Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá bước đầu xây dựng nông thôn mới và một số biện pháp thực hiện tại xã nông thịnh huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kan

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ THỊ ANH

ĐÁNH GIÁ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP
THỰC HIỆN TẠI XÃ NÔNG THỊNH
HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 60.62.01.15

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUANG DUỆ

Thái Nguyên, năm 2013

Số hóa bởi trung tâm học liệui

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này
là trung thực và hoàn toàn chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ để thực hiện luận văn này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Tác giả luận văn

Hà Thị Anh

Số hóa bởi trung tâm học liệuii

LỜI CẢM ƠN
Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi
lời cảm ơn đến TS. Nguyễn Quang Duệ - Người trực tiếp hướng dẫn và giúp
đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Sau đại
học – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã trực
tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Tôi xin cảm ơn UBND huyện Chợ Mới, UBND xã Nông Thịnh, các tổ
chức chính trị, xã hội xã Nông Thịnh, bà con nhân dân xã Nông Thịnh đã
cung cấp số liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn này.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, cùng toàn
thể gia đình, người thân đã động viên tôi trong thời gian học tập và nghiên
cứu đề tài.
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 04 năm 2013
Tác giả luận văn

Hà Thị Anh

Số hóa bởi trung tâm học liệuiii

MỤC LỤC
Lời cam đoan ............................................................................................................... i
Lời cảm ơn .................................................................................................................ii
Mục lục

............................................................................................................... iii

Danh mục từ viết tắt ................................................................................................... vi
Danh mục các bảng ...................................................................................................vii
Danh mục các hình ....................................................................................................vii
MỞ ĐẦU ...............................
Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
HÀ THỊ ANH
ĐÁNH GIÁ BƢỚC ĐẦU XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP
THỰC HIỆN TẠI XÃ NÔNG THỊNH
HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN
Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
Mã số: 60.62.01.15
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUANG DUỆ
Thái Nguyên, năm 2013
Đánh giá bước đầu xây dựng nông thôn mới và một số biện pháp thực hiện tại xã nông thịnh huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá bước đầu xây dựng nông thôn mới và một số biện pháp thực hiện tại xã nông thịnh huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kan - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Đánh giá bước đầu xây dựng nông thôn mới và một số biện pháp thực hiện tại xã nông thịnh huyện chợ mới, tỉnh Bắc Kan 9 10 912