Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: An sinh GD trong hệ thống BH nhân thọ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
s¶n phÈm “an sinh gi¸o dôc”
trong hÖ thèng b¶o hiÓm nh©n
thä
PHÇN I - KH¸I QU¸T VÒ B¶O HIÓM vÒ b¶o hiÓm nh©n thä
(Tr.4)
I. Sù cÇn thiÕt b¶o hiÓm nh©n thä (Tr.4)
II. C¸c lo¹i h×nh BHNT vµ ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc trong
BHNT(Tr.6)
PHÇN II- Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô an sinh
gi¸o dôc trong hÖ thèng bhnt(Tr.9)
I. ý nghÜa (Tr.9)
II. Néi dung c¬ b¶n cña "An sinh gi¸o dôc " (Tr.10)
PhÇnIII t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm nh©n
- thä "an sinh gi¸o dôc "cña b¶o viÖt (Tr.21)
I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n (Tr.21)
II. T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô An sinh gi¸o dôc trong quý I n¨m
1999 cña C«ng ty B¶o ViÖt nh©n thä (Tr.24)
1. C«ng t¸c khai th¸c (Tr.24)000000
2 C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro (Tr.27)
3 §¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô An sinh gi¸o dôc(Tr.29)
PHÇN IV. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh nghiÖp vô an sinh
gi¸o dôc (Tr.32)
1. T¨ng cêng më réng m¹ng líi ®¹i lý khai th¸c (Tr.33)
2. §a d¹ng c¸c biÖn ph¸p khai th¸c vµ n©ng cao chÊt lîng khai
th¸c(Tr.33)
3. CÇn cã ph¬ng ph¸p khai th¸c hîp víi tõng thÞ trêng (Tr.35)
4. C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ qu¶n lý c¸n bé khai th¸c(Tr.37)
5. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm (Tr.38)
6. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c (Tr.39)

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
KÕt
LuËn

(Tr.41)

-2-

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc hiÖn nay, §¶ng
vµ Nhµ níc ta lu«n coi träng vai trß con ngêi, kh«ng ngõng c¶i thiÖn n©ng cao
®êi sèng vËt chÊt còng nh tinh thÇn cña nh©n d©n lµ môc ®Ých hµng ®Çu cña
chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ta. Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta kh¼ng ®Þnh
trong c¸c k× ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 6, 7, 8, 9 ®· vµ ®ang cã nhiÒu ¶nh
hëng tÝch cùc ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta. Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi, díi sù
l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng, nh©n d©n ta ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng to
lín trªn nhiÒu lÜnh vùc ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ x· héi. V× thÕ nÒn kinh tÕ
níc ta ®ang dÇn khëi s¾c vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c, vÒ c¬ b¶n chóng ta
®· tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kÐo dµi, nÒn kinh tÕ cã nh÷ng bíc t¨ng
trëng nh¶y vät qua c¸c n¨m, ®iÒu kiÖn sèng cña nh©n d©n kh«ng ngõng ®îc
c¶i thiÖn vµ n©ng cao. §Êt níc ®ang trong thêi kú ®æi míi nªn cïng víi sù
biÕn chuyÓn kh«ng ngõng vÒ mäi mÆt tõ KTXh ®Õn chÝnh trÞ ngo¹i giao nÒn
kinh tÕ më theo híng “®a ph¬ng ho¸ - ®a d¹ng ho¸” ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn
tèt nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®é...
s¶n phÈm “an sinh gi¸o dôc”
trong hÖ thèng b¶o hiÓm nh©n
thä
PHÇN I - KH¸I QU¸T B¶O HIÓM b¶o hiÓm nh©n thä
(Tr.4)
I.
Sù cÇn thiÕt b¶o hiÓm nh©n thä (Tr.4)
II.
C¸c lo¹i h×nh BHNT ch¬ng tr×nh an sinh gi¸o dôc trong
BHNT(Tr.6)
PHÇN II- Nh÷ng néi dung b¶n nghiÖp an sinh
gi¸o dôc trong hÖ thèng bhnt(Tr.9)
I.
ý nghÜa (Tr.9)
II. Néi dung c¬ b¶n cña "An sinh gi¸o dôc " (Tr.10)
PhÇnIII
-
t×nh h×nh triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm nh©n
thä "an sinh gi¸o dôc "cña b¶o viÖt (Tr.21)
I.
Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n (Tr.21)
II.
T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp An sinh gi¸o dôc trong quý I n¨m
1999 cña C«ng ty B¶o ViÖt nh©n thä (Tr.24)
1.
C«ng t¸c khai th¸c (Tr.24)000000
2
C«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro (Tr.27)
3
§¸nh gi¸ chung vÒ kÕt qu¶ nghiÖp vô An sinh gi¸o dôc(Tr.29)
PHÇN IV. Mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu q ho¹t
®éng kinh doanh nghiÖp an sinh
gi¸o dôc (Tr.32)
1. T¨ng cêng më réng m¹ng líi ®¹i lý khai th¸c (Tr.33)
2. §a d¹ng c¸c biÖn ph¸p khai th¸c n©ng cao chÊt lîng khai
th¸c(Tr.33)
3. CÇn cã ph¬ng ph¸p khai th¸c hîp víi tõng thÞ trêng (Tr.35)
4. C«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o vµ qu¶n lý c¸n bé khai th¸c(Tr.37)
5. C«ng t¸c gi¸m ®Þnh vµ tr¶ tiÒn b¶o hiÓm (Tr.38)
6. Mét sè kiÕn nghÞ kh¸c (Tr.39)
ĐATN BẢO HIỂM: An sinh GD trong hệ thống BH nhân thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: An sinh GD trong hệ thống BH nhân thọ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: An sinh GD trong hệ thống BH nhân thọ 9 10 105