Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS của PJICO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 2 lần
luËn v¨n tèt nghiÖp

Môc lôc
Môc lôc..............................................................................................................................1
Lêi më ®Çu.......................................................................................................................2
Ch¬ng I..............................................................................................................................4
Tæng quan vÒ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ................................................................4
cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø 3..................................................................................4
Ch¬ng II...........................................................................................................................28
Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi
víi ngêi thø 3 t¹i c«ng ty b¶o hiÓm x¨ng dÇu..................................................................28
CH¦¥NG III......................................................................................................................62
Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô b¶o hiÓm tr¸ch
nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø 3 t¹i PJICO......................................62
`KÕt luËn........................................................................................................................73
Tµi liÖu tham kh¶o.........................................................................................................74

1

luËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu

Nhu cÇu ®i l¹i ®· tõ l©u lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ngêi. Nhu
cÇu nµy cµng cã xu híng t¨ng nªn cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x·
héi, cña tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt. Ngµy nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ
sè lîng, còng nh chñng lo¹i c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i c¬ giíi ®· dem l¹i cho
con ngêi mét ph¬ng thøc vËn chuyÓn thuËn tiÖn nhanh gän vµ tiÕt kiÖm
Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng
giao th«ng ®êng bé ngµy cµng trë nªn phøc t¹p. Sù ph¸t triÓn bÊt hîp lý
gi÷a møc ®é t¨ng nhanh cña c¸c ph¬ng tiÖn c¬ giíi víi tèc ®é ph¸t triÓn cña
c¬ së h¹ tÇng giao th«ng cïng víi viÖc thiÕu ý thøc cña nh÷ng ngêi tham
gia giao th«ng ®· lµm cho tai n¹n giao th«ng x¶y ra ngµy cµng nhiÒu vµ
møc ®é ngµy cµng nghiªm träng g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, tÝnh m¹ng cho c¸
nh©n, còng nh toµn x· héi
§Ó gi¶m bít nh÷ng thiÖt h¹i ®ã nh»m b¶o d¶m an toµn cho x· héi
®ång thêi b¶o vÖ lîi Ých ...
luËn v¨n tèt nghiÖp
Môc lôc
Môc lôc..............................................................................................................................1
Lêi më ®Çu.......................................................................................................................2
Ch¬ng I..............................................................................................................................4
Tæng quan vÒ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ................................................................4
cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø 3..................................................................................4
Ch¬ng II...........................................................................................................................28
Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi
víi ngêi thø 3 t¹i c«ng ty b¶o hiÓm x¨ng dÇu..................................................................28
CH¦¥NG III......................................................................................................................62
Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô b¶o hiÓm tr¸ch
nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬ giíi ®èi víi ngêi thø 3 t¹i PJICO......................................62
`KÕt luËn........................................................................................................................73
Tµi liÖu tham kh¶o.........................................................................................................74
1
ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS của PJICO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS của PJICO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH TNDS của PJICO 9 10 331