Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi môn tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi dinhthitrinhke3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
BỘ MÔN: Lý luận CT-TD-QS

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2011

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ III
HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị truyền thống dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đây
là dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, là chuẩn mực cao nhất đứng đầu
bảng giá trị văn hóa – tinh thần Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức, tôn giáo từ nước ngoài du
nhập vào nước ta đều được tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính yêu nước đó.
Tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng. Truyền thống này cũng
hình thành cùng với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh và nhu cầu đấu tranh quyết liệt với thiên
nhiên và các thế lực thù địch từ bên ngoài. Người Việt Nam có truyền thống thương yêu đùm bọc
lẫn nhau, “lá lành đùm lá rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Hồ Chí Minh đã đã chú ý kế thừa, phát
huy những giá trị ấy.
Truyền thống lạc quan yêu đời. Trong khó khăn gian khổ, người Việt Nam vẫn động viên nhau
“chờ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Tinh thần lạc quan đó có sơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của
bản thân mình, tin vào sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa, cho dù trước mắt còn muôn vàn khó
khăn phải chịu đựng vượt qua. Hồ Chí Minh chính là hiện thân của truyền thống lạc quan đó.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến
đấu nên cũng là một dân tộc ham học hỏi và không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa
nhân loại. Do điều kiện địa lý có nhiều thuận lợi nên từ rất sớm, dân tộc Việt Nam dã giao lưu với
các nền văn hóa lớn trên thế giới. Nhân dân ta đã biết chọn lọc, tiếp thu , cải biến những cái hay,
cái tốt, cái đẹp của người khác thành những giá trị riêng của mình. Hồ Chí Minh là hình ảnh sinh
động và trọn vẹn cho truyền thống đó.
Đây là tiền đề tư tưởng lý luận xuất phát, tức là điểm đầu tiên. Đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước. Từ
chủ nghĩa yêu nước Người đi tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người
cống hiến trọn đời cho dân tộc.
Tinh hoa văn hóa nhân loại

Văn hoá phương Đông: Hồ Chí Minh biết chắt lọc lấy những gì tinh túy nhất trong các học
thuyết triết học, hoặc trong tư tưởng của Lão tử, Mạc tử, … Người tiếp thu những mặt tích cực
của Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn…
Nho giáo: Trong Nho giáo có những yếu tố duy tâm, lạc hậu như tư tưởng đẳng cấp, khin...
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
BỘ MÔN: Lý luận CT-TD-QS TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2011
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ III
HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Trình bày những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Giá trị truyền thống dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước giữ nước. Đây
dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, chuẩn mực cao nhất đứng đầu
bảng giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam. Mọi học thuyết đạo đức, tôn giáo từ ớc ngoài du
nhập vào nước ta đều được tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính yêu nước đó.
Tinh thầnơng thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng. Truyền thống này cũng
hình thành cùng với sự hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh nhu cầu đấu tranh quyết liệt với thiên
nhiên các thế lực thù địch từ bên ngoài. Người Việt Nam truyền thống thương yêu đùm bọc
lẫn nhau, “lá lành đùm rách” trong hoạn nạn, khó khăn. Hồ Chí Minh đã đã chú ý kế thừa, phát
huy những giá trị ấy.
Truyền thống lạc quan yêu đời. Trong khó khăn gian khổ, người Việt Nam vẫn động viên nhau
“chờ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Tinh thần lạc quan đó có sơ sở từ niềm tin vào sức mạnh của
bản thân mình, tin vào sự tất thắng của chân lý, chính nghĩa, cho trước mắt còn muôn vàn khó
khăn phải chịu đựng vượt qua. Hồ Chí Minh chính là hiện thân của truyền thống lạc quan đó.
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất chiến
đấu nên cũng là một dân tộc ham học hỏi và không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa
nhân loại. Do điều kiện địa lý có nhiều thuận lợi nên từ rất sớm, dân tộc Việt Nam dã giao lưu với
các nền văn hóa lớn trên thế giới. Nhân dân ta đã biết chọn lọc, tiếp thu , cải biến những cái hay,
cái tốt, cái đẹp của người khác thành những giá trị riêng của mình. Hồ CMinh hình ảnh sinh
động và trọn vẹn cho truyền thống đó.
Đây là tiền đề tư tưởng lý luận xuất phát, tức là điểm đầu tiên. Đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước. Từ
chủ nghĩa yêu nước Người đi tìm đường cứu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người
cống hiến trọn đời cho dân tộc.
Tinh hoa văn hóa nhân loại
Văn hoá phương Đông: Hồ Chí Minh biết chắt lọc lấy những tinh túy nhất trong các học
thuyết triết học, hoặc trong tưởng của Lão tử, Mạc tử, Người tiếp thu những mặt tích cực
của Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn…
Nho giáo: Trong Nho giáo những yếu tố duy tâm, lạc hậu như ởng đẳng cấp, khinh lao
động chân tay, khinh phụ nữ… nhưng Nho giáo cũng những mặt tích cực: Đó triết lý hành
động, tưởng nhập thế, hành động, giúp đời; đó tưởng về một hội bình trị, tức ước
vọng về một xã hội an ninh, hòa mục, một “thế giới đại đồng”;triếtnhân sinh tu thân dưỡng
tính, chủ trương từ thiên tử đến thứ dân ai cũng phải lấy tu thân làm. Đặc biệt Nho giáo đề cao
văn hoá, lễ giáo và tạo ra truyền thống hiếu học trong dân. Đây là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với
1
Đáp án đề thi môn tư tưởng HCM - Trang 2
Đáp án đề thi môn tư tưởng HCM - Người đăng: dinhthitrinhke3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án đề thi môn tư tưởng HCM 9 10 811