Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: BHXH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
B¶o hiÓm x· héi ë níc ta lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña §¶ng
vµ Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng. V× vËy ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khi míi
thµnh lËp Níc, chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi ®· ®îc ban hµnh vµ do
®iÒu kiÖn ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi ®· tõng bíc
®îc thùc hiÖn ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc khu vùc Nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh
thùc hiÖn, chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ b¶o hiÓm x· héi kh«ng ngõng ®îc bæ sung,
söa ®æi cho phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn cña ®Êt níc nh»m ®¶m b¶o
quyÒn lîi ®èi víi ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi. Tõ sau §¹i héi
§¶ng lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ níc ta b¾t ®Çu chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬
chÕ kinh tÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc, víi c¬ chÕ nµy, nhiÒu vÊn
®Ò vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp. Bé
LuËt lao ®éng ®îc Quèc héi th«ng qua n¨m 1994 cã hiÖu lùc thi hµnh tõ
1/1/1995, trong ®ã chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi còng ®îc quy ®Þnh
trong Ch¬ng XII bé LuËt nµy vµ cã liªn quan ®Õn mét sè ®iÒu ë c¸c ch¬ng
kh¸c. §Ó thÓ chÕ c¸c quy ®Þnh trong Bé LuËt lao ®éng, n¨m 1995 ChÝnh phñ
®· ban hµnh §iÒu lÖ B¶o hiÓm x· héi kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/CP, NghÞ
®Þnh sè 45/CP quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®èi tîng tham gia, møc ®ãng gãp, ®iÒu
kiÖn ®Ó ®îc hëng, møc hëng ®èi víi tõng chÕ ®é, ®ång thêi quy ®Þnh h×nh
thµnh Quü b¶o hiÓm x· héi vµ giao cho B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam thèng
nhÊt qu¶n lý
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña b¶o
hiÓm x· héi ViÖt nam
1. Sù tÊt yÕu kh¸ch quan h×nh thµnh b¶o hiÓm x· héi.
Trong cuéc sèng, con ngêi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i tháa
m·n c¸c nhu cÇu tèi thiÓu vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn, hay nãi mét c¸ch kh¸c
mçi con ngêi ®Òu ph¶i lao ®éng ®Ó nu«i sèng b¶n th©n vµ tån t¹i trong x·

2

héi. Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo cuéc sèng vµ lao ®éng còng ®Òu
thuËn lîi, cã thu nhËp thêng xuyªn vµ mäi ®iÒu kiÖn sinh sèng b×nh thêng,
mµ cã rÊt nhiÒu trêng hîp gÆp khã kh¨n, bÊt lîi ph¸t sinh lµm cho ngêi ta bÞ
gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp nh bÊt ngê bÞ èm ®au, tai n¹n lao ®éng, m¾c c¸c
bÖnh do nghÒ nghiÖp g©y nªn hoÆc theo ®óng quy luËt khi tuæi giµ kh«ng
cßn kh¶ n¨ng lao ®éng. Khi r¬i vµo c¸c trêng hîp bÞ gi¶m hoÆc mÊt kh¶
n¨ng lao ®éng nãi trªn, c¸c nhu cÇu cÊp thiÕt cña cuéc sèng con ngêi kh«ng
v× thÕ mµ mÊt ®i. Ngîc l¹i cßn ®ßi hái t¨ng lªn, thËm chÝ xuÊt hiÖn thªm nhu
cÇu míi nh èm ®au cÇn ®îc ch÷a bÖnh, tai n¹n lao ®éng cÇn cã ngêi phôc
vô... Bëi vËy, muèn tån t¹i con ngêi vµ x· héi cÇn ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn
ph¸p ®Ó kh¾c phôc.
ë x· héi c«ng...
Lêi më ®Çu
B¶o hiÓmhéi ë níc ta lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch lín cña §¶ng
Nhµ níc ®èi víi ngêi lao ®éng. vËy ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu khi míi
thµnh lËp Níc, chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi ®· ®îc ban hµnh do
®iÒu kiÖn ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi ®· tõng bíc
®îc thùc hiÖn ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc khu vùc Nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh
thùc hiÖn, chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi kh«ng ngõng ®îc sung,
söa ®æi cho phï hîp víi tõng thêi kú ph¸t triÓn cña ®Êt níc nh»m ®¶m b¶o
quyÒn lîi ®èi víi ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm héi. sau §¹i héi
§¶ng lÇn thø VI, nÒn kinh níc ta b¾t ®Çu chuyÓn sang ho¹t ®éng theo
chÕ kinh tÕ thÞ trêng díi qu¶n cña Nhµ níc, víi chÕ nµy, nhiÒu vÊn
®Ò chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp.
LuËt lao ®éng ®îc Quèc héi th«ng qua n¨m 1994 hiÖu lùc thi hµnh tõ
1/1/1995, trong ®ã chÕ ®é chÝnh s¸ch b¶o hiÓm héi còng ®îc quy ®Þnh
trong Ch¬ng XII LuËt nµy liªn quan ®Õn mét ®iÒu ë c¸c ch¬ng
kh¸c. §Ó thÓ chÕ c¸c quy ®Þnh trong Bé LuËt lao ®éng, n¨m 1995 ChÝnh phñ
®· ban hµnh §iÒu B¶o hiÓm héi kÌm theo NghÞ ®Þnh 12/CP, NghÞ
®Þnh 45/CP quy ®Þnh thÓ ®èi tîng tham gia, møc ®ãng gãp, ®iÒu
kiÖn ®Ó ®îc hëng, møc hëng ®èi víi tõng chÕ ®é, ®ång thêi quy ®Þnh h×nh
thµnh Quü b¶o hiÓm héi giao cho B¶o hiÓm héi ViÖt Nam thèng
nhÊt qu¶n lý
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña b¶o
hiÓm x· héi ViÖt nam
1. Sù tÊt yÕu kh¸ch quan h×nh thµnh b¶o hiÓm x· héi.
Trong cuéc sèng, con ngêi muèn tån t¹iph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i tháa
m·n c¸c nhu cÇu tèi thiÓu vËt chÊt tinh thÇn, hay nãi mét c¸ch kh¸c
mçi con ngêi ®Òu ph¶i lao ®éng ®Ó nu«i sèng b¶n th©n tån t¹i trong
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: BHXH 9 10 679