Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về tài sản thế chấp được hình thành trong tương lai.

Được đăng lên bởi lananhbui
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỜ ĐẦU
Ngày nay, không chỉ có những tài sản hiện hữu được sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ dân
sự mà còn có cả tài sản hình thành trong tương lai. Chế định tài sản hình thành trong tương
lai là một bước tiến lớn trong khoa học pháp lý và là sản phẩm tất yếu của sự phát triển các
giao dịch dân sự. Những hợp đồng, giao dịch dân sự có liên quan đến tài sản hình thành
trong tương lai rất phổ biến. Một trong những hợp đồng dân sự liên quan đến tài sản hình
thành trong tương lai đó là hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai. Với tính
chất đặc thù, quyền sở hữu của bên thế chấp chưa được công nhận tại thời điểm xác lập
giao dịch nên các quy định của pháp luật về điều kiện được tham gia giao dịch, quy trình,
thủ tục liên quan đến giao dịch và đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan đến thế chấp tài
sản hình thành trong tương lai cũng phải cụ thể hơn, chặt chẽ hơn so với các loại tài sản
bảo đảm thông thường khác để hạn chế các rủi ro và đảm bảo được nguyên tắc của giao
dịch bảo đảm là có thể xử lý được tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Để tìm hiểu rõ hơn về
vấn đề này, em xin chọn đề bài: “Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về tài sản thế
chấp được hình thành trong tương lai”.

NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
a. Khái niệm
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là quan hệ pháp luật (được gọi là quan hệ
bảo đảm), trong đó một bằng tài sản hoặc thực hiện một công việc để cam kết trước bên có
quyền về việc thực hiện nghĩa vụ.
b. Đặc điểm
- Các biện pháp bảo đảm mang tính chất bổ sung cho nghĩa vụ chính.
- Các biện pháp bảo đảm đều có mục đích nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan
hệ nghĩa vụ dân sự.
- Đối tượng của các biện pháp bảo đảm đa phần là các lợi ích vật chất.
- Phạm vi bảo đảm của các biện pháp bảo đảm không vượt quá phạm vi nghĩa vụ đã được
xác định trong nội dung của quan hệ nghĩa vụ chính.

1

- Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ chỉ được áp dụng khi có sự vi phạm nghĩa vụ.
- Các biện pháp bảo đảm được đặt ra cho từng nghĩa vụ luôn do các bên thỏa thuận lựa
chọn.
- Chỉ xử lý tài sản bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ khi có quy định của pháp luật.
2. Biện pháp thế chấp
a. Khái niệm
Thế chấp là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của
mình để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp) và
không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp (theo quy định tại Điều 432 BLDS năm
2005).
b. Đặc điểm
- Là biện pháp bảo đảm không có sự c...
MỜ ĐẦU
 !"
#$%&'()*+,%&'
((-.+(.&/010(2!(034+5#01&1
,"#)06,"#(78+%
&'(&409+):-&06"#(78+%
&'((06+40%&'();.<
4=>8?@57+40ABCD1(A0
,718,5010(A!??,8&%
5(78+,!E2,(78++40
%&'(F0'=G'!.1(B
C1B+1&5&!7H5
,(D(2+406)I%&J'!?
!4?KD/?LMI118,5010(A!?+
40%&'(N)
NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
a. Khái niệm
O010# !"#(8010(AP/(8
Q&-R=#-!+&.7
8?!?!# !)
b. Đặc điểm
S*1010<49 !<)
S*1010?<"&1517&8
 !"#)
SIT510100U(1(<!A4)
SVB!51010!810B! !W
D1,&-58 !<)
X
Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về tài sản thế chấp được hình thành trong tương lai. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về tài sản thế chấp được hình thành trong tương lai. - Người đăng: lananhbui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về tài sản thế chấp được hình thành trong tương lai. 9 10 877