Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH xe cơ giới và trục lợi BH xe cơ giới

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1775 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp.

Ph¹m Minh Nguyªn- BH43a.

Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm xe c¬ giíi
vµ trôc lîi b¶o hiÓm xe c¬ giíi.

I. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh xe c¬ giíi t¹i ViÖt Nam hiÖn
nay.
Xe c¬ giíi:
Lµ tÊt c¶ c¸c lo¹i xe tham gia giao th«ng trªn ®êng bé b»ng ®éng c¬
cña chÝnh chiÕc xe ®ã, trõ xe ®¹p m¸y.
Theo LuËt giao th«ng ®êng bé: t¹i §iÒu 3, Môc 13, 15.
• Ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé (sau ®©y gäi lµ xe c¬ giíi) gåm: xe
«t«, m¸y kÐo, xe m« t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe g¾n m¸y vµ c¸c lo¹i xe t ¬ng
tù kÓ c¶ xe c¬ giíi dµnh cho ngêi tµn tËt.
• Xe m¸y chuyªn dïng gåm xe m¸y thi c«ng, xe m¸y n«ng nghiÖp, l©m
nghiÖp cã tham gia giao th«ng ®êng bé.

1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña xe c¬ giíi t¹i ViÖt Nam hiÖn nay.

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng xe c¬ giíi cã mét sè ®Æc ®iÓm sau liªn quan ®Õn
qu¸ tr×nh b¶o hiÓm:
- Sè lîng ®Çu xe tham gia giao th«ng ®êng bé ngµy cµng t¨ng vµ cã nh÷ng
thêi kú t¨ng ®ét biÕn lµm cho tai n¹n cã nh÷ng thêi kú x¶y ra ngµy cµng nhiÒu vµ
cµng nghiªm träng. N¨m 1995 sè lîng «t« lµ 340.779 chiÕc, xe m¸y 3.578.156 chiÕc
nhng ®Õn n¨m 2004 (chØ 10 n¨m sau) sè lîng «t« ®· lµ 735.000 chiÕc vµ xe m¸y
12.859.000 chiÕc. VËy chØ trong 10 n¨m sè lîng «t« ®· t¨ng 2,2 lÇn vµ sè l îng xe
m¸y ®· t¨ng 3,6 lÇn.
- Xe c¬ giíi cã tÝnh ®éng c¬ cao, tÝnh viÖt d· tèt vµ nã tham gia triÖt ®Ó vµo
qu¸ tr×nh vËn chuyÓn v× vËy x¸c xuÊt rñi ro lµ rÊt lín.
- Xe c¬ giíi tham gia giao th«ng ®êng bé phô thuéc rÊt lín vµo c¬ së h¹ tÇng,
thêi tiÕt khÝ hËu, ®Þa h×nh … N¨m 1995 cã 112.996 km ®êng bé, nhng chØ cã 19,8% ®êng r¶i nhùa vµ bª t«ng. Cho ®Õn n¨m 2004 cã 127.678 km, trong ®ã 38% lµ ®êng
r¶i nhùa vµ bª t«ng. HiÖn nay níc ta cã 109 ®Ìo dèc nguy hiÓm c¸c lo¹i.
- Xe c¬ giíi tham gia giao th«ng ®êng bé chÞu sù chi phèi cña mét sè bé luËt
cña quèc gia.

Trôc lîi b¶o hiÓm vµ gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ t×nh h×nh trôc lîi b¶o hiÓm xe c¬ giíi t¹i c«ng ty Pjico.

Chuyªn ®Ò thùc tËp.

Ph¹m Minh Nguyªn- BH43a.

Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cã tÝnh ®Æc thï nªn ë tÊt c¶ c¸c níc khi ®· cã b¶o
hiÓm th× bao giê còng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm xe c¬ giíi. Vµ ë ViÖt Nam th×
nghiÖp vô nµy còng ®· ®îc triÓn khai phæ biÕn vµ réng r·i.
§Ó biÕt cô thÓ sè lîng xe c¬ giíi t¹i ViÖt Nam hiÖn nay xem ë b¶ng sau:
B¶ng 1: Sè lîng xe c¬ giíi tham gia giao th«ng ®êng bé t¹i ViÖt Nam hiÖn nay.
ChØ tiªu
Tæng sè «t« + xe
¤t«
Xe m¸y

N¨m
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

m¸y
Sè lîng

Tèc ®é
t¨ng (%)

3.918.935
4.494.250
5.244.978
5.643.000
6.051.000
6.965.562
8.916.134
10.880.401
12.054...
Chuyªn ®Ò thùc tËp. Ph¹m Minh Nguyªn- BH43a.
Ch¬ng I: luËn chung b¶o hiÓm xe giíi
vµ trôc lîi b¶o hiÓm xe c¬ giíi.
I. Thùc tr¹ng t×nh h×nh xe c¬ giíi t¹i ViÖt Nam hiÖn
nay.
Xe c¬ giíi:
tÊt c¸c lo¹i xe tham gia giao th«ng trªn ®êng b»ng ®éng
cña chÝnh chiÕc xe ®ã, trõ xe ®¹p m¸y.
Theo LuËt giao th«ng ®êng bé: t¹i §iÒu 3, Môc 13, 15.
Ph¬ng tiÖn giao th«ng giíi ®êng (sau ®©y gäi lµ xe giíi) gåm: xe
«t«, m¸y kÐo, xe hai b¸nh, xe ba b¸nh, xe g¾n m¸y c¸c lo¹i xe t¬ng
tù kÓ c¶ xe c¬ giíi dµnh cho ngêi tµn tËt.
Xe m¸y chuyªn dïng gåm xe m¸y thi c«ng, xe m¸y n«ng nghiÖp, l©m
nghiÖp cã tham gia giao th«ng ®êng bé.
1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña xe c¬ giíi t¹i ViÖt Nam hiÖn nay.
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng xe giíi mét sè ®Æc ®iÓm sau liªn quan ®Õn
qu¸ tr×nh b¶o hiÓm:
- Sè lîng ®Çu xe tham gia giao th«ng ®êng ngµy cµng t¨ng nh÷ng
thêi t¨ng ®ét biÕn lµm cho tai n¹n nh÷ng thêi x¶y ra ngµy cµng nhiÒu
cµng nghiªm träng. N¨m 1995 sè lîng «t« lµ 340.779 chiÕc, xe m¸y 3.578.156 chiÕc
nhng ®Õn n¨m 2004 (chØ 10 n¨m sau) lîng «t« ® · 735.000 chiÕc vµ xe m¸y
12.859.000 chiÕc. VËy chØ trong 10 n¨m lîng «t« ® t¨ng 2,2 lÇn l· îng xe
m¸y ® t¨ng 3,6 lÇn. ·
- Xe giíi cã tÝnh ®éng c¬ cao, tÝnh viÖt d t tham gia triÖt ®Ó vµo·
qu¸ tr×nh vËn chuyÓn v× vËy x¸c xuÊt rñi ro lµ rÊt lín.
- Xe c¬ giíi tham gia giao th«ng ®êng bé phô thuéc rÊt lín vµo c¬ sëtÇng,
thêi tiÕt khÝ hËu, ®Þa h×nh … N¨m 1995 cã 112.996 km ®êng bé, nhng chØ cã 19,8% ®-
êng r¶i nhùa t«ng. Cho ®Õn n¨m 2004 127.678 km, trong ®ã 38% ®êng
r¶i nhùa vµ bª t«ng. HiÖn nay níc ta cã 109 ®Ìo dèc nguy hiÓm c¸c lo¹i.
- Xe giíi tham gia giao th«ng ®êng chÞu chi phèi cña mét luËt
cña quèc gia.
Trôc lîi b¶o hiÓm vµ gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ t×nh h×nh trôc lîi b¶o hiÓm xe c¬ giíi t¹i c«ng ty Pjico.
ĐATN BẢO HIỂM: BH xe cơ giới và trục lợi BH xe cơ giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH xe cơ giới và trục lợi BH xe cơ giới - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH xe cơ giới và trục lợi BH xe cơ giới 9 10 693