Ktl-icon-tai-lieu

Công tác tuyển dụng nhân lực

Được đăng lên bởi tieutuway-95
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn lực con người được xem là yếu tố quan trọng, là chìa khóa mở
ra thành công cho các doanh nghiệp. Quản trịLuận Văn - Đề Án - Tiểu
Luận Quản Trị Kinh Doanh nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng
trong sự ổn đinh và phát triển của các doanh nghiệp, quyết định đến
sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy quản trị nguồn nhân
lực đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm và đặt lên hàng đầu
trong hoạt động sản xuất kinh doanhLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Kinh
Doanh Quốc Tế của mình.
Nhận thức được điều đó Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 đã coi vấn đề quản
trị nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi tạo nên sự gắn kết các bộ phận
trong Chi nhánh và tạo nên thành công. Để thích ứng nhanh chóng với
sự thay đổi của ngành viễn thôngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Viễn
Thông thì việc quản trị nguồn nhân lực cũng cần phải đạt được hiệu
quả cao, Chi nhánh không chỉ trang bị về thiết bị hiện đại mà còn phải
trang bị cả về nguồn lực con người. Nhân viên làm việc có hiệu quả,
chất lượng, cách quản lí có phù hợp thì Chi nhánh hoạt động sản xuất
kinh doanh mới có hiệu quả, có lợi nhuận. Việc quản trị nguồn nhân lực
được Chi nhánh hết sức quan tâm để làm sao có thể gắn kết được các
bộ phận trong Chi nhánh với nhau, tạo nên sự hài lòng và gắn bó của
nhân viên với Chi nhánh. Quản trị con người được Chi nhánh rất coi
trọng bởi tất cả các vấn đề khác đều phụ thuộc vào thành công của
việc quản trị nguồn nhân lực. Đầu năm 2012 EVN Telecom sáp nhập
vào Viettel, Chi nhánh sẽ tiếp nhận thêm khoảng 200 nhân viên và do
vậy cần phải đưa ra những phương pháp đào tạo và phát triển nhân
viên cho phù hợp. Bên cạnh đó, Chi nhánh hoạt động theo mô hình mới
được hơn 4 năm, vấn đề quản trị nguồn nhân lực cũng cần phải có
những sự cải tiến mới để thúc đẩy sự phát triển của mình hơn nữa.
Nhận thấy được sự phát triển của Chi nhánh trong những năm vừa
qua, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực là yếu tố không thể
thiếu để đóng góp vào sự thành công của Chi nhánh và mong muốn
tìm hiểu về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh, em đã
lựa chọn đề tài: “Quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Viettel
Hà Nội 1” cho bài thu hoạch thực tập của mình.
Trong bài thu hoạch thực tập này tập trung làm rõ một số vấn đề lý
luận liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, tìm
hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Viettel Hà Nội
1để đưa ra những đánh giá nhận xét và trên cơ sở đó đề xuất một số
giải pháp giúp nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Chi
nhánh.
Ngoài lời m...
Nguồn lực con người được xem là yếu tố quan trọng, là chìa khóa mở
ra thành công cho các doanh nghiệp. Quản trịLuận Văn - Đề Án - Tiểu
Luận Quản Trị Kinh Doanh nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng
trong sự ổn đinh và phát triển của các doanh nghiệp, quyết định đến
sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy quản trị nguồn nhân
lực đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm và đặt lên hàng đầu
trong hoạt động sản xuất kinh doanhLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Kinh
Doanh Quốc Tế của mình.
Nhận thức được điều đó Chi nhánh Viettel Hà Nội 1 đã coi vấn đề quản
trị nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi tạo nên sự gắn kết các bộ phận
trong Chi nhánh và tạo nên thành công. Để thích ứng nhanh chóng với
sự thay đổi của ngành viễn thôngLuận Văn - Đề Án - Tiểu Luận Viễn
Thông thì việc quản trị nguồn nhân lực cũng cần phải đạt được hiệu
quả cao, Chi nhánh không chỉ trang bị về thiết bị hiện đại mà còn phải
trang bị cả về nguồn lực con người. Nhân viên làm việc có hiệu quả,
chất lượng, cách quản lí có phù hợp thì Chi nhánh hoạt động sản xuất
kinh doanh mới có hiệu quả, có lợi nhuận. Việc quản trị nguồn nhân lực
được Chi nhánh hết sức quan tâm để làm sao có thể gắn kết được các
bộ phận trong Chi nhánh với nhau, tạo nên sự hài lòng và gắn bó của
nhân viên với Chi nhánh. Quản trị con người được Chi nhánh rất coi
trọng bởi tất cả các vấn đề khác đều phụ thuộc vào thành công của
việc quản trị nguồn nhân lực. Đầu năm 2012 EVN Telecom sáp nhập
vào Viettel, Chi nhánh sẽ tiếp nhận thêm khoảng 200 nhân viên và do
vậy cần phải đưa ra những phương pháp đào tạo và phát triển nhân
viên cho phù hợp. Bên cạnh đó, Chi nhánh hoạt động theo mô hình mới
được hơn 4 năm, vấn đề quản trị nguồn nhân lực cũng cần phải có
những sự cải tiến mới để thúc đẩy sự phát triển của mình hơn nữa.
Nhận thấy được sự phát triển của Chi nhánh trong những năm vừa
qua, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực là yếu tố không thể
thiếu để đóng góp vào sự thành công của Chi nhánh và mong muốn
tìm hiểu về thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh, em đã
lựa chọn đề tài: “Quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Viettel
Hà Nội 1” cho bài thu hoạch thực tập của mình.
Trong bài thu hoạch thực tập này tập trung làm rõ một số vấn đề lý
luận liên quan đến quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, tìm
hiểu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Viettel Hà Nội
1để đưa ra những đánh giá nhận xét và trên cơ sở đó đề xuất một số
giải pháp giúp nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Chi
nhánh.
Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệuThư Viện Tài liệu tham khảo,
thu hoạch thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương :
Chương 1 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Chi nhánh Viettel Hà
Nội Chương 3 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị nguồn nhân
lực tại Chi nhánh Viettel Hà Nội 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG
Công tác tuyển dụng nhân lực - Trang 2
Công tác tuyển dụng nhân lực - Người đăng: tieutuway-95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công tác tuyển dụng nhân lực 9 10 590