Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm, điều kiện tự nhiên - xà hội, lịch sử - truyền thống của tỉnh Ninh Bình

Được đăng lên bởi kientk1501-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Bµi so¹n th nhÊt:
§ÆC §IÓM, §IÒU KIÖN Tù NHI£N - X· HéI,
LÞCH Sö Vµ TRUYÒN THèNG CñA TØNH NINH B×NH
a/ §ÆC §IÓM, §IÒU KIÖN Tù NHI£N - X· HéI
I. §ÆC §IÓM, §IÓU KIÖN Tù NHI£N
1.1.VÞ trÝ ®Þa lý
Ninh B×nh lµ mét tØnh n»m ë cùc Nam ®ång b»ng B¾c Bé, Ninh B×nh tiÕp gi¸p
víi bèn tØnh: phÝa B¾c gi¸p tØnh Nam §Þnh vµ Hµ Nam, phÝa §«ng Nam gi¸p
biÓn §«ng, phÝa T©y vµ T©y Nam gi¸p tØnh Thanh Ho¸, phÝa T©y vµ phÝa §«ng
B¾c gi¸p tØnh Hoµ B×nh. ë vÞ trÝ ®iÓm mót cña c¹nh ®¸y tam gi¸c ch©u thæ s«ng
Hång, Ninh B×nh n»m trªn tuyÕn ®êng giao th«ng xuyªn B¾c – Nam, c¸ch thñ
®« Hµ Néi h¬n 90 km, ngoµi quèc lé 1A, ®êng s¾t B¾c – Nam, Ninh B×nh cßn
cã hÖ thèng c¶ng biÓn, ®êng s«ng, ®êng biÓn thuËn lîi, t¹o ®iÒu kiÖn giao lu,
hîp t¸c, ph¸t triÓn toµn diÖn víi c¸c tØnh kh¸c trong c¶ níc vµ quèc tÕ.
1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh
§Þa h×nh cña Ninh B×nh ®îc chia thµnh 3 vïng râ rÖt gåm: vïng ®åi nói, nöa ®åi
nói; vïng ®ång b»ng; vïng ven biÓn vµ biÓn.
- Vïng ®åi nói, nöa ®åi nói (cßn gäi lµ vïng "b¸n s¬n ®Þa") víi c¸c d·y nói ®¸
v«i, nói nhiÒu th¹ch sÐt, sa th¹ch, ®åi ®Êt ®an xen c¸c thung lòng lßng ch¶o hÑp,
®Çm lÇy, ruéng tròng ven nói, cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®Æc biÖt lµ ®¸ v«i.
- Vïng ®ång b»ng trung t©m lµ vïng ®Êt ®ai mµu mì, b·i båi ven s«ng, cã nhiÒu
tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, ®¸p øng nhu cÇu l¬ng thùc t¹i chç, vµ s¶n
xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu.
- Vïng ven biÓn vµ biÓn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n khai
th¸c c¸c nguån lîi ven biÓn.
§åi nói trïng ®iÖp chiÕm qu¸ nöa diÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh; c¸c vïng
nöa ®åi nói tuy kh«ng lín nhng l¹i ph©n bè r¶i r¸c, xen kÏ ch¹y dµi tõ ®iÓm cùc
T©y huyÖn Gia ViÔn theo híng §«ng Nam qua huyÖn Hoa L, Yªn M« xuèng
Kim S¬n vµ ra tíi biÓn §«ng (gi¸p huyÖn Nga S¬n - Thanh Ho¸). §iÓm cao
nhÊt so víi mÆt biÓn lµ ®Ønh M©y B¹c trªn vên Quèc gia Cóc Ph¬ng cao 656m,
®iÓm thÊp nhÊt so víi mùc níc biÓn lµ x· Gia Trung huyÖn Gia ViÔn (-0,4m).
D·y nói ®¸ v«i ë phÝa t©y cña tØnh ch¹y theo híng T©y B¾c – §«ng Nam, b¾t
nguån tõ vïng rõng nói Hoµ B×nh ch¹y ra biÓn t¹o thµnh vïng phï sa cæ ven
ch©n nói. Do qua tr×nh t¹o s¬n h¬n 200 triÖu n¨m vÒ tríc, d·y nói ®¸ v«i ë phÝa
T©y cña tØnh cã nhiÒu hang ®éng ®Ñp nh: BÝch §éng, Tam Cèc, §Þch Léng,
Xuyªn Thuû §éng, Bµn Long, Hoa S¬n…
TiÕp ®ã lµ vïng ®ång chiªm tròng ë c¸c huyÖn Nho Quan, Gia ViÔn, Hoa L,
Yªn M«, chøng tá khi biÓn båi trong ®iÒu kiÖn kÝn sãng, l¹i bÞ nói ®åi, bao bäc
che chë, nªn kh«ng ®ñ phï sa båi ®¾p ®Ó sãt l¹i vïng s©u tròng ngµy nay.
HuyÖn Gia ViÔn, Yªn M« vµ mét phÇn huyÖ...
Bµi so¹n th nhÊt:
§ÆC §IÓM, §IÒU KIÖN Tù NHI£N - X· HéI,
LÞCH Sö Vµ TRUYÒN THèNG CñA TØNH NINH B×NH
a/ §ÆC §IÓM, §IÒU KIÖN Tù NHI£N - X· HéI
I. §ÆC §IÓM, §IÓU KIÖN Tù NHI£N
1.1.VÞ trÝ ®Þa lý
Ninh B×nh mét tØnh n»m ë cùc Nam ®ång b»ng B¾c Bé, Ninh B×nh tiÕp gi¸p
víi bèn tØnh: phÝa B¾c gi¸p tØnh Nam §Þnh Hµ Nam, phÝa §«ng Nam gi¸p
biÓn §«ng, phÝa T©y T©y Nam gi¸p tØnh Thanh Ho¸, phÝa T©y phÝa §«ng
B¾c gi¸p tØnh HB×nh. ë trÝ ®iÓm mót cña c¹nh ®¸y tam gi¸c ch©u thæ s«ng
Hång, Ninh B×nh n»m trªn tuyÕn ®êng giao th«ng xuyªnc Nam, c¸ch thñ
®« Néi h¬n 90 km, ngoµi quèc 1A, ®êng s¾t B¾c Nam, Ninh B×nh cßn
thèng c¶ng biÓn, ®êng s«ng, ®êng biÓn thuËn lîi, t¹o ®iÒu kiÖn giao lu,
hîp t¸c, ph¸t triÓn toµn diÖn víi c¸c tØnh kh¸c trong c¶ níc vµ quèc tÕ.
1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh
§Þa h×nh cña Ninh B×nh ®îc chia thµnh 3 vïng râ rÖt gåm: vïng ®åi nói, nöa ®åi
nói; vïng ®ång b»ng; vïng ven biÓn vµ biÓn.
- Vïng ®åi nói, nöa ®åi nói (cßn gäi vïng "b¸n s¬n ®Þa") víi c¸c d·y nói ®¸
v«i, nói nhiÒu th¹ch sÐt, sa th¹ch, ®åi ®Êt ®an xen c¸c thung lòng lßng ch¶o hÑp,
®Çm lÇy, ruéng tròng ven nói, cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®Æc biÖt lµ ®¸ v«i.
- Vïng ®ång b»ng trung t©m lµ vïng ®Êt ®ai mµu mì, b·i båi ven s«ng, cã nhiÒu
tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, ®¸p øng nhu cÇu l¬ng thùc t¹i chç, s¶n
xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu.
- Vïng ven biÓn biÓn nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n khai
th¸c c¸c nguån lîi ven biÓn.
§åi nói trïng ®iÖp chiÕm qu¸ nöa diÖn tÝch nhiªn cña tØnh; c¸c vïng
nöa ®åi nói tuy kh«ng lín nhng l¹i ph©n bè r¶i r¸c, xen kÏ ch¹y dµi®iÓm cùc
T©y huyÖn Gia ViÔn theo híng §«ng Nam qua huyÖn Hoa L, Yªn xuèng
Kim S¬n ra tíi biÓn §«ng (gi¸p huyÖn Nga S¬n - Thanh Ho¸). §iÓm cao
nhÊt so víi t biÓn ®Ønh M©y B¹c trªn vên Quèc gia Cóc Ph¬ng cao 656m,
®iÓm thÊp nhÊt so víi mùc níc biÓn Gia Trung huyÖn Gia ViÔn (-0,4m).
D·y nói ®¸ v«i ë phÝa t©y cña tØnh ch¹y theo híng T©y B¾c §«ng Nam, b¾t
nguån vïng rõng nói Hoµ B×nh ch¹y ra biÓn t¹o thµnh vïng p sa ven
ch©n nói. Do qua tr×nh t¹o s¬n h¬n 200 triÖu n¨m tríc, d·y nói ®¸ v«i ë phÝa
T©y cña tØnh nhiÒu hang ®éng ®Ñp nh: BÝch §éng, Tam Cèc, §Þch Léng,
Xuyªn Thuû §éng, Bµn Long, Hoa S¬n…
TiÕp ®ã vïng ®ång chiªm tròng ë c¸c huyÖn Nho Quan, Gia ViÔn, Hoa L,
Yªn M«, chøng khi biÓn båi trong ®iÒu kiÖn kÝn sãng, l¹i nói ®åi, bao bäc
che chë, nªn kh«ng ®ñ p sa båi ®¾p ®Ó sãt l¹i vïng s©u tròng ngµy nay.
HuyÖn Gia ViÔn, Yªn mét phÇn huyÖn Hoa L vïng tròng, hay óng
lôt.
Toµn tØnh 18 km biÓn thuéc huyÖn Kim S¬n, cöa s«ng §¸y ®æ ra biÓn.
BiÓn båi dÇn t¹o nªn vïng ®ång b»ng ven biÓn nam Yªn Kh¸nh, Yªn M«, Kim
S¬n, hµng n¨m tiÕn thªm ra biÓn kho¶ng 100 - 120m quÜ ®Êt t¨ng thªm hµng
n¨m kho¶ng 140 - 168 ha.
1.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu, thñy v¨n vµ sinh vËt
a) KhÝ hËu
Mang k u nhiÖt ®íi giã mïa, chÞu ¶nh hëng cña khÝ hËu ven biÓn. Ninh
B×nh thuéc vïng tiÓu khÝ hËu cña ®ång b»ng s«ng Hång, ngoµi ¶nh hëng u
s¾c cña giã mïa §«ng B¾c, §«ng Nam, cßn chÞu ¶nh hëng cña k hËu ven
biÓn, khÝ hËu rõng nóinöa rõng nói. Ninh B×nh n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã
mïa: mïa nãng, ma nhiÒu th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10; mïa l¹nh, kh« th¸ng 11
n¨m tríc ®Õn th¸ng 4 n¨m sau.
- Lîng ma: trung b×nh hµng n¨m ë vµo kho¶ng 1.700-1.800 mm; nhng ph©n
kh«ng ®Òu, tËp trung 70% lîng ma vµo c¸c th¸ng 6 ®Õn th¸ng 9
Đặc điểm, điều kiện tự nhiên - xà hội, lịch sử - truyền thống của tỉnh Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm, điều kiện tự nhiên - xà hội, lịch sử - truyền thống của tỉnh Ninh Bình - Người đăng: kientk1501-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đặc điểm, điều kiện tự nhiên - xà hội, lịch sử - truyền thống của tỉnh Ninh Bình 9 10 991