Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BH Y tế HS SV

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¸nh gi¸ thùc tr¹ng triÓn khai BHYT HS - SV t¹i c¬ quan BHXH ViÖt Nam

Lêi më ®Çu

Mét x· héi ph¸t triÓn tríc hÕt ph¶i cã nh÷ng con ngêi khoÎ m¹nh. Cã
søc khoÎ con ngêi míi cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sèng phôc vô cho chÝnh
b¶n th©n m×nh vµ cho céng ®ång. Nhng kh«ng ph¶i lóc nµo con ngêi còng
khoÎ m¹nh vµ kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng chi tr¶ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh
khi kh«ng may gÆp rñi ro bÊt ngê nh èm ®au, bÖnh tËt … ChÝnh v× vËy ë hÇu
hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu triÓn khai BHYT nh»m gióp ®ì vµ t¹o ra sù
c«ng b»ng trong ch¨m sãc søc khoÎ ®èi víi ngêi bÖnh.
ë níc ta BHYT ®îc thùc hiÖn tõ n¨m 1992, tuy ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶
nhng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. MÆc dï vËy t¹i
§¹i héi §¶ng IX, Nhµ níc ta ®· quyÕt t©m ®Õn 2010 níc ta sÏ tiÕn tíi BHYT
toµn d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång mµ kh«ng ph©n biÖt ®Þa
vÞ, giíi tÝnh, n¬i c tró …Muèn ®¹t ®îc môc tiªu nµy ph¶i tõng bíc t¨ng nhanh
®èi tîng tham gia, ®Æc biÖt lµ tró träng BHYT tù nguyÖn bëi lÏ diÖn b¾t buéc
tham gia BHYT cña níc ta cha nhiÒu. H¬n 80 triÖu d©n míi chØ cã trªn 30
triÖu ngêi cã thÎ BHYT b¾t buéc, cßn l¹i ®Òu thuéc diÖn tù nguyÖn, trong ®ã
häc sinh - sinh viªn chiÕm h¬n 20% d©n sè kho¶ng 23 triÖu ngêi vÉn chØ n»m
trong diÖn vËn ®éng tham gia.
Lµ thÕ hÖ trÎ cña ®Êt níc, häc sinh; sinh viªn cÇn ®îc quan t©m ch¨m
sãc søc khoÎ cña c¶ céng ®ång ®Ó s½n sµng g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm lín lao
trong t¬ng lai. Ngay tõ khi thµnh lËp, B¶o hiÓm Y tÕ ViÖt Nam ®· quan t©m
®Õn viÖc triÓn khai BHYT HS-SV. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn, BHYT HS-SV ®·
chøng tá ®îc vai trß kh«ng thÓ thiÕu cña m×nh, em muèn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c

Lª Thuú Dung – B¶o hiÓm 43A

1

§¸nh gi¸ thùc tr¹ng triÓn khai BHYT HS - SV t¹i c¬ quan BHXH ViÖt Nam

nh÷ng g× ®· ®¹t ®îc trong 10 n¨m qua vµ nh×n nhËn nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ
trong viÖc triÓn khai. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “§¸nh gi¸ thùc tr¹ng
triÓn khai BHYT HS - SV t¹i c¬ quan B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam”
Em chän ®Ò tµi nµy víi môc ®Ých nghiªn cøu tõ kÕt qu¶ thùc tÕ vµ thùc
tr¹ng triÓn khai ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña BHYT
HS-SV gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu tiÕn tíi BHYT toµn d©n mµ toµn
§¶ng, toµn d©n ®· ®Æt ra.
Néi dung chuyªn ®Ò cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ BHYT HS-SV
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng triÓn khai BHYT HS-SV
Ch¬ng III : Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn BHYT HS-SV t¹i B¶o hiÓm x· héi
ViÖt Nam.

Lª Thuú Dung – B¶o hiÓm 43A

2

§¸nh gi¸ thùc tr¹ng triÓn khai BHYT HS - SV t¹i c¬ quan BHXH ViÖt Nam

...
§¸nh gi¸ thùc tr¹ng triÓn khai BHYT HS - SV t¹i c¬ quan BHXH ViÖt Nam
Lêi më ®Çu
Mét héi ph¸t triÓn tríc hÕt ph¶i nh÷ng con ngêi kh m¹nh.
søc khoÎ con ngêi míi cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng sèng phôc vô cho chÝnh
b¶n th©n m×nh cho céng ®ång. Nhng kh«ng ph¶i lóc nµo con ngêi còng
khoÎ m¹nh vµ kh«ng ph¶i ai còngk n¨ng chi tr¶ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh
khi kh«ng may gÆp rñi ro bÊt ngê nh èm ®au, nh tËt ChÝnh vËy ë hÇu
hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu triÓn khai BHYT nh»m gióp ®ì t¹o ra
c«ng b»ng trong ch¨m sãc søc khoÎ ®èi víi ngêi bÖnh.
ë níc ta BHYT ®îc thùc hiÖn tõ n¨m 1992, tuy ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶
nhng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. MÆc dï vËy t¹i
§¹i héi §¶ng IX, Nhµ níc ta ®· quyÕt t©m ®Õn 2010 níc ta sÏ tiÕn tíi BHYT
toµn d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ch¨m sãc søc kh céng ®ångkh«ng ph©n biÖt ®Þa
vÞ, giíi tÝnh, n¬i c tró Muèn ®¹t ® îc môc tiªu nµy ph¶i tõng bíc t¨ng nhanh
®èi tîng tham gia, ®Æc biÖt tró träng BHYT tù nguyÖn bëi lÏ diÖn b¾t buéc
tham gia BHYT cña níc ta cha nhiÒu. H¬n 80 triÖu d©n míi chØ trªn 30
triÖu ngêi cã thÎ BHYT b¾t buéc, cßn l¹i ®Òu thuéc diÖn nguyÖn, trong ®ã
häc sinh - sinh viªn chiÕm h¬n 20% d©n kho¶ng 23 triÖu ngêi vÉn c n»m
trong diÖn vËn ®éng tham gia.
thÕ trÎ cña ®Êt níc, häc sinh; sinh viªn cÇn ®îc quan t©m cm
sãc søc kh cña céng ®ång ®Ó s½n sµng g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm lín lao
trong t¬ng lai. Ngay khi thµnh lËp, B¶o hiÓm Y ViÖt Nam ®· quan t©m
®Õn viÖc triÓn khai BHYT HS-SV. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn, BHYT HS-SV ®·
chøng tá ®îc vai trß kh«ng thÓ thiÕu cña m×nh, em muèn ®¸nh gi¸ chÝnh c
Lª Thuú Dung
Bo hiÓm 43A
1
ĐATN BẢO HIỂM: BH Y tế HS SV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BH Y tế HS SV - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BH Y tế HS SV 9 10 803