Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN
Triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (ƯDTBKT) trong sản xuất lúa trở thành một trong những
vấn đề được ngành nông nghiệp cả nước quan tâm, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng
diện tích đất canh tác của nông hộ. Do đó, mục tiêu của Luận án “Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng
của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long” nhằm đánh
giá hiện trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chủ yếu tập
trung 3 vùng sinh thái: Vùng Đồng Tháp Mười: tỉnh Đồng Tháp. Vùng Tứ giác Long Xuyên: tỉnh An
Giang, tỉnh Kiên Giang. Vùng Bán đảo Cà Mau: tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang; đồng thời đề xuất các
giải pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông hộ sản xuất hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần
tăng năng suất, nâng cao hiệu quả cho sản xuất lúa của hộ trồng lúa trong vùng ĐBSCL .
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL , từ đó đề xuất các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ƯDTBKT trong sản xuất lúa cho nông hộ vùng ĐBSCL .
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể sau đây cần được giải quyết:
(1) Phân tích thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL ;
(2) Đánh giá hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ; so sánh hiệu quả sản xuất của hộ ƯDTBKT và hộ
không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật;
(3) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ƯDTBKT trong sản xuất lúa; đồng thời xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến hiệu quả ƯDTBKT trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL;
(4) Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ƯDTBKT trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL .
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) Thực trạng ƯDTBKT trong sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL như thế nào?
(2) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa phụ thuộc vào những yếu tố nào?
(3) Hiệu quả ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ như thế nào?
(4) Nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả ƯDTBKT của hộ sản xuất lúa ở ĐBSCL ?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu
Nội dung của nghiên cứu này chủ yếu tập trung phân tích tác động của tiến bộ kỹ thuật đến hiệu quả
sản xuất của các mô hình sản xuất có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, bao gồm: sạ hàng, quản lý dịch hại tổng
hợp (IPM), 1 phải 5 giảm, 3 giảm 3 tăng.
Giới hạn về nội dung nghiên cứu của luận án này, tác giả tập trung phân tích và so sánh hiệu quả sản
xuất giữa nhóm nông hộ có ƯDTBKT và hộ không ứng dụng tiế...
1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. TÍNH CP THIẾT CỦA LUẬN ÁN
Trin khai ng dng tiến bộ kỹ thuật (ƯDTBKT) trong sản xut lúa trở thành một trong những
vấn đđược ngành nông nghiệp cnước quan tâm, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xut trên cùng
diện tích đất canh tác của nông hộ. Do đó, mục tiêu của Luận án Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng
của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa ti đồng bng sông Cửu Long” nhằm đánh
giá hiện trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), chyếu tập
trung 3 vùng sinh thái: Vùng Đồng Tháp Mười: tỉnh Đồng Tháp. Vùng Tgiác Long Xuyên: tỉnh An
Giang, tỉnh Kiên Giang. Vùng Bán đảo Cà Mau: tỉnh c Trăng, tỉnh Hậu Giang; đồng thời đề xuất các
giải pháp chuyển giao tiến b k thuật cho nông h sn xuất hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần
tăng năng suất, nâng cao hiu quả cho sản xuất lúa của hộ trồng lúa trong vùng ĐBSCL .
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ ở khu vực ĐBSCL , từ đó đề xut các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ƯDTBKT trong sn xuất lúa cho nông hvùng ĐBSCL .
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu chung, các mc tiêu cụ thể sau đây cần được giải quyết:
(1) Phân tích thực trạng ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông h ở khu vực ĐBSCL ;
(2) Đánh giá hiệu quả sản xuất a của nông h; so sánh hiệu qusản xuất của hộ ƯDTBKT h
không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật;
(3) Xác định c nhân tố ảnh hưởng đến ƯDTBKT trong sản xuất lúa; đồng thời c đnh các nhân
tố ảnh hưởng đến hiệu quả ƯDTBKT trong sản xuất lúa ca nông hộ ĐBSCL;
(4) Đề xuất gii pháp nhằm nâng cao hiệu quả ƯDTBKT trong sản xuất lúa của nông hộ ĐBSCL .
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
(1) Thực trạng ƯDTBKT trong sản xut lúa của nông h khu vực ĐBSCL như thế nào?
(2) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ca nông h sản xuất lúa phụ thuộc vào những yếu tố nào?
(3) Hiệu quả ƯDTBKT vào sản xuất lúa của nông hộ như thế nào?
(4) Nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả ƯDTBKT của hộ sản xuất lúa ở ĐBSCL ?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hn nội dung nghiên cứu
Ni dung của nghiên cứu này chyếu tập trung phân ch tác động ca tiến bộ k thuật đến hiệu quả
sản xut của các mô hình sản xuất ứng dng tiến bộ kỹ thuật, bao gm: sạ hàng, quản lý dịch hại tổng
hp (IPM), 1 phải 5 giảm, 3 giảm 3 tăng.
Giới hạn về nội dung nghiên cứu của luận án này, tác gi tập trung phân tích và so sánh hiu quả sản
xuất giữa nhóm nông hộ có ƯDTBKT và hộ không ứng dụng tiến bkỹ thuật. Từ đó rút ra kết luận về ảnh
hưởng của ƯDTBKT vào sản xut lúa của nông hộ vùng ĐBSCL ,.... Hiệu quả kỹ thuật được xác thông qua
phương pp phân tích màng bao dữ liệu (DEA). Các hiệu quả sản xuất khác như: hiệu quả kinh tế (tính
đến chi pẩn, chi pchìm,…), hiu quchi phí, hiệu quả phân phối,… nằm ngoài nội dung nghiên cứu
của Luận án này.
Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long 9 10 645