Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH hoả hoạn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
X· héi nµo trªn con ®êng ph¸t triÓn cña m×nh còng lu«n híng tíi sù
phån thÞnh, Êm no vÒ vËt chÊt cïng víi sù ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ phóc lîi x·
héi. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã, ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ- x·
héi. Mçi ho¹t ®éng cã nh÷ng ®Æc thï vµ chøc n¨ng riªng cña m×nh. Nhng cã
mét ho¹t ®éng kh«ng chØ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ ý nghÜa x· héi cña nã
còng kh«ng thÓ phñ nhËn. §ã lµ B¶o hiÓm - mét ho¹t ®éng dÞch vô tµi chÝnh
dùa trªn nguyªn t¾c sè ®«ng bï sè Ýt. Hµng n¨m nã mang l¹i mét nguån thu
lín cho ng©n s¸ch Nhµ níc, lîi nhuËn cho ngêi kinh doanh b¶o hiÓm, ®ång
thêi gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng, s¶n xuÊt cho ngêi tham gia. Nhê cã b¶o
hiÓm, nh÷ng thiÖt h¹i do thiªn tai, tai n¹n bÊt ngê x¶y ra víi mét ngêi sÏ ®îc
bï ®¾p, san sÎ tõ nh÷ng kho¶n ®ãng gãp cña nhiÒu ngêi. Do ®ã, nã lµ chç
dùa tinh thÇn cho mäi ngêi, mäi tæ chøc, gióp hä yªn t©m trong ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh.
Tõ n¨m 1990 ®Õn 1996, tèc ®é t¨ng trëng trung b×nh cña ngµnh b¶o
hiÓm th¬ng m¹i ViÖt Nam ®¹t tõ 35% ®Õn 40%. NghÞ ®Þnh 100/CP ngµy
18/2/1993 cña ChÝnh phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm ®· më ra mét híng ®i míi
cho ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu lo¹i h×nh doanh
nghiÖp còng nh c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn.
T¹i ViÖt Nam, nghiÖp vô b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®îc b¾t ®Çu triÓn khai tõ
n¨m1989. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ triÓn khai nghiÖp vô nµy chØ ®¬n
thuÇn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kinh doanh cña nã. Sau nghÞ ®Þnh 100/CP víi
sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ
kh¸c nhau ®· lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng b¶o hiÓm trë lªn
gay g¾t h¬n, tÝnh hiÖu qu¶ ®îc chó träng vµ ®Ò cao h¬n trong ho¹t ®éng kinh
doanh b¶o hiÓm.
Lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho c«ng ty
mµ vÉn ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c tæ chøc,
doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n trong lÜnh vùc b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®ang lµ mèi
quan t©m lín cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä, trong ®ã cã B¶o
ViÖt Hµ Néi.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã vµ sau mét thêi gian c«ng t¸c, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i
Phßng b¶o hiÓm Ch¸y vµ rñi ro hçn hîp cña c«ng ty b¶o hiÓm Hµ néi cïng

víi sù nhiÖt t×nh, say mª nghÒ nghiÖp, em ®· chän chuyªn ®Ò: Mét sè gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm ho¶ ho¹n
t¹i c«ng ty b¶o hiÓm Hµ néi ®Ó nghiªn cøu.
Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò nh»m tr×nh bµy mét sè nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ
nghiÖp vô b¶o hiÓm ho¶ ho¹n vµ thùc tÕ kinh doanh nghiÖp vô trªn t¹i
BVHN. Bªn c¹nh ®ã, em còng ...
Lêi nãi ®Çu
héi nµo trªn con ®êng ph¸t triÓn cña m×nh còng lu«n híng tíi
phån thÞnh, Êm no vÒ vËt chÊt cïng víi sù ®¶m b¶o c«ng b»ng phóc lîi
héi. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã, ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ- x·
héi. Mçi ho¹t ®éng cã nh÷ng ®Æc thï vµ chøc n¨ng riªng cña m×nh. Nhng cã
mét ho¹t ®éng kh«ng chØ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh ý nghÜa héi cña
còng kh«ng t phñ nhËn. §ã B¶o hiÓm - mét ho¹t ®éng dÞch tµi chÝnh
dùa trªn nguyªn t¾c ®«ng sè Ýt. Hµng n¨m mang l¹i mét nguån thu
lín cho ng©n s¸ch Nhµ níc, lîi nhuËn cho ngêi kinh doanh b¶o hiÓm, ®ång
thêi gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng, s¶n xuÊt cho ngêi tham gia. N b¶o
hiÓm, nh÷ng thiÖt h¹i do thiªn tai, tai n¹n bÊt ngê x¶y ra víi mét ngêi sÏ ®îc
®¾p, san nh÷ng kho¶n ®ãng gãp cña nhiÒu ngêi. Do ®ã, lµ chç
dùa tinh thÇn cho mäi ngêi, mäi chøc, gióp yªn t©m trong ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh.
n¨m 1990 ®Õn 1996, tèc ®é t¨ng trëng trung b×nh cña ngµnh b¶o
hiÓm th¬ng m¹i ViÖt Nam ®¹t 35% ®Õn 40%. NghÞ ®Þnh 100/CP ngµy
18/2/1993 cña ChÝnh phñ vÒ kinh doanh b¶o hiÓm ®· më ra mét híng ®i míi
cho ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu lo¹i nh doanh
nghiÖp còng nh c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm míi ra ®êi vµ ph¸t triÓn.
T¹i ViÖt Nam, nghiÖp b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®îc b¾t ®Çu triÓn khai
n¨m1989. Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ triÓn khai nghiÖp vô nµy chØ ®¬n
thuÇn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kinh doanh cña nã. Sau nghÞ ®Þnh 100/CP víi
ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ
kh¸c nhau ®· lµm cho t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng b¶o hiÓm trë lªn
gay g¾t h¬n, tÝnh hiÖu qu¶ ®îc chó träng vµ ®Ò cao h¬n trong ho¹t ®éng kinh
doanh b¶o hiÓm.
Lµm tnµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho c«ng ty
mµ vÉn ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c tæ chøc,
doanh nghiÖp nh©n trong lÜnh vùc b¶o hiÓm ho¶ ho¹n ®ang mèi
quan t©m lín cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä, trong ®ã cã B¶o
ViÖt Hµ Néi.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã vµ sau mét thêi gian c«ng t¸c, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i
Phßng b¶o hiÓm Ch¸y rñi ro hçn hîp cña c«ng ty b¶o hiÓm néi cïng
ĐATN BẢO HIỂM: BH hoả hoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH hoả hoạn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH hoả hoạn 9 10 288