Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Ph¹m ThÕ Cêng - Líp A2 - CN9

Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng
-------------------

kho¸ luËn tèt nghiÖp
§Ò tµi:
®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may
ViÖt Nam: thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p

Sinh viªn thùc hiÖn
Líp
Gi¸o viªn híng dÉn

: Ph¹m ThÕ Cêng
: A2 - CN9
: ThS. NguyÔn Xu©n N÷

Hµ néi - 2003

0

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Ph¹m ThÕ Cêng - Líp A2 - CN9
Môc lôc
Trang

Lêi më ®Çu...........................................................................................................3
Ch¬ng I. LÝ LuËn chung vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt
nam.......................................................................................................................6
I ) Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh.......... 6
1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh .................................................................................6
2. C¸c tiªu chÝ chñ yÕu ®¸ng gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh trong xuÊt khÈu cña c¸c
doanh nghiÖp ViÖt nam.......................................................................................9
3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng dÖt may ViÖt nam .....12
II. C¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh.............................................14
1. C¸c yÕu tè bªn trong doanh nghiÖp..............................................................14
1.1 Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ............................................15
1.2 Tr×nh ®é vÒ c«ng nghÖ vµ tay nghÒ cña ngêi lao ®éng ....................15
1.3 Tr×nh ®é qu¶n lÝ cña doanh nghiÖp................................................16
1.4 ChÝnh s¸ch Marketing cña doanh nhiÖp .........................................17
2. C¸c yÕu tè bªn ngoµi cña doanh nghiÖp ....................................................21
2.1.M«i trêng quèc tÕ............................................................................21
2.2. M«i trêng trong níc........................................................................23
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng may mÆc ViÖt Nam
.............................................................................................................................24
I. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng may mÆc..................24
1. T×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh........................................................................24
1.1. N¨ng Lùc s¶n xuÊt ................................................................24
1.2.T×nh h×nh ...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ph¹m ThÕ Cêng - Líp A2 - CN9
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng
-------------------
kho¸ luËn tèt nghiÖp
§Ò tµi:
®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng dÖt may
ViÖt Nam: thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
Sinh viªn thùc hiÖn : Ph¹m ThÕ Cêng
Líp : A2 - CN9
Gi¸o viªn híng dÉn : ThS. NguyÔn Xu©n N÷
Hµ néi - 2003
0
Đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam thực trạng và giải pháp - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam thực trạng và giải pháp 9 10 254