Ktl-icon-tai-lieu

đảm bảo quyền được bồi thường thiệt hại của công dân trong tố tụng hình sư

Được đăng lên bởi Khánh Ly Võ
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LUẬN VĂN:

Đảm bảo quyền của công dân được bồi
thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật
trong hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam
hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài
Những năm vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân ngày
càng được cải thiện, các quyền của công dân về dân sự cũng được Đảng và Nhà nước ta đặc
biệt quan tâm. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự (TTHS), xu thế dân chủ hóa các hoạt động
tố tụng ngày càng được củng cố. Nghị quyết số 08/NQ-TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết
08) của Bộ Chính trị ngày 2/1/2002 "Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp
trong thời gian tới" đã tạo ra bước ngoặt mới cho sự nghiệp cải cách tư pháp. Tư tưởng
chủ đạo của Nghị quyết số 08 về cải cách tư pháp là cải cách nhằm đảm bảo tính dân chủ
của hoạt động tư pháp, đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân. Thể chế hóa tư tưởng
của Nghị quyết số 08, một loạt các văn bản pháp luật của Nhà nước ra đời, trong đó có
những văn bản có giá trị hết sức quan trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống tư pháp như
Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) ngày 26/11/2003, Bộ luật tố tụng dân sự ngày
15/6/2004. Đặc biệt, trước khi hai Bộ luật trên được ban hành, Nghị quyết
388/NQ/2003/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/3/2003 đã thực sự tạo ra
những tiền đề cơ bản cho sự thay đổi quan điểm của các cơ quan tư pháp về vấn đề quyền
công dân được bồi thường thiệt hại (BTTH) do hành vi trái pháp luật trong hoạt động tố
tụng. Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 08, BLTTHS và các văn bản liên quan đã đem
lại những bước tiến đáng kể trong tiến trình dân chủ hóa hoạt động TTHS, giảm thiểu các
trường hợp oan sai, và lần đầu tiên, những người bị oan sai đã được các cơ quan tiến
hành tố tụng xin lỗi, bồi thường.
Tuy nhiên, cơ chế để công dân được thực hiện quyền BTTH do hành vi trái pháp
luật trong TTHS ở nước ta hiện nay vẫn còn trong giai đoạn vừa xây dựng, vừa hoàn
thiện. Các quy định của pháp luật được ban hành chưa đầy đủ, chưa toàn diện để điều
chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến loại BTTH đặc biệt này. Do đó, trên thực tế, công
dân vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào ý chí chủ quan của các cơ quan tiến hành tố tụng
trong việc giải quyết bồi thường. Ngược lại, bản thân các cơ quan tiến hành tố tụng cũng
gặp rất nhiều khó khăn từ cơ chế BTTH cho công dân. Nhiều vụ việc đòi bồi thường đến
nay chưa có khả năng giải quyết dứt điểm, thậm chí, cả sau khi đã có phán quyết của các
cơ quan có thẩm quyền.

Các vấn đề mà thực tiễn đặt ra đòi hỏi phải có sự nghiên cứu sâu hơn v...
LUẬN VĂN:
Đảm bảo quyền của công dân được bồi
thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật
trong hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam
hiện nay
đảm bảo quyền được bồi thường thiệt hại của công dân trong tố tụng hình sư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đảm bảo quyền được bồi thường thiệt hại của công dân trong tố tụng hình sư - Người đăng: Khánh Ly Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
đảm bảo quyền được bồi thường thiệt hại của công dân trong tố tụng hình sư 9 10 999