Ktl-icon-tai-lieu

Data Structures Using C And C++

Được đăng lên bởi Dong Do
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
 

Báo cáo
Nhóm 2: Dịch nội dung tài liệu
Data Structures
Using C And C++
Page 13 – Page 27.
Môn: Anh Văn Chuyên Ngành

Sinh viên thực hiện: Hà Tiến Dũng
Nguyễn
Duy Bình
Đỗ Trung Đông
Nguyễn Trường
Giang
Đinh Sơn Hải
Lớp: QTM1-K4

Hà nội, 2013

ADT (Những kiểu dữ liệu trừu tượng)
Một công cụ hữu dụng dành cho việc mô tả thuộc tính logic của một kiểu dữ liệu
chính là kiểu dữ liệu trừu tượng, hay là ADT.Về cơ bản, một kiểu dữ liệu trừu
tượng là một tập hợp các giá trị và các phép toán trên những giá trị đó. Chúng tạo
thành một cấu trúc toán học mà có thể được thực hiện trên một phần cứng hoặc
phần mềm cấu trúc dữ liệu nào đó. Thuật ngữ “Dữ liệu trừu tượng” liên kết với
khái niệm toán học cơ sở để định nghĩa một loại dữ liệu.
Khi định nghĩa một kiểu dữ liệu trừu tượng như là một khái niệm thuộc về toán
học, chúng ta quan tâm đến vấn đề giải thuật, chứ không cần tới tính hiệu quả của
không gian hay thời gian. Trên thực tế, định nghĩa của một loại dữ liệu trừu tượng
thì chẳng hề được đề cập tới việc thực thi những tiểu tiết chút nào. Nó thậm chí
còn chẳng thể thực hiện một loại dữ liệu trừu tượng đặc thù trên một phần đặc thù
của phần cứng hay sử dụng một hệ thống phần mềm đặc thù. Chẳng hạn, chúng ta
vừa nhận ra là loại dữ liệu trừu tượng số nguyên không thể sử dụng được mọi lúc.
Tuy nhiên, bằng sự đặc tả các thuộc tính thuộc về toán học và logic của một kiểu
dữ liệu hoặc cấu trúc, loại dữ liệu trừu tượng này là một nguyên tắc chỉ đạo hữu
dụng cho những người cài đặt và một công cụ có ích cho những lập trình viên
người ước mong để sử dụng loại dữ liệu một cách đúng đắn.
Có một số các phương pháp để miêu tả một loại dữ liệu trừu tượng. Phương pháp
mà chúng ta sử dụng là bán chính thức và vay mượn khá nhiều từ ký hiệu của Lập
trình C nhưng mở rộng ký hiệu đó ở nơi cần thiết. Để minh họa khái niệm của một
loại dữ liệu trừu tượng và phương pháp miêu tả của chúng ta, xem xét loại dữ liệu
trừu tượng hữu tỷ, cái mà tương ứng với khái niệm toán học của một số hữu tỷ.
Một số hữu tỷ là một số mà có thể được biểu diễn như là thương của hai số
nguyên. Các phép toán thực hiện trên các số hữu tỷ mà ta định nghĩa là sự sáng tạo
của một số hữu tỷ từ hai số nguyên, cộng thêm vào, nhân lên, và kiểm tra sự bằng
nhau. Sau đây là một phần mở đầu sự đặc tả của loại dữ liệu trừu tượng này:

1

/*value definition*/
abstract typedef <integer, interger> RATIONAL;
condition RATIONAL[1] != 0;
/*operator defintion*/
abstract RATIONAL makerat...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Báo cáo
Nhóm 2: Dịch nội dung tài liệu
Data Structures
Using C And C++
Page 13 – Page 27.
Môn: Anh Văn Chuyên Ngành
Sinh viên thực hiện: Hà Tiến Dũng
Nguy$n
Duy B&nh
Đ( Trung Đông
Nguy$n Trường
Giang
Đinh Sơn Hải
Lớp: QTM1-K4
Hà nội, 2013
Data Structures Using C And C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Data Structures Using C And C++ - Người đăng: Dong Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Data Structures Using C And C++ 9 10 814