Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH nhân thọ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 983 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Tæng quan vÒ b¶o hiÓm nh©n thä
1. LÞch sö ra ®êi cña BHNT.
1.1. Trªn thÕ giíi:
H×nh thøc BHNT ®Çu tiªn ra ®êi n¨m 1583 ë Lu©n ®«n, ngêi ®îc b¶o hiÓm
lµ William Gybbon. Nh vËy, BHNT cã ph«i thai tõ rÊt sím, nhng l¹i kh«ng cã
®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ë mét sè níc do thiÕu c¬ së kü thuËt ngÉu nhiªn, nã gièng
nh mét trß ch¬i nªn bÞ nhµ thê gi¸o héi lªn ¸n víi lý do l¹m dông cuéc sèng con
ngêi, nªn BHNT ph¶i tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Tuy nhiªn sau ®ã
do sù ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh mÏ, cuéc sèng cña con ngêi ®îc c¶i thiÖn râ rÖt,
thªm vµo ®ã lµ sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt nªn b¶o hiÓm
®· cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn trªn ph¹m vi réng lín. Hîp ®ång BHNT ®Çu tiªn ra
®êi ë Philadenphia (Mü). C«ng ty ®ã ®Õn nay vÉn cßn ho¹t ®éng nhng ban ®Çu
nã chØ b¸n b¶o hiÓm cho c¸c con chiªn ë nhµ thê cña m×nh. N¨m 1762, c«ng ty
BHNT Equitable ë Anh ®îc thµnh lËp vµ b¸n BHNT cho mäi ngêi d©n.
ë Ch©u ¸, c«ng ty BHNT ®Çu tiªn ra ®êi ë NhËt B¶n. N¨m 1868 c«ng ty
b¶o hiÓm Meiji cña NhËt ra ®êi vµ ®Õn n¨m 1888 vµ 1889, hai c«ng ty kh¸c lµ
Kyoei vµ Nippon ra ®êi vµ ph¸t triÓn cho ®Õn nay.
1.2.T¹i ViÖt Nam
ë níc ta, C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam tríc ®©y vµ Tæng c«ng ty B¶o HiÓm
ViÖt Nam hiÖn nay (gäi t¾t lµ BAOVIET) lµ doanh nghiÖp B¶o hiÓm ®Çu tiªn
cña Nhµ níc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, BAOVIET ®· ra ®êi ngµy
17/12/1964 vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng chÝnh thøc tõ ngµy 15/01/1965. KÓ tõ ®ã cho
tíi tríc n¨m 1993, ë níc ta chØ cã mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm lµ Tæng C«ng
ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (BAOVIET) trùc thuéc Bé Tµi chÝnh

Trong

nh÷ng

n¨m gÇn ®©y, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi vÒ kinh tÕ,
tõng bíc ®a nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, t¹o ra tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn sang thêi kú
ph¸t triÓn kinh tÕ míi, ®Èy m¹nh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc. NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII §¶ng Céng s¶n ViÖt
Nam ®· nªu râ : “KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh

b¶o hiÓm cu¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ më cöa hîp t¸c víi níc ngoµi...”. §êng lèi ®æi míi kinh tÕ, x©y dùng nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thi
trêng víi ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®· thÓ hiÖn trong lÜnh vùc b¶o hiÓm th¬ng m¹i, cô thÓ lµ ngµy 18/12/1993 ChÝnh phñ níc Céng hoµ XHCN ViÖt
Nam ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh 100/CP vÒ kinh doanh b¶o hiÓm. §©y lµ v¨n b¶n
ph¸p lý chuyªn ngµnh ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm trong
®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng. NghÞ ®Þnh nµy lµ bíc ng...
I. Tæng quan vÒ b¶o hiÓm nh©n thä
1. LÞch sö ra ®êi cña BHNT.
1.1. Trªn thÕ giíi:
nh thøc BHNT ®Çu tiªn ra ®êi n¨m 1583 ë Lu©n ®«n, ngêi ®îc b¶o hiÓm
William Gybbon. Nh vËy, BHNT ph«i thai rÊt sím, nhng l¹i kh«ng
®iÒu kiÖn ph¸t trn ë mét níc do thiÕu thuËt ngÉu nhiªn, gièng
nh mét trß ci nªn nhµ tgi¸o i lªn ¸n víi do l¹m dông cuéc sèng con
ngêi, nªn BHNT ph¶i tån t¹i díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Tuy nhiªn sau ®ã
do ph¸t triÓn kinh m¹nh mÏ, cuéc sèng cña con ngêi ®îc c¶i thiÖn rÖt,
thªm vµo ®ã ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc thuËt nªn b¶o hiÓm
®· ®u kiÖn ph¸t triÓn trªn ph¹m vi réng lín. Hîp ®ång BHNT ®Çu tiªn ra
®êi ë Philadenphia (Mü). C«ng ty ®ã ®Õn nay vÉn cßn ho¹t ®éng nhng ban ®Çu
nã chØ b¸n b¶o hiÓm cho c¸c con chiªn ë nhµ thê cña nh. N¨m 1762, c«ng ty
BHNT Equitable ë Anh ®îc thµnh p vµ n BHNT cho mäi ngêi d©n.
ë Ch©u ¸, c«ng ty BHNT ®Çu tiªn ra ®êi ë NhËt B¶n. N¨m 1868 ng ty
o hiÓm Meiji a NhËt ra ®êi ®Õn n¨m 1888 1889, hai c«ng ty kc
Kyoei Nippon ra ®êi vµ ph¸t trn cho ®Õn nay.
1.2.T¹i ViÖt Nam
ë níc ta, C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam tríc ®©y vµ Tæng c«ng ty B¶o HiÓm
ViÖt Nam hiÖn nay (gäi t¾t BAOVIET) lµ doanh nghiÖp B¶o hiÓm ®Çu tiªn
cña Nhµ níc ViÖt Nam héi c nghÜa, BAOVIET ®· ra ®êi ngµy
17/12/1964 vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng chÝnh thøc tõ ngµy 15/01/1965. KÓ tõ ®ã cho
tíi tríc n¨m 1993, ë níc ta c cã mét doanh nghiÖp b¶o hiÓm Tæng C«ng
ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (BAOVIET) trùc thuéc Bé Tµi chÝnh Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y, §¶ng Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ,
tõng bíc ®a nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-
êng cã sù qu¶ncña Nhµ níc, t¹o ra tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn sang thêi kú
ph¸t triÓn kinh tÕ míi, ®Èynh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc. NghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII §¶ng Céng n ViÖt
Nam ®· nªu : “KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®ang ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh
ĐATN BẢO HIỂM: BH nhân thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH nhân thọ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH nhân thọ 9 10 162