Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng

Được đăng lên bởi Bắp Toàn
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 6436 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Khoá luận tốt nghiệp

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục Hình, Biểu đồ
Danh mục các Bảng
MỤC LỤC............................................................................................................... i
Tài liệu tham khảo...............................................................................................vii
Phụ luc 1: Phiếu phỏng vấn khách hàng............................................................vii
Phụ lục 2: Kết quả xử lí số liệu điều tra.............................................................vii
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................3
5. Bố cục của đề tài................................................................................................6
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.......................................8
CHƯƠNG

1

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................................8
1.1.Một số khái niệm cơ bản về tín dụng.............................................................8
1.1.1.Khái niệm về tín dụng..................................................................................8
1.1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng hiện nay trong nền kinh tế thị trường.10
1.1.3.Chất lượng tín dụng....................................................................................11
1.2.Khái niệm về sự thỏa mãn (sự hài lòng của khách hàng)...........................16
1.2.1.Khái niệm....................................................................................................16
1.2.2 Chỉ số hài lòng của khách hàng.................................................................17
1.2.3. Xây dựng mô hình lý thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng trong
lĩnh vực ngân hàng..............................................................................................19
1.3.Khái niệm về chất lượng dịch vụ..................................................................21
1.3.1.Khái niệm...................................................................................................
Khoá luận tốt nghiệp
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục Hình, Biểu đồ
Danh mục các Bảng
MỤC LỤC...............................................................................................................i
Tài liệu tham khảo...............................................................................................vii
Phụ luc 1: Phiếu phỏng vấn khách hàng............................................................vii
Phụ lục 2: Kết quả xử lí số liệu điều tra.............................................................vii
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................................................2
4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................3
5. Bố cục của đề tài................................................................................................6
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.......................................8
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.......................................................8
1.1.Một số khái niệm cơ bản về tín dụng.............................................................8
1.1.1.Khái niệm về tín dụng..................................................................................8
1.1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng hiện nay trong nền kinh tế thị trường.10
1.1.3.Chất lượng tín dụng....................................................................................11
1.2.Khái niệm về sự thỏa mãn (sự hài lòng của khách hàng)...........................16
1.2.1.Khái niệm....................................................................................................16
1.2.2 Chỉ số hài lòng của khách hàng.................................................................17
1.2.3. Xây dựng hình thuyết về chỉ số hài lòng của khách hàng trong
lĩnh vực ngân hàng..............................................................................................19
1.3.Khái niệm về chất lượng dịch vụ..................................................................21
1.3.1.Khái niệm....................................................................................................21
SVTH: Phan Minh Hoàng i
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng - Người đăng: Bắp Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng 9 10 569