Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng bể aeroten trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến dứa tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Được đăng lên bởi caothuonghuyen128
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU...........................................................................................4
1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................5
1.3. Mục đích nghiên cứu..................................................................................5
1.4. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................5
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................6
2.1. Cơ sở khoa học.......................................................................................6
2.1.1. Cơ sở lý luận...................................................................................6
2.1.2. Cơ sở pháp lý...................................................................................8
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước............................................9
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới..................................................9
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.....................................................9
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
.........................................................................................................................10
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................10
3.1.1. Đối tượng.......................................................................................10
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................10
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành...........................................................10
3.2.1. Địa điểm tiến hành........................................................................10
3.2.2 Thời gian tiến hành.........................................................................10
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi......................................10
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Quỳnh Châu, Huyện
Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.....................................................................10
3.3.2. Công nghệ sản xuất của nhà máy..................................................10
3.3.3. Đặc trưng nguồn nước thải............................................................10
3.3.4. Hệ thống xử lý nước thải......
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU...........................................................................................4
1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................4
1.2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................5
1.3. Mục đích nghiên cứu..................................................................................5
1.4. Ý nghĩa của đề tài.......................................................................................5
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................6
2.1. Cơ sở khoa học.......................................................................................6
2.1.1. Cơ sở lý luận...................................................................................6
2.1.2. Cơ sở pháp lý...................................................................................8
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước............................................9
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới..................................................9
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.....................................................9
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
.........................................................................................................................10
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................10
3.1.1. Đối tượng.......................................................................................10
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................10
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành...........................................................10
3.2.1. Địa điểm tiến hành........................................................................10
3.2.2 Thời gian tiến hành.........................................................................10
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi......................................10
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Quỳnh Châu, Huyện
Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.....................................................................10
3.3.2. Công nghệ sản xuất của nhà máy..................................................10
3.3.3. Đặc trưng nguồn nước thải............................................................10
3.3.4. Hệ thống xử lý nước thải...............................................................10
3.3.5. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể aeroten..................10
3.3.6. Hệ vi sinh vật trong bể Aeroten....................................................10
3.3.7. Một số vấn đề xẩy ra trong bùn hoạt tính và cách khắc phục.......10
3.3.8. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật trong bể Aeroten..........10
3.3.9. Kết quả phân tích mẫu nước và nhận xét kết quả..........................10
3.4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................10
3.4.1. Phương pháp kế thừa.....................................................................10
3.4.2. phương pháp thu thập số liệu........................................................11
3.4.3. Phương pháp điều tra và khảo sát thực địa....................................11
3.4.4. Phương pháp tổng hợp so sánh......................................................11
3.4.5 Phương pháp lấy mẫu nước............................................................11
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN...............................12
1
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng bể aeroten trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến dứa tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng bể aeroten trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến dứa tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Người đăng: caothuonghuyen128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng bể aeroten trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến dứa tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 9 10 277