Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH phi nhân thọ tại Phú Thọ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh B¶o hiÓm ViÖt Nam, cã lÏ
cha bao giê c¹nh tranh l¹i diÔn ra gay g¾t nh hiÖn nay. Cïng víi ho¹t ®éng
kinh doanh cña nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm cã mÆt trªn thÞ trêng ®Þa bµn tØnh Phó
thä, sù xuÊt hiÖn cña c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n
thä nh Pjico, B¶o Minh… l¹i ®ang b¸o hiÖu mét giai ®o¹n "®ua søc ®ua tµi"
míi cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä t¹i Phó Thä.
N»m trªn ®Þa bµn tØnh tØnh Phó Thä c«ng ty b¶o hiÓm Phó Thä lµ doanh
nghiÖp Nhµ níc duy nhÊt kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä. Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ph¶i ®¬ng ®Çu víi søc Ðp c¹nh tranh rÊt lín tõ c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh nh c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä 100% vèn níc ngoµi,
Pjico,hay B¶o Minh,… giê ®©y l¹i bÞ ®e do¹ c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n bëi
nh÷ng c«ng ty B¶o hiÓm phi nh©n thä sÏ thµnh lËp trong t¬ng lai. Phó Thä
ch¾c ch¾n sÏ bÞ chia sÎ thµnh nhiÒu phÇn h¬n trong khi khai th¸c hîp ®ång
míi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.
Tríc t×nh h×nh ®ã, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, mét vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt "sèng
cßn" ®èi víi C«ng ty lµ n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c B¶o hiÓm phi nh©n thä.
Víi mong muèn gãp phÇn x©y dùng mét b¶o hiÓm phi nh©n thä Phó
Thä ®øng v÷ng trong c¹nh tranh, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty em m¹nh
d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
khai th¸c cña ®¹i lý b¶o hiÓm Phó Thä" cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc bè côc thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm phi nh©n thä
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng khai th¸c cña ®¹i lý b¶o hiÓm t¹i C«ng
ty b¶o hiÓm Phó Thä
Ch¬ng III: KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c cña
®¹i lý b¶o hiÓm Phó Thä.

SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I
kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm phi nh©n thä
vµ ®¹i lý b¶o hiÓm
I. Tæng quan vÒ b¶o hiÓm phi nh©n thä

1. Sù cÇn thiÕt vÒ t¸c dông cña B¶o hiÓm phi nh©n thä
B¶o hiÓm phi nh©n thä lµ sù cam kÕt gi÷a ngêi tham gia b¶o hiÓm víi
ngêi b¶o hiÓm mµ trong ®ã, ngêi b¶o hiÓm sÏ tr¶ cho ngêi tham gia hoÆc ngêi
thô hëng quyÒn lîi b¶o hiÓm mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh khi cã c¸c sù kiÖn ®· ®Þnh
tríc x¶y ra, cßn ngêi tham gia ph¶i nép phÝ b¶o hiÓm ®Çy ®ñ, ®óng h¹n.
Trong cuéc sèng sinh ho¹t còng nhu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
hµng ngµy dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa vµ ®Ò phßng nhng con ngêi vÉn cã
nguy c¬ gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro bÊt ngê x¶y ra. C¸c rñi ro ®ã do nhiÒu nguyªn
nh©n, vÝ dô nh:
-...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong lÞch h×nh thµnhph¸t triÓn ngµnh B¶o hiÓm ViÖt Nam,
cha bao giê c¹nh tranh l¹i diÔn ra gay g¾t nh hiÖn nay. Cïng víi ho¹t ®éng
kinh doanh cña nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓmmÆt trªn thÞ trêng ®Þa bµn tØnh P
thä, sù xuÊt hiÖn cña c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n
thä nh Pjico, B¶o Minh l¹i ®ang b¸o hiÖu mét giai ®o¹n "®ua søc ®ua tµi"
míi cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä t¹i Phó Thä.
N»m trªn ®Þa bµn tØnh tØnh Phó Thä c«ng ty b¶o hiÓm Phó Thä lµ doanh
nghiÖp Nhµ níc duy nhÊt kinh doanh b¶o hiÓm phi nh©n thä. Trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ph¶i ®¬ng ®Çu víi søc Ðp c¹nh tranh rÊt lín c¸c ®èi
thñ c¹nh tranh nh c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä 100% vèn níc ngoµi,
Pjico,hay B¶o Minh, giê ®©y l¹i ®e do¹ c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n bëi
nh÷ng c«ng ty B¶o hiÓm phi nh©n thä thµnh lËp trong t¬ng lai. Phó T
ch¾c ch¾n chia thµnh nhiÒu phÇn h¬n trong khi khai tc hîp ®ång
míi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n.
Tríc t×nh h×nh ®ã, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, mét vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt "sèng
cßn" ®èi víi C«ng ty lµ n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c B¶o hiÓm phi nh©n thä.
Víi mong muèn gãp phÇn x©y dùng mét b¶o hiÓm phi nh©n thä Phó
Thä ®øng v÷ng trong c¹nh tranh, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty em m¹nh
d¹n chän ®Ò tµi: "Mét kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
khai th¸c cña ®¹i b¶o hiÓm P Thä" cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc bè côc thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm phi nh©n thä
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng khai th¸c cña ®¹i b¶o hiÓm t¹i C«ng
ty b¶o hiÓm Phó Thä
Ch¬ng III: KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c cña
®¹i lý b¶o hiÓm Phó Thä.
SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
1
ĐATN BẢO HIỂM: BH phi nhân thọ tại Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH phi nhân thọ tại Phú Thọ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH phi nhân thọ tại Phú Thọ 9 10 800