Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Được đăng lên bởi tranlinh0608
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1407 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC

MỞ BÀI………………………………………………………………………….1
NỘI DUNG……………………………………………………………………....1
1. Khái quát chung về biện pháp thể chấp để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự…………………………………………………………...1
1.1. Khái niệm và đặc điểm của các biện pháp bảo đảm………...….…….1
1.2. Khái niệm và đặc điểm của biệ pháp thế chấp……………………….2
2. Quy định của pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự……………………………………………………………2
2.1. Chủ thể của thế chấp…………………………………………………2
2.2 Đối tượng cua thế chấp………………………………………………..3
2.3. Hình thức thế chấp và đăng ký thế chấp………….......……………...3
2.4. Thế chấp một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ và
thế chấp nhiều tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ………….…5
2.5. Hiệu lực của thế chấp…………………………………………………6
2.6. Nội dung của thế chấp…………………………..………………….…7
2.7. Xử lý và chấm dứt tài sản thế chấp…………………….………..…..11
3. Thực trạng quy định của pháp luật về thế chấp tài sản……..…………...11
3.1. Quy định của pháp luật về thế chấp tài sản…………………………11
3.2. Những bất cập của các quy định của pháp luật về thế chấp tài sản...12
4. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về
thế chấp tài sản…………………………………………………………13
KẾT LUẬN……………………………………………………………………..15

0

MỞ BÀI
Hiện nay các biện pháp thế chấp tài sản đang ngày càng phát huy được ưu
thế của nó trong nền kinh tế thị trường. Thế chấp tài sản được coi là một trong
những công cụ pháp lý hữu hiệu để hạn chế những rủi ro có thể nảy sinh từ các
giao dịch vay vốn, tín dụng. Trong quan hệ thế chấp thì tài sản thế chấp được coi là
yếu tố cốt lõi xuyên suốt toàn bộ quá trình xác lập và thực hiện hợp đồng thế chấp,
đảm bảo quyền lợi cho các bên trong quan hê. Bên cạnh những ưu điểm thì các quy
đinh của pháp luật về biện pháp thế chấp tài sản cong tồn tại một số bất cập, hạn
chế. Vì vậy để hiểu rõ hơn về quy đinh của pháp luật về thế chấp tài sản em xin lựa
chọn đề bài: “Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp tài sản để
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự” cho bài tập của mình.

NỘI DUNG
1. Khái quát chung về biện pháp thể chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ dân sự
1.1. Khái niệm và đặc điểm của các biện pháp bảo đảm
Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được hiểu là sự thỏa thuận của các bên
trong việc lựa chọn và áp dụng một hoặc một số biện pháp nhất định nhằm bảo
đảm thực hiện quan hệ nghĩa vụ mà họ tham gia. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân
sự chia thành hai loại là: bảo đảm đối nhân và bảo đảm đối vật
Đặc điểm của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
- Các biện ...
MỤC LỤC
MỞ BÀI………………………………………………………………………….1
NỘI DUNG……………………………………………………………………....1
1. Khái quát chung về biện pháp thể chấp để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự…………………………………………………………...1
1.1. Khái niệm và đặc điểm của các biện pháp bảo đảm………...….…….1
1.2. Khái niệm và đặc điểm của biệ pháp thế chấp……………………….2
2. Quy định của pháp luật về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự……………………………………………………………2
2.1. Chủ thể của thế chấp…………………………………………………2
2.2 Đối tượng cua thế chấp………………………………………………..3
2.3. Hình thức thế chấp và đăng ký thế chấp………….......……………...3
2.4. Thế chấp một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ và
thế chấp nhiều tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ………….…5
2.5. Hiệu lực của thế chấp…………………………………………………6
2.6. Nội dung của thế chấp…………………………..………………….…7
2.7. Xử lý và chấm dứt tài sản thế chấp…………………….………..…..11
3. Thực trạng quy định của pháp luật về thế chấp tài sản……..…………...11
3.1. Quy định của pháp luật về thế chấp tài sản…………………………11
3.2. Những bất cập của các quy định của pháp luật về thế chấp tài sản...12
4. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về
thế chấp tài sản…………………………………………………………13
KẾT LUẬN……………………………………………………………………..15
0
Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Người đăng: tranlinh0608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 9 10 141