Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá các qui định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về quyền nhân thân của cá nhân

Được đăng lên bởi shivagarland95
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 24 lần
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

--o0o--

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Môn: Luật Dân Sự 1
ĐỀ BÀI :SỐ 1
Đánh giá các qui định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về
quyền nhân thân của cá nhân
Họ tên

: Trần Khánh Lâm

MSSV

: 382127

Nhóm

: 02

Lớp

: 3821

Hà Nội – 2014

0

MỤC LỤC
A.ĐĂT VẤN ĐỀ…………………………………………….. 2
B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ…………………………………..

I. Tổng Quan về Quyền Nhân Thân…………

3

3

1.Khái niệm …………………………………………. 3
2.Đặc Điểm …………………………………………… 3

II. Đánh giá các qui định của pháp luật về quyền nhân thân
trong Bộ Luật Dân Sự 2005……………………………. 5
III. Một số phương hướng và giải pháp hoàn thiện các qui định
trong bộ luật dân sự về quyền nhân thân…………………… 12
C.KẾT LUẬN………………………………………………….. 14
Mục Lục ………………………………………………………

1

15

A.ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở Việt Nam, kể từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (2/9/1945) đến nay, quyền nhân
thân (QNT) của cá nhân luôn được pháp luật bảo vệ và ngày càng được coi trọng.
Các QNT của cá nhân được quy định trong các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,
1980, 1992 , 2013 và được cụ thể hoá trong Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 1995 và
hiện nay là BLDS năm 2005. Các quyền đó được thể hiện ở những nội dung rất cơ
bản của quyền con người. Đó là quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng, tên gọi,
danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền mang họ tên, quyền thay đổi họ tên, quyền kết
hôn, ly hôn, quyền cư trú, quyền tự do báo chí, quyền tự do sáng tạo văn học, nghệ
thuật, quyền phát minh, sáng chế, quyền tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật,
khoa học, quyền bí mật đời tư, quyền về hình ảnh.
Pháp luật dân sự qui định khá cụ thể và chi tiết về các quyền nhân thân của
cá nhân. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi các quyền của cá
nhân phải ngày càng được coi trọng hơn. Trong khi đó, pháp luật điều chỉnh các vấn
đề về quyền nhân thân gặp phải những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng kịp thời
được nhu cầu xã hội. Tình trạng quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm và
không được bảo vệ thỏa đáng là đáng phổ biến và đang ngày một gia tăng. Xuất
phát từ những lý luận và thực tiễn trên, em xin chọn đề tài “ Đánh giá các qui định
trong Bộ luật dân sự năm 2005 về quyền nhân thân của cá nhân” .Từ đó đưa đến
cho người đọc những tri thức cơ bản về quyền nhân thân, từ đó đưa ra những giải
pháp góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lí về quyền nhân thân của cá nhân

2

B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Tổng Quan về Quyền Nhân Thân
1.Khái Niệm
Điều 24 Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 quy định: “Quyền nhân thân...
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
--o0o--
BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Môn: Luật Dân Sự 1
ĐỀ BÀI :SỐ 1
Đánh giá các qui định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về
quyền nhân thân của cá nhân
Họ tên : Trần Khánh Lâm
MSSV : 382127
Nhóm : 02
Lớp : 3821
Hà Nội – 2014
0
Đánh giá các qui định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về quyền nhân thân của cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá các qui định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về quyền nhân thân của cá nhân - Người đăng: shivagarland95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đánh giá các qui định trong Bộ luật dân sự năm 2005 về quyền nhân thân của cá nhân 9 10 548