Ktl-icon-tai-lieu

Cv xin việc

Được đăng lên bởi nguyendiepxda
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU IV.8: LÝ LỊCH CHUYÊN GIA/NHÂN VIÊN DỰ KIẾN
THAM GIA GÓI THẦU

- Họ tên: Cao Việt Hưng

Năm sinh: 1984

- Vị trí đề xuất và nhiệm vụ dự kiến trong gói thầu: Thiết kế viên
- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
- Thành viên hội nghề nghiệp khác:
- Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, học vấn: KS. Xây dựng
- Kinh nghiệm nghề nghiệp: 02 năm
+ Thời gian đã hoạt động tư vấn xây dựng 02 năm, từ 2007 đến nay
+ Số công trình loại và cấp công trình cảng đã chủ trì tư vấn:
+ Số công trình, loại và cấp công trình cảng đã tham gia tư vấn: Cảng Nhà
máy đóng tàu Nam Triệu; Cảng Nhà máy đóng tàu Phà Rừng; Cảng TCQT Vân
Phong, cụm Cảng hóa dầu VipCo…
- Chứng chỉ hành nghề:

XÁC NHẬN CỦA NHÀ THẦU

NGƯỜI KÊ KHAI

...
BIỂU IV.8: LÝ LỊCH CHUYÊN GIA/NHÂN VIÊN DỰ KIẾN
THAM GIA GÓI THẦU
- Họ tên: Cao Việt Hưng Năm sinh: 1984
- Vị trí đề xuất và nhiệm vụ dự kiến trong gói thầu: Thiết kế viên
- Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
- Thành viên hội nghề nghiệp khác:
- Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, học vấn: KS. Xây dựng
- Kinh nghiệm nghề nghiệp: 02 năm
+ Thời gian đã hoạt động tư vấn xây dựng 02 năm, từ 2007 đến nay
+ Số công trình loại và cấp công trình cảng đã chủ trì tư vấn:
+ Số công trình, loại cấp công trình cảng đã tham gia vấn: Cảng Nhà
máy đóng tàu Nam Triệu; Cảng Nhà máy đóng u Phà Rừng; Cảng TCQT Vân
Phong, cụm Cảng hóa dầu VipCo…
- Chứng chỉ hành nghề:
XÁC NHẬN CỦA NHÀ THẦU NGƯỜI KÊ KHAI
Cv xin việc - Người đăng: nguyendiepxda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cv xin việc 9 10 768