Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BHXH tại TX Thái Bình

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1023 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ t×nh h×nh, kÕt qu¶
ho¹t ®éng ë BHXH thÞ x· th¸i b×nh

A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung:
I. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè vµ kinh tÕ - x· héi ë thÞ x· Th¸i b×nh
- tØnh Th¸i B×nh:

1. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè.
TØnh Th¸i B×nh n»m ë 200 vÜ B¾c vµ 106,230 kinh §«ng, lµ mét tØnh
thuéc Ch©u thæ ®ång b»ng B¾c Bé.
PhÝa §«ng gi¸p vÞnh B¾c Bé
PhÝa Nam gi¸p Nam §Þnh
PhÝa T©y gi¸p Nam §Þnh
PhÝa B¾c gi¸p Hng Yªn vµ H¶i Phßng
TØnh Th¸i B×nh ®îc thµnh lËp vµo ngµy 21/3/1890 víi tæng diÖn tÝch lµ
1.579,9 km2 vµ sè d©n (tÝnh ®Õn n¨m 2002) lµ 1.904.000 ngêi.
Ngµy..21/3/1890. ThÞ x· Th¸i B×nh chÝnh thøc ®îc thµnh lËp . Sau nhiÒu
thay ®æi ®Õn nay ThÞ x· Th¸i B×nh víi diÖn tÝch lµ 4618ha vµ d©n sè lµ
1.450.640 ngêi, lµ Trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña tØnh Th¸i
B×nh. ThÞ x· Th¸i b×nh cã 8 phêng (Phêng Lª Hång Phong) Bå Xuyªn, §Ò
Th¸m, Phóc Kh¸nh, TrÇn L·m, TiÒn Phong, Kú B¸, Quang Trung) vµ 4 x·
(Hoµng DiÖu, Vò Héi, Vò L¹c, Phó Xu©n). ThÞ x· Th¸i b×nh lµ n¬i tËp trung
cña c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña tØnh, hiÖn nay ë thÞ x· cã tíi 71 c¬ quan hµnh
chÝnh sù nghiÖp vµ ThÞ x· Th¸i B×nh còng lµ n¬i cã sè ®èi tîng chÝnh s¸ch
tËp trung ®«ng nhÊt. Cô thÓ, ThÞ x· Th¸i b×nh cã 13.026 ngêi lµ ®èi tîng hëng chÕ ®é BHXH (chiÕm gÇn 10% d©n sè), 56 vÞ l·o thµnh c¸ch m¹ng, 41
bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ 220 c¸n bé trung - cao cÊp.

2. §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi:
Th¸i B×nh lµ mét tØnh n«ng nghiÖp nhng thÞ x· l¹i lµ n¬i tËp trung ph¸t
triÓn cña khu c«ng nghiÖp lín nhá trong toµn TØnh nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ùoc
sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña §¶ng uû UBND TØnh, UBND thÞ, ThÞ x· Th¸i B×nh
d· cã nh÷ng bíc tiÕn triÓn râ rÖt, víi tû lÖ t¨ng trëng kinh tÕ lµ 108% n¨m,
ThÞ x· Th¸i B×nh ®ang ngµy cµng phÊn ®Êu trë thµnh thµnh phè cÊp 3 trong
n¨m 2004. ThÞ x· Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung cña 71 c¬ quan ®Çu n·o cña
TØnh, mét trêng §H, mét trêng cao ®¼ng, ba trêng PTTH, n¨m trêng PTCS,
n¨m trêng TiÓu häc, rÊt nhiÒu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt víi sè lîng
lao ®éng ngµy cµng ®«ng víi chuyªn m«n vµ tay nghÒ ®ßi hái tÝnh kü thuËt
cao v× vËy mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch , chÕ ®é ®·i ngé phï hîp v×
quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng.ChÝnh yÕu tè nµy ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn nh÷ng
vÊn ®Ò mµ chóng ta sÏ ®Ò cËp sau ®©y.
II. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh:

1. Sù ra ®êi vµ h×nh thµnh cña BHXH ThÞ x· Th¸i B×nh.
ThÞ x· Th¸i B×nh lµ Trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña
tØnh Th¸i B×nh lµ n¬i tËp trung cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ còng
lµ n¬i sè ®èi tîng hëng chÝ...
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ t×nh h×nh, kÕt qu¶
ho¹t ®éng ë BHXH thÞ x· th¸i b×nh
A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung:
I. §iÒu kiÖn nhiªn, d©nkinh tÕ - x héi ë thÞ x Th¸i b×nh· ·
- tØnh Th¸i B×nh:
1. §iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n sè.
TØnh Th¸i B×nh n»m ë 20
0
B¾c 106,23
0
kinh §«ng, mét tØnh
thuéc Ch©u thæ ®ång b»ng B¾c Bé.
PhÝa §«ng gi¸p vÞnh B¾c Bé
PhÝa Nam gi¸p Nam §Þnh
PhÝa T©y gi¸p Nam §Þnh
PhÝa B¾c gi¸p Hng Yªn vµ H¶i Phßng
TØnh Th¸i B×nh ®îc thµnh p vµo ngµy 21/3/1890 víi tæng diÖn tÝch
1.579,9 km
2
vµ sè d©n (tÝnh ®Õn n¨m 2002) lµ 1.904.000 ngêi.
Ngµy..21/3/1890. ThÞ Th¸i B×nh chÝnh thøc ®îc thµnh lËp . Sau nhiÒu
thay ®æi ®Õn nay T Th¸i B×nh víi diÖn tÝch lµ 4618ha vµ n sè
1.450.640 ngêi, Trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ héi cña tØnh Th¸i
B×nh. ThÞ Th¸i b×nh cã 8 phêng (Phêng Hång Phong) Xuyªn, §Ò
Th¸m, Phóc Kh¸nh, TrÇn L·m, TiÒn Phong, B¸, Quang Trung) 4
(Hoµng DiÖu, Héi, L¹c, Phó Xu©n). ThÞ Th¸i b×nh n¬i tËp trung
cña c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña tØnh, hiÖn nay ë thÞ x· tíi 71 quan hµnh
chÝnh nghiÖp vµ ThÞ Th¸i B×nh còng n¬i cã ®èi tîng chÝnh s¸ch
tËp trung ®«ng nhÊt. thÓ, T Th¸i b×nh cã 13.026 ngêi ®èi tîng h-
ëng chÕ ®é BHXH (chiÕm gÇn 10% d©n sè), 56 l·o thµnh c¸ch m¹ng, 41
bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng vµ 220 c¸n bé trung - cao cÊp.
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH tại TX Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH tại TX Thái Bình - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH tại TX Thái Bình 9 10 664