Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thực trạng tổ chức công tác

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................ 4
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
XI MĂNG............................................................................................... 5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty...............................5
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty......................7
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thương
mại xi măng................................................................................................10

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG..............................................16
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty.................................16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty.................................20
2.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại công ty...................20
2.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng...............................................................................21
2.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng...............................................................................22
2.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng...............................................................................23
2.2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính của Công ty cổ
phần Thương mại xi măng......................................................................26
2.3. Đặc điểm vận dụng một số phần hành kế toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng.................................................................................27
2.3.1. Đặc điểm kế toán thanh toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi
măng........................................................................................................27

1

2.3.1.1. Đặc điểm các hoạt động thanh toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng..........................................................................27
2.3.1.2. Nội dung kế toán thanh toán tại Công ty.............................29
2.3.2. Đặc điểm kế toán tiền gửi Ngân hàng tại Công ty cổ phần Thương
mại xi măng.............................................................................................43
2.3.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền gửi Ngân hàng...........43
2.3.3.2. Tài khoản s...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................4
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
XI MĂNG...............................................................................................5
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty...............................5
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty......................7
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Thương
mại xi măng................................................................................................10
PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG..............................................16
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty.................................16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty.................................20
2.2.1. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại công ty...................20
2.2.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng...............................................................................21
2.2.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng...............................................................................22
2.2.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng...............................................................................23
2.2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính của Công ty cổ
phần Thương mại xi măng......................................................................26
2.3. Đặc điểm vận dụng một số phần hành kế toán tại Công ty cổ phần
Thương mại xi măng.................................................................................27
2.3.1. Đặc điểm kế toán thanh toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi
măng........................................................................................................27
1
Đánh giá thực trạng tổ chức công tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thực trạng tổ chức công tác - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Đánh giá thực trạng tổ chức công tác 9 10 23