Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hoạt động bán tại công ty Kinh Đô

Được đăng lên bởi nguyenhonghai-dn-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đánh Giá Hoạt Động Của Người Bán Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô

MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................... 1
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG
BÁN.................................................................................................................................... 3
1.1. Thừa nhận nguyên tắc kiểm tra.............................................................................3
1.1.1. Kiểm tra và ủy quyền........................................................................................3
1.1.2. Bảng theo dõi các hoạt động cuả nhân viên bán hàng......................................3
1.2. Xây dựng hệ thống đo lường..................................................................................3
1.2.1. Sự khó khăn của việc đánh giá.........................................................................3
1.2.2. Những tiêu chuẩn định lượng cho việc đánh giá..............................................3
1.2.3. Những tiêu chuẩn đánh giá theo tiếp cận định tính..........................................4
1.3. Khuôn khổ của việc kiểm tra đối với lực lượng bán..............................................4
1.3.1. Hai khía cạnh của kiểm tra...............................................................................4
1.3.2. Hiểu biết môi trường của nhân viên.................................................................4
1.4. Những thể thức kiểm tra có hiệu quả....................................................................5
1.4.1. Đi cùng thực tế.................................................................................................5
1.4.2. Phân tích tài liêu của nhân viên.......................................................................5
1.4.3. Kiểm tra xuất phát từ bảng định hướng và theo dõi hoạt động.........................5
1.5. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của lực lượng bán hàng.........................6
PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ............................................8
2.1 Các Sản Phẩm Chính..............................................................................................8
2.2 Phương Châm Hoạt Động.......................................................................................9
2.1.1 Cam Kết Của Kinh Đô.......................................................................................9
Nhóm 1

1

Đánh Giá Hoạt Động Của Người Bán Tại Công Ty Cổ Ph...
Đánh Giá Hoạt Động Của Người Bán Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô
MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................1
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ LỰC LƯỢNG
BÁN....................................................................................................................................3
1.1. Thừa nhận nguyên tắc kiểm tra.............................................................................3
1.1.1. Kiểm tra và ủy quyền........................................................................................3
1.1.2. Bảng theo dõi các hoạt động cuả nhân viên bán hàng......................................3
1.2. Xây dựng hệ thống đo lường..................................................................................3
1.2.1. Sự khó khăn của việc đánh giá.........................................................................3
1.2.2. Những tiêu chuẩn định lượng cho việc đánh giá..............................................3
1.2.3. Những tiêu chuẩn đánh giá theo tiếp cận định tính..........................................4
1.3. Khuôn khổ của việc kiểm tra đối với lực lượng bán..............................................4
1.3.1. Hai khía cạnh của kiểm tra...............................................................................4
1.3.2. Hiểu biết môi trường của nhân viên.................................................................4
1.4. Những thể thức kiểm tra có hiệu quả....................................................................5
1.4.1. Đi cùng thực tế.................................................................................................5
1.4.2. Phân tích tài liêu của nhân viên.......................................................................5
1.4.3. Kiểm tra xuất phát từ bảng định hướng và theo dõi hoạt động.........................5
1.5. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của lực lượng bán hàng.........................6
PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ............................................8
2.1 Các Sản Phẩm Chính..............................................................................................8
2.2 Phương Châm Hoạt Động.......................................................................................9
2.1.1 Cam Kết Của Kinh Đô.......................................................................................9
Nhóm 1 1
Đánh giá hoạt động bán tại công ty Kinh Đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hoạt động bán tại công ty Kinh Đô - Người đăng: nguyenhonghai-dn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh giá hoạt động bán tại công ty Kinh Đô 9 10 645