Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH Gián đoạn KD tại BV HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn më ®Çu

Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®æi s©u s¾c vµ m¹nh mÏ. Cïng víi sù ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam, ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm còng ph¸t triÓn hÕt søc s«i ®éng. ThÞ trêng
b¶o hiÓm ViÖt Nam hiÖn nay ®· xuÊt hiÖn nhiÒu nghiÖp vô b¶o hiÓm míi nh»m ®¸p
øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tham gia b¶o hiÓm. Trong sè nh÷ng nghiÖp vô b¶o
hiÓm míi xuÊt hiÖn ®ã ph¶i kÓ ®Õn nghiÖp vô b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh, mét
nghiÖp vô ®ãng vai trß quan träng trong viÖc gi¶m thiÓu nh÷ng hËu qu¶ ¶nh hëng
cña rñi ro ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn æn
®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng b¶o hiÓm ch¸y vµ rñi ro hçn hîp thuéc c«ng ty
B¶o hiÓm Hµ Néi, ®îc tiÕp xóc víi nghiÖp vô b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh, t«i
nhËn thÊy tuy ®©y lµ mét nghiÖp vô b¶o hiÓm míi mÎ nhng rÊt cã tiÒm n¨ng trªn thÞ
trêng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh triÓn khai nghiÖp vô nµy t¹i c«ng ty B¶o ViÖt
Hµ Néi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi mong muèn ®îc nghiªn cøu, t×m hiÓu t×nh h×nh
triÓn khai nghiÖp vô gi¸n ®o¹n kinh doanh, trªn c¬ së ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p
nh»m ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy, t«i ®· chän "B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh t¹i
B¶o ViÖt Hµ Néi giai ®o¹n 1998 - 2001" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña
m×nh. MÆc dÇu vËy, do thêi gian qu¸ ng¾n còng nh ph¹m vi thùc tËp chØ giíi h¹n
trong "Phßng b¶o hiÓm ch¸y vµ rñi ro hçn hîp" nªn trong luËn v¨n nµy t«i sÏ ®i s©u
vµo nghiªn cøu vÒ b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh sau ch¸y t¹i C«ng ty B¶o hiÓm
Hµ Néi giai ®o¹n 1998 - 2001.
KÕt cÊu luËn v¨n bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1

:

Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh.

Ch¬ng 2

:

Thùc tiÔn triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh

1

doanh t¹i C«ng ty B¶o hiÓm Hµ Néi.
Ch¬ng 3

:

Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh t¹i C«ng
ty b¶o hiÓm Hµ Néi

MÆc dï rÊt cè g¾ng, song do thêi gian qu¸ eo hÑp vµ tr×nh ®é nghiªn cøu cã h¹n, v×
vËy luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. RÊt mong nhËn ®îc sù
®ãng gãp ch©n t×nh tõ phÝa c¸c thÇy c« gi¸o vµ ®éc gi¶ ®Ó luËn v¨n nµy ®îc hoµn
thiÖn h¬n.

Ch¬ng 1

2

lý luËn chung
vÒ b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh

1.1.

Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh

1.1.1. Sù ra ®êi cña b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh
B¶o hiÓm lµ mét ho¹t ®éng tµi chÝnh, cã tÝnh chÊt ch...
PhÇn më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ n-
íc ta ®· cãbiÕn ®æi s©u s¾c vµ m¹nh . Cïng víi sù ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam, ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm còng ph¸t triÓn hÕt søc s«i ®éng. ThÞ trêng
b¶o hiÓm ViÖt Nam hiÖn nay ®· xuÊt hiÖn nhiÒu nghiÖpb¶o hiÓm míi nh»m ®¸p
øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tham gia b¶o hiÓm. Trong sè nh÷ng nghiÖp b¶o
hiÓm míi xuÊt hiÖn ®ã ph¶i ®Õn nghiÖp b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh, mét
nghiÖp ®ãng vai trß quan träng trong viÖc gi¶m thiÓu nh÷ng hËu qu¶ ¶nh hëng
cña rñi ro ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn æn
®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng b¶o hiÓm ch¸y rñi ro hçn p thuéc c«ng ty
B¶o hiÓm Néi, ®îc tiÕp xóc víi nghiÖp b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh, t«i
nhËn thÊy tuy ®©y lµ mét nghiÖp vô b¶o hiÓm míi mÎ nhng rÊt cã tiÒm n¨ng trªn thÞ
trêng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh triÓn khai nghiÖp nµy t¹i c«ng ty B¶o ViÖt
Hµ Néi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi mong muèn ®îc nghiªn cøu, t×m hiÓu t×nh h×nh
triÓn khai nghiÖp gi¸n ®o¹n kinh doanh, trªn ®ã ®a ra mét gi¶i ph¸p
nh»m ph¸t triÓn nghiÖp nµy, t«i ®· chän "B¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh t¹i
B¶o ViÖt Néi giai ®o¹n 1998 - 2001" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña
m×nh. MÆc dÇu vËy, do thêi gian qu¸ ng¾n còng nh ph¹m vi thùc tËp chØ giíi h¹n
trong "Phßng b¶o hiÓm ch¸y rñi ro hçn hîp" nªn trong luËn v¨n nµy t«i sÏ ®i s©u
vµo nghiªn cøu b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh sau ch¸y t¹i C«ng ty B¶o hiÓm
Hµ Néi giai ®o¹n 1998 - 2001.
KÕt cÊu luËn v¨n bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1 : Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh doanh.
Ch¬ng 2 : Thùc tiÔn triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm gi¸n ®o¹n kinh
1
ĐATN BẢO HIỂM: BH Gián đoạn KD tại BV HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH Gián đoạn KD tại BV HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH Gián đoạn KD tại BV HN 9 10 286