Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH XNK hàng hoá bằng đường biển tại Bảo Minh HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc t¨ng trëng ®¸ng
khÝch lÖ. §ãng gãp vµo thµnh c«ng chung ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Víi ®Æc ®iÓm ®Þa lý cña níc ta cã h¬n 3.000 km lµ bê
biÓn, l¹i n»m ë trung t©m cña khu vùc §«ng Nam ¸. V× vËy vËn chuyÓn b»ng ®êng
biÓn lµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn chñ yÕu trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Mçi n¨m
cã gÇn 80% khèi lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®îc vËn chuyÓn theo ph¬ng thøc
nµy, ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta.
Còng nh bÊt kú mét ph¬ng thøc vËn t¶i nµo, vËn t¶i b»ng ®êng biÓn còng kh«ng
thÓ tr¸nh khái c¸c rñi ro bÊt ngê ngoµi ý muèn cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã,®Ó ®¶m
b¶o tµi chÝnh cho c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn
chuyÓn b»ng ®êng biÓn ®· ra ®êi gióp c¸c doanh nghiÖp æn ®Þnh ®îc ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña m×nh, tr¸nh ph¸ s¶n khi cã rñi ro x¶y ra .
NhËn biÕt ®îc tÇm quan träng ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp ë C«ng ty B¶o
Minh Hµ Néi em ®· chän ®Ò tµi:
"T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn
chuyÓn b»ng ®êng biÓn t¹i B¶o Minh Hµ Néi" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ b¶o hiÓm hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn t¹i c«ng ty B¶o Minh Hµ Néi trong
thêi gian qua, tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn nghiÖp vô nµy trong
thêi gian tíi ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña c¸c chñ hµng khi tham gia b¶o hiÓm vµ
gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña tæng c«ng ty.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o ®îc
chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn
b»ng ®êng biÓn.
Ch¬ng II: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu
vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn ë c«ng ty B¶o Minh Hµ Néi.

Ch¬ng III: KiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn t¹i B¶o Minh Hµ Néi
Do thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu vµ cßn h¹n chÕ trong lý luËn còng nh kinh
nghiÖm thùc tÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Em rÊt mong nhËn
®îc nh÷ng ®ãng gãp vµ ý kiÕn cña c¸c thÇy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸
xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn
1. Vai trß cña vËn t¶i biÓn vµ sù cÇn thiÕt cña b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt
nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn.
1.1. Vai trß cña vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn.
ViÖc th«ng th¬ng bu«n b¸n hµng ho¸ ®ãng vai tr...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh níc ta ®· nh÷ng bíc ng trëng ®¸ng
khÝch lÖ. §ãng gãp vµo thµnh c«ng chung ®ã kh«ng thÓ kh«ng ®Õn vai trß cña
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Víi ®Æc ®iÓm ®Þa cña níc ta h¬n 3.000 km
biÓn, l¹i n»m ë trung t©m cña khu vùc §«ng Nam ¸. vËy vËn chuyÓn b»ng ®êng
biÓn ph¬ng thøcn chuyÓn chñ yÕu trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Mçi n¨m
gÇn 80% khèi lîng hµng h xuÊt nhËp khÈu ®îc vËn chuyÓn theo ph¬ng thøc
nµy, ®ãng gãp kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta.
Còng nh bÊt kú mét ph¬ng thøc vËn t¶i nµo, vËn t¶i b»ng ®êng biÓn còng kh«ng
thÓ tr¸nh khái c¸c rñi ro bÊt ngê ngoµi ý muèn cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã,®Ó ®¶m
b¶o tµi chÝnh cho c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn
chuyÓn ng ®êng biÓn ®· ra ®êi gióp c¸c doanh nghiÖp æn ®Þnh ®îc ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cña m×nh, tr¸nh ph¸ s¶n khi cã rñi ro x¶y ra .
NhËn biÕt ®îc tÇm quan träng ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Bo
Minh Hµ Néi em ®· chän ®Ò tµi:
"T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp b¶o hiÓm hµng h xuÊt nhËp khÈu vËn
chuyÓn b»ng ®êng biÓn t¹i B¶o Minh Néi" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ ph©n tÝch ®¸nh g b¶o hiÓm hµng
ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn t¹i c«ng ty B¶o Minh Néi trong
thêi gian qua, ®ã rót ra kinh nghiÖm ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn nghiÖp vô nµy trong
thêi gian tíi ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña c¸c c hµng khi tham gia b¶o hiÓm
gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña tæng c«ng ty.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o ®îc
chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: luËn chung b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu n chuyÓn
b»ng ®êng biÓn.
Ch¬ng II: T×nh h×nh triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu
vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn ë c«ng ty B¶o Minh Hµ Néi.
ĐATN BẢO HIỂM: BH XNK hàng hoá bằng đường biển tại Bảo Minh HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH XNK hàng hoá bằng đường biển tại Bảo Minh HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH XNK hàng hoá bằng đường biển tại Bảo Minh HN 9 10 618