34

Chuyên đề tốt nghiệp
Là một sinh viờn sắp ra trường mong muốn cú được một cụng việc đỳng
chuyờn ngành, em đó chọn đề tài: "Công tác tuyển dụng lao động tại Công
ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú". Để nghiờn cứu
cụng tỏc tuyển dụng của cỏc cụng ty Nhà nước (lấy vớ dụ từ cụng ty cơ điện
Trần Phỳ). Việc nghiờn cứu này vừa đỏnh giỏ thực tế quỏ trỡnh tuyển dụng để
đưa ra cỏc biện phỏp đúng gúp cho cụng ty để cho cụng tỏc tuyển dụng của
cụng ty liờn doanh mà thực tế em đó trải qua. Nghiờn cứu đề tài này cũng là
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
các tổ chức cũng những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ sự
thích ứng hợp với chế đ thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình
trong nền kinh tế nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác
nhau. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những doanh nghiệp còn thụ động
phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế không phát huy
được những thế mạnh khắc phục những điểm yếu của mình để đến tới những
kết cục trong đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế thị trường.
nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực
một trong những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn
lực nào cũng quan trọng cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của
doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho có nguồn tài chính phong phú lớn
mạnh cũng chỉ nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến
những máy móc thiết bị hiện đại phát huy hiệu quả hoạt động của trong
việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một
con người chung chung nói tới số lượng chất lượng hay chính
năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả
các hoạt động trong một doanh nghiệp đều sự tham gia trực tiếp hay gián
tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó
một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.
Công việc đầu tiên trước hết để một đội ngũ lao động chất lượng
việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng hiệu quả thì đó mới sở để
đội ngũ lao động giỏi.
Mỗi loại hình doanh nghiệp nhữn quá trình tuyển dụng khác nhau
miễn phù hợp mang lại hiệu quả. Trong công ty Nhà nước, công việc
tuyển dụng nhiều khác biệt so với công ty TNHH hay công ty liên doanh.
§ç M¹nh Cêng - Líp QTKDTH - K34
Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú 9 10 567