Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con người ở Việt Nam

Được đăng lên bởi phamthuhoaihl
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Việt Nam là một trong những quốc gia tôn trọng và tích cực thực hiện nhất
về công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người về hôn nhân và gia đình. Vậy
Việt Nam đã làm gì và làm như thế nào để thúc đẩy và bảo đảm quyền con người?
Để hiểu hơn về vấn đề này, em xin chọn đề tài: “Đánh giá việc bảo đảm và thúc
đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con người ở Việt Nam”
NỘI DUNG
I, Khái quát về quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con
người Việt Nam hiện nay
Hiện nay, Việt Nam đã và đang công nhận những quyền cơ bản của con
người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bao gồm: Quyền kết hôn; quyền bình
đẳng của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân; quyền li hôn; quyền được làm cha, mẹ
và con; các quyền nhân thân và tài sản giữa cha, mẹ, con, các thành viên khác
trong gia đình; quyền được an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,
uy tín của các thành viên trong gia đình.
II, Đánh giá việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và
gia đình của con người ở Việt Nam
1, Những thành tựu đạt được
Hoàn thiện hệ thống pháp luật:
Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn
trọng và bảo vệ quyền con người mà còn làm hết sức mình để bảo đảm và thực
hiện quyền con người trên thực tế. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới một trong
những lĩnh vực quan trọng, cơ bản của con người – Hôn nhân và gia đình, thể hiện
ở việc đã ban hành nhiều văn bản pháp luật góp phần hoàn thiện thể chế về lĩnh
vực này. Các quyền này đang được đảm bảo, công nhận, thực thi qua hệ thống nghị
quyết của Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam; qua việc xây dựng hệ thống các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví
dụ như Quốc hội ban hành pháp luật về quyền con người nói chung, quyền con
người trong hôn nhân và gia đình nói riêng, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện trên thực tế vai trò quản lý Nhà nước các
hoạt động công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người về hôn nhân và gia
đình…); cũng như xây dựng cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa nhà nước với các tổ
chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và cộng đồng; xây dựng cơ chế về tuyên
truyền, phổ biến và giáo dục; hay xây dựng cơ chế bảo đảm về chính sách chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội về công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người
trong hôn nhân và gia đình giúp thay đổi nhận thức và hành vi của toàn xã hội.
Cụ thể hơn:
Các nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam
đều ghi ...
MỞ ĐẦU
Việt Nam một trong những quốc gia tôn trọng tích cực thực hiện nhất
về công nhận, thực thi bảo vệ quyền con người về hôn nhân gia đình. Vậy
Việt Nam đã làm làm như thế nào để thúc đẩy và bảo đảm quyền con người?
Để hiểu hơn về vấn đề này, em xin chọn đề tài: “Đánh giá việc bảo đảm thúc
đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con người ở Việt Nam”
NỘI DUNG
I, Khái quát về quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân gia đình của con
người Việt Nam hiện nay
Hiện nay, Việt Nam đã đang công nhận những quyền bản của con
người trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, bao gồm: Quyền kết hôn; quyền bình
đẳng của vợ chồng trong quan hệ hôn nhân; quyền li hôn; quyền được làm cha, mẹ
con; các quyền nhân thân tài sản giữa cha, mẹ, con, các thành viên khác
trong gia đình; quyền được an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm,
uy tín của các thành viên trong gia đình.
II, Đánh giá việc bảo đảm thúc đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân
gia đình của con người ở Việt Nam
1, Những thành tựu đạt được
Hoàn thiện hệ thống pháp luật:
Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn
trọng bảo vệ quyền con người còn làm hết sức mình để bảo đảm thực
hiện quyền con người trên thực tế. Đảng Nhà nước luôn quan tâm tới một trong
những lĩnh vực quan trọng, cơ bản của con người – Hôn nhân và gia đình, thể hiện
việc đã ban hành nhiều văn bản pháp luật góp phần hoàn thiện thể chế về lĩnh
vực này. Các quyền này đang được đảm bảo, công nhận, thực thi qua hệ thống nghị
quyết của Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam; qua việc xây dựng hệ thống c cơ quan Nhà nước thẩm quyền (
dụ như Quốc hội ban hành pháp luật về quyền con người nói chung, quyền con
người trong hôn nhân và gia đình nói riêng, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
Đánh giá việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con người ở Việt Nam - Trang 2
Đánh giá việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con người ở Việt Nam - Người đăng: phamthuhoaihl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đánh giá việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của con người ở Việt Nam 9 10 295