Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án câu hỏi ôn tập KTCT Mac

Được đăng lên bởi Hoàng Gia
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU 1: Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính hàng hoá và cho biết suy nghĩ của mình về hàng
hoá được sản xuất ra tại nước ta hiện nay.
BÀI LÀM
1. Khái niệm hàng hóa: Hàng hóa là sản phẩm của lao động thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
thông qua trao đổi và mua bán. Hàng hóa có hai loại: hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình.
Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế …
Hàng hóa vô hình: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải, khám bác sĩ, chất lượng
điện năng …
2. Phân tích hai thuộc tính: Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị.
a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người; Bất kỳ một
sản phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc một số công dụng nhất định.
Giá trị sử dụng là do thuộc tính của tự nhiên của vật phẩm quy định, tính chất vật lý, hóa học
quyết định. Giá trị sử dụng được phát hiện dần dần do có sự phát triển của KH-KT.
Ví dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng mới của than đá: Nhiệt điện,
trang sức …
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân người sản xuất mà giá trị sử
dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi, mua bán …
b. Giá trị: Muốn biết giá trị, trước tiên ta nghiên cứu giá trị trao đổi.
Giá trị trao đổi: Trước hết biểu hiện về lượng, tỷ lệ trao đổi giữa hai sản phẩm có giá trị sử dụng
khác nhau.
Ví dụ: 1 mét vải đổi 5 kg thóc.
Chất giống nhau, lượng bằng nhau. Vải do sản phẩm lao động do người lao động làm ra. Lúa
cũng tương tự. Chất: Đó chính là sự trao đổi lao động của công nhân và nông dân.
Để làm ra 1 mét vải người công nhân tốn 5 giờ lao động; Tương tự, để tạo ra 5 kg thóc người
nông dân cũng tốn 5 giờ lao động. Lượng: Lao động kết tinh trong hàng hoá.
Thực chất của trao đổi chính là trao đổi lao động, thời gian hao phí lao động quyết định tỷ lệ trao
đổi sản phẩm.
Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
3. Nêu tính thống nhất của mâu thuẩn giữa hai thuộc tính:
Thường người bán thường quan tâm về mặt giá trị; Người mua thường quan tâm về mặt giá trị sử
dụng.
Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu thuẫn với nhau.
 Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa: thể hiện ở chỗ cả hai thuộc tính này càng đồng
thời tồn tại trong một hàng hoá; một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu
một trong hai thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải là hàng hoá. Chẳng hạn, một vật có ích (tứ...
 !"#$
%&'()*+,&-./
012314
/5."6ng hóa là sản phẩm của lao động thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
thông qua trao đổi và mua bán. Hàng hóa có hai loại: hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình.
Ví dụ: Hàng hóa hữu hình: Có thể sờ, nắm … được: Cái bàn, cái ghế …
Hàng hóa hình: Chỉ cảm nhận được: Dịch vụ giao thông vận tải, khám bác sĩ, chất lượng
điện năng …
7/8Hàng hóa có hai thuộc tính: Giá trị sử dụng và giá trị.
a. Giá trị sử dụng: Công dụng của vật phẩm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người; Bất kỳ một
sản phẩm nào do con người tạo ra đều có một hoặc một số công dụng nhất định.
Giá trị sử dụng do thuộc tính của tự nhiên của vật phẩm quy định, tính chất vật lý, hóa học
quyết định. Giá trị sử dụng được phát hiện dần dần do có sự phát triển của KH-KT.
dụ: Than đá dùng để đốt. Sau đó, KH-KT tìm ra thêm công dụng mới của than đá: Nhiệt điện,
trang sức …
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng không phải cho bản thân người sản xuất mà giá trị sử
dụng nhằm phục vụ cho người khác, cho xã hội thông qua trao đổi, mua bán …
b. Giá trị: Muốn biết giá trị, trước tiên ta nghiên cứu giá trị trao đổi.
Giá trị trao đổi: Trước hết biểu hiện về lượng, tỷ lệ trao đổi giữa hai sản phẩm giá trị sử dụng
khác nhau.
Ví dụ: 1 mét vải đổi 5 kg thóc.
Chất giống nhau, lượng bằng nhau. Vải do sản phẩm lao động do người lao động làm ra. Lúa
cũng tương tự. Chất: Đó chính là sự trao đổi lao động của công nhân và nông dân.
Để làm ra 1 mét vải người công nhân tốn 5 giờ lao động; Tương tự, để tạo ra 5 kg thóc người
nông dân cũng tốn 5 giờ lao động. Lượng: Lao động kết tinh trong hàng hoá.
Thực chất của trao đổi chính trao đổi lao động, thời gian hao phí lao động quyết định tỷ lệ trao
đổi sản phẩm.
Vậy giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
9/:;<*!"=>
Thường người bán thường quan m về mặt giá trị; Người mua thường quan tâm về mặt giá trị sử
dụng.
Hai thuộc tính trên của hàng hoá quan hệ thống nhất và mâu thuẫn với nhau.
Mặt thống nhất giữa hai thuộc tính của hàng hóa: thể hiện chỗ cả hai thuộc tính này càng đồng
thời tồn tại trong một hàng hoá; một vật phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu
một trong hai thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải ng hoá. Chẳng hạn, một vật ích (tức giá
trị sử dụng), nhưng không do lao động tạo ra (tức không có kết tinh lao đông) như không khí tự nhiên
thì sẽ không phải là hàng hoá.
Mặt mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hoá: thể hiện ở chỗ a) với tư cách là giá trị sử dụng thì
các ng hoá không đồng nhất về chất. Do đó nếu giá trị của hàng hoá không được thực hiện thì sẽ
dẫn đến khủng hoảng sản xuất.
Ví dụ: Chai nước suối.
Giá trị: Hao phí sức lao động tạo ra chai nước suối. Giá trị sử dụng: Dùng để giải khát.
?/@ AB
a. Đối với nền kinh tế của ớc ta, sản xuất phải quan tâm đến giá trị sử dụng tốt, giá thành phải
hợp lý → Phải đổi mới kinh tế để sản xuất ra nhiều hàng hoá đa dạng đáp ứng xuất khẩu; Cụ thể: Tìm
hiểu thị trường tiêu dùng để sản xuất ra hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nhằm
hàng hoá sản xuất ra bán được nhiều hơn.
Đáp án câu hỏi ôn tập KTCT Mac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án câu hỏi ôn tập KTCT Mac - Người đăng: Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đáp án câu hỏi ôn tập KTCT Mac 9 10 119