Ktl-icon-tai-lieu

công ty ajinomoto

Được đăng lên bởi Yến Linh Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1184 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Công ty Ajinomoto Việt Nam - Eat well, live well
July 24, 2012

Mục lục
Phần 1: Tổng quan công ty. ......................................................................................................... 2
A-

Lịch sử: ............................................................................................................................ 2

B-

Thị trường Việt Nam: .................................................................................................... 2

C-

Phát triển dựa trên môi trường bền vững: .................................................................. 3

D-

Vị Umami: ....................................................................................................................... 4

i/

Khái quát: ....................................................................................................................... 4

ii/

Khám phá: ................................................................................................................... 4

iii/

Đặc tính: ...................................................................................................................... 5

iv/

Thực phẩm giàu umami: ............................................................................................ 6

Phần 2: Các sản phẩm chính........................................................................................................ 8
A-

Bột ngọt: .......................................................................................................................... 8

i/

Ajinomoto: ...................................................................................................................... 8

ii/

Bột ngọt cao cấp AJI-PLUS:...................................................................................... 9

B-

Gia vị hạt:........................................................................................................................ 9

C-

Gia vị lỏng: .................................................................................................................... 10

i/

Giấm gạo LISA:............................................................................................................ 10

ii/

Xốt mayonnaise Aji-mayo: ...................................................................................... 10

iii/

Nước tương LISA: .................................................................................................... 11

iv/

Sốt tương LISA: ................................
Công ty Ajinomoto Vit Nam - Eat well, live well
July 24, 2012
0
Mc lc
Phn 1: Tng quan công ty. ......................................................................................................... 2
A- Lch s: ............................................................................................................................ 2
B- Th trường Vit Nam: .................................................................................................... 2
C- Phát trin da trên môi trường bn vng: .................................................................. 3
D- V Umami: ....................................................................................................................... 4
i/ Khái quát: ....................................................................................................................... 4
ii/ Khám phá: ................................................................................................................... 4
iii/ Đặc tính: ...................................................................................................................... 5
iv/ Thc phm giàu umami: ............................................................................................ 6
Phn 2: Các sn phm chính........................................................................................................ 8
A- Bt ngt: .......................................................................................................................... 8
i/ Ajinomoto: ...................................................................................................................... 8
ii/ Bt ngt cao cp AJI-PLUS:...................................................................................... 9
B- Gia v ht: ........................................................................................................................ 9
C- Gia v lng: .................................................................................................................... 10
i/ Gim go LISA: ............................................................................................................ 10
ii/ Xt mayonnaise Aji-mayo: ...................................................................................... 10
iii/ Nước tương LISA: .................................................................................................... 11
iv/ Sốt tương LISA: ........................................................................................................ 11
D- Gia v tin dng: ........................................................................................................... 12
i/ Bt tm khô chiên giòn Aji - quick: ............................................................................ 12
ii/ Bt cà ri tin dng Aji - quick: ............................................................................... 12
iii/ Bột nước dùng Aji - ngon: ....................................................................................... 13
E- Nước gii khát: ............................................................................................................. 13
F- Phân bón Ami-Ami: ..................................................................................................... 14
Phn 3: Qui trình sn xut. ........................................................................................................ 15
A- Chng vi sinh vt: ........................................................................................................ 15
B- Nguyên liu: .................................................................................................................. 15
công ty ajinomoto - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công ty ajinomoto - Người đăng: Yến Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
công ty ajinomoto 9 10 356