Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH An khang trường thọ của BV HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò b¶o hiÓm

Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
hµng ngµy dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng nhng con ngêi vÉn
lu«n cã nguy c¬ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro bÊt ngê x¶y ra. C¸c rñi ro ®ã do nhiÒu
nguyªn nh©n, vÝ dô nh :c¸c rñi ro do m«i trêng thiªn nhiªn nh b·o lôt, ®éng
®Êt, rÐt, h¹n, s¬ng muèi, dÞch bÖnh…;c¸c rñi ro do sù tiÕn bé ph¸t triÓn khoa
häc vµ kü thuËt nh tai n¹n «t«, hµng kh«ng, tai n¹n lao ®éng..;c¸c rñi ro do
m«i trêng x· héi nh ho¶ ho¹n, b¹o lùc…
BÊt kÓ do nguyªn nh©n g×, khi rñi ro x¶y ra thêng ®em l¹i cho con ngêi nh÷ng
khã kh¨n trong cuéc sèng nh mÊt hoÆc gi¶m thu nhËp, søc khoÎ bÞ gi¶m sót,
lµm ngng trÖ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n…
lµm ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng kinh tÕ – x· hé nãi chung.
§Ó ®èi phã víi c¸c rñi ro, con ngêi ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau
nh»m kiÓm so¸t còng nh kh¾c phôc hËu qu¶ do rñi ro g©y ra. Trong sè ®ã, B¶o
hiÓm ®îc coi lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc nhÊt trong viÖc h¹n chÕ rñi ro, gi¶m
thiÓu tæn thÊt. Bªn c¹nh c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh BHXH vµ BHYT, ngµy
cµng cã nhiÒu ngêi d©n trªn toµn thÕ giíi nãi chung, ë ViÖt Nam nãi riªng
tham gia vµo c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm th¬ng m¹i, trong
®ã ®Æc biÖt lµ b¶o hiÓm nh©n thä(BHNT).
Trªn thÕ giíi, lo¹i h×nh BHNT ®· ph¸t triÓn hµng thÕ kû vµ cho ®Õn nay ®·
cã hµng tr¨m s¶n phÈm BHNT ra ®êi, gãp phÇn phôc vô nhu cÇu ngµy cµng ®a
d¹ng ho¸ cña kh¸ch hµng. ë ViÖt Nam, Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam
(B¶o ViÖt ) ®· cho ra m¾t lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä vµo th¸ng 8/1996 vµ
cho ®Õn nay ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn lín: chiÕm 54% thÞ phÇn, tèc ®é t¨ng
trëng doanh thu phÝ b¶o hiÓm ®¹t 64,8% trong n¨m 2001 vµ còng lµ doanh
nghiÖp duy nhÊt cã m¹ng líi ®¹i lý phñ kh¾p c¸c tØnh thµnh. C¸c s¶n phÈm cña
B¶o ViÖt ®· ®¸p øng ®îc phÇn lín nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®îc kh¸ch hµng
tÝn nhiÖm, tin tëng tham gia. Tõ gi÷a n¨m 1999, ChÝnh Phñ cho phÐp më cöa
thÞ trêng BHNT ®· xuÊt hiÖn thªm c¸c doanh nghiÖp BHNT lín, cã vèn ®Çu t
níc ngoµi. HiÖn nay, trªn thÞ trêng cã 5 doanh nghiÖp BHNT, trong ®ã chØ cã
1 doanh nghiÖp Nhµ Níc lµ Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt), cßn
l¹i lµ 4 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi . Sù xuÊt hiÖn nµy ®· t¹o ra sù
c¹nh tranh toµn diÖn víi tèc ®é cao gi÷a c¸c doanh nghiÖp BHNT vµ gãp phÇn

TrÞnh Thanh HuyÒn - B¶o hiÓm 41B

1

Chuyªn ®Ò b¶o hiÓm

thóc ®Èy thÞ trêng BHNT cña ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn. Díi søc Ðp c¹nh
tranh, c¸c c«ng ty BHNT kh«ng ngõng nç lùc n©ng ca...
Chuyªn ®Ò b¶o hiÓm
Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
hµng ngµy ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa ®Ò phßng nhng con ngêi vÉn
lu«n nguy gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro bÊt ngê x¶y ra. C¸c rñi ro ®ã do nhiÒu
nguyªn nh©n, nh :c¸c rñi ro do m«i trêng thiªn nhiªn nh b·o lôt, ®éng
®Êt, rÐt, h¹n, s¬ng muèi, dÞch bÖnh ;c¸c rñi ro do tiÕn ph¸t triÓn khoa
häc thuËt nh tai n¹n «t«, hµng kh«ng, tai n¹n lao ®éng..;c¸c rñi ro do
m«i trêng x· héi nh ho¶ ho¹n, b¹o lùc
BÊt kÓ do nguyªn nh©n g×, khi rñi ro x¶y ra thêng ®em l¹i cho con ngêi nh÷ng
khã kh¨n trong cuéc sèng nh mÊt hoÆc gi¶m thu nhËp, søc khoÎ gi¶m sót,
lµm ngng trÖ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n
lµm ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng kinh tÕ – x· hé nãi chung.
§Ó ®èi phã víi c¸c rñi ro, con ngêi ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau
nh»m kiÓm so¸t còng nh kh¾c phôc hËu qu¶ do rñi ro g©y ra. Trong sè ®ã, B¶o
hiÓm ®îc coi mét biÖn ph¸p tÝch cùc nhÊt trong viÖc h¹n chÕ rñi ro, gi¶m
thiÓu tæn thÊt. Bªn c¹nh c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh BHXH BHYT, ngµy
cµng nhiÒu ngêi d©n trªn toµn thÕ giíi nãi chung, ë ViÖt Nam nãi riªng
tham gia vµo c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm con ngêi trong b¶o hiÓm th¬ng m¹i, trong
®ã ®Æc biÖt lµ b¶o hiÓm nh©n thä(BHNT).
Trªn thÕ giíi, lo¹i h×nh BHNT ®· ph¸t triÓn hµng thÕ kû vµ cho ®Õn nay ®·
cã hµng tr¨m s¶n phÈm BHNT ra ®êi, gãp phÇn phôc vô nhu cÇu ngµy cµng ®a
d¹ng ho¸ cña kh¸ch hµng. ë ViÖt Nam, Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam
(B¶o ViÖt ) ®· cho ra m¾t lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä vµo th¸ng 8/1996
cho ®Õn nay ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn lín: chiÕm 54% thÞ phÇn, tèc ®é t¨ng
trëng doanh thu phÝ b¶o hiÓm ®¹t 64,8% trong n¨m 2001 còng doanh
nghiÖp duy nhÊt cã m¹ng líi ®¹i lý phñ kh¾p c¸c tØnh thµnh. C¸c s¶n phÈm cña
B¶o ViÖt ®· ®¸p øng ®îc phÇn lín nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®îc kh¸ch hµng
tÝn nhiÖm, tin tëng tham gia. gi÷a n¨m 1999, ChÝnh Phñ cho phÐp cöa
thÞ trêng BHNT ®· xuÊt hiÖn thªm c¸c doanh nghiÖp BHNT lín, vèn ®Çu t
níc ngoµi. HiÖn nay, trªn thÞ trêng 5 doanh nghiÖp BHNT, trong ®ã chØ
1 doanh nghiÖp Nhµ Níc lµ Tæng c«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt), cßn
l¹i 4 doanh nghiÖp vèn ®Çu t níc ngoµi . xuÊt hiÖn nµy ®· t¹o ra
c¹nh tranh toµn diÖn víi tèc ®é cao gi÷a c¸c doanh nghiÖp BHNT vµ p phÇn
TrÞnh Thanh HuyÒn - B¶o hiÓm 41B
1
ĐATN BẢO HIỂM: BH An khang trường thọ của BV HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH An khang trường thọ của BV HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH An khang trường thọ của BV HN 9 10 676