Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế TNDN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế TNDN

GVHD: Th.S Nguyễn Duy Nhất

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Trong bất kì một chế độ xã hội nào, thuế luôn luôn là một công cụ thể
hiện quyền lực của Nhà nước và là nguồn tài chính chủ yếu và tin cậy để phục
vụ nhu cầu chi tiêu công cộng xã hội. Với tốc độ gia tăng và đa dạng hóa nhanh
chóng về phát triển kinh doanh cùng với xu thế nhất thể hóa các khu vực và
toàn cầu hóa nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh của mỗi quốc gia nói riêng
và khu vực nói chung đã đặt các nhà hoạch định chính sách kinh tế, tài chính
trước những thách thức lớn lao đòi hỏi phải cải cách toàn diện.
Hiện nay, thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đang phát triển với tốc
độ cao, đi đầu trong mọi ngành nghề. Khu vực này đã tạo ra nhiều của cải vật
chất cho xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân và ngày càng khẳng
định vị trí tiên phong. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của trình độ sản xuất
kinh doanh, hệ thống chính sách thuế và cách thức quản lý thuế có nhiều điểm
tỏ ra không còn phù hợp. Điển hình đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp là hai nguồn thu chủ lực trong tổng nguồn thu thuế nhưng cũng
lại là lĩnh vực bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập nhất.
Trước bối cảnh này, hệ thống thuế nước ta đã có sự tiến triển không
ngừng và ngày càng hoàn thiện đã có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng
đất nước. Tuy nhiên, cải cách thuế cần được kết hợp chặt chẽ và tương thích
giữa chính sách và quản lý thuế vì một hệ thống chính sách dù có tiên tiến đến
đâu cũng không phát huy được tác dụng nếu không phù hợp với trình độ quản
lý và ngược lại, cải cách quản lý hành chính thuế cần được dựa trên một hệ
thống chính sách thuế ổn định và rõ ràng.
Do vậy, công tác quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh
nghiệp sao cho hiệu quả là vô cùng quan trọng, không những đảm bảo nguồn
thu mà còn mang lại nhiều lợi ích xã hội. Đó là lý do em chọn đề tài: “ Đánh giá
hiệu quả quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục
thuế huyện Tân Châu, tỷnh An Giang”.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Đề tài gồm có 3 phần chính:
Phần mở đầu

SVTH: Lý Thị Thùy Trang

1

Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế TNDN

GVHD: Th.S Nguyễn Duy Nhất

Phần nội dung
Chương 1: Tổng quan về thuế
Chương 2: Giới thiệu sơ lược về Chi cục thuế huyện Tân Châu
Chương 3: Phân tích tình hình quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế
thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế huyện Tân
Châu
Chương 4: Đánh giá hiệu quả quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế
thu...
Đánh giá hiu qu qun lý thuế GTGT, thuế TNDN GVHD: Th.S Nguyn Duy Nht
1. S CN THIT CA ĐỀ TÀI:
Trong bt kì mt chế độ xã hi nào, thuế luôn luôn là mt công c th
hin quyn lc ca Nhà nước và là ngun tài chính ch yếu và tin cy để phc
v nhu cu chi tiêu công cng xã hi. Vi tc độ gia tăng và đa dng hóa nhanh
chóng v phát trin kinh doanh cùng vi xu thế nht th hóa các khu vc và
toàn cu hóa nhm khai thác ti đa li thế
so sánh ca mi quc gia nói riêng
và khu vc nói chung đã đặt các nhà hoch định chính sách kinh tế, tài chính
trước nhng thách thc ln lao đòi hi phi ci cách toàn din.
Hin nay, thành phn kinh tế ngoài quc doanh đang phát trin vi tc
độ cao, đi đầu trong mi ngành ngh. Khu vc này đã to ra nhiu ca ci vt
cht cho xã hi, to nhiu công ăn vic làm cho người dân và ngày càng khng
định v trí tiên phong. V
i tc độ phát trin nhanh chóng ca trình độ sn xut
kinh doanh, h thng chính sách thuế và cách thc qun lý thuế có nhiu đim
t ra không còn phù hp. Đin hình đối vi thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp
doanh nghip là hai ngun thu ch lc trong tng ngun thu thuế nhưng cũng
li là lĩnh vc bc l nhiu vướng mc, bt cp nht.
Tr
ước bi cnh này, h thng thuế nước ta đã có s tiến trin không
ngng và ngày càng hoàn thin đã có đóng góp to ln cho công cuc xây dng
đất nước. Tuy nhiên, ci cách thuế cn được kết hp cht ch và tương thích
gia chính sách và qun lý thuế vì mt h thng chính sách dù có tiên tiến đến
đâu cũng không phát huy được tác dng nếu không phù hp vi trình độ qun
lý và ngược li, ci cách qu
n lý hành chính thuế cn được da trên mt h
thng chính sách thuế n định và rõ ràng.
Do vy, công tác qun lý thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp doanh
nghip sao cho hiu qu là vô cùng quan trng, không nhng đảm bo ngun
thu mà còn mang li nhiu li ích xã hi. Đó là lý do em chn đề tài: “ Đánh giá
hiu qu qun lý thuế giá tr gia tăng, thuế thu nhp doanh nghip ti Chi cc
thuế huyn Tân Châu, t
nh An Giang”.
2. NI DUNG NGHIÊN CU:
Đề tài gm có 3 phn chính:
Phn m đầu
SVTH: Lý Th Thùy Trang
1
Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế TNDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế TNDN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả quản lý thuế GTGT, thuế TNDN 9 10 365