Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Các loại hình BH Nhân thọ tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
L ỜI M Ở ĐẦU
Nh chóng ta dªu biÕt,trong cuéc sèng sinh ho¹t h»ng ngµy còng nh trong ho¹t
déng s¶n xuÊt kinh doanh,dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa ®Ò phßng nhng con ngêi vÉn lu«n lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ rñi ro trong mäi lÜnh vùc.C¶c rñi ro x¶y
ra cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nh rñi ro do m«i trêng,thiªn nhiªn,x· h«i nh:b·o
lôt,h¹n h¸n, ®éng ®Êt,bÖnh dÞch,tai n¹n....TÊt th¶y mäi rñi ro ®ã ®Òu ®e do¹ ®Õn kh¶
n¨ng tµi chÝnh cña mçi c¸ nh©n,nh÷ng con ngêi kh«ng may g¨p tai n¹n.§Ó ng¨n
ngõa,kh¾c phôc nh÷ng rñi ro trªn ngêi ta nghØ ®Õn viÖc tai sao kh«ng ®oµn kÕt céng
®ång,liªn hîp nhiÒu ngêi l¹i ®Ó chia sÎ mÊt m¸t víi nh÷ng con ngêi kÐm may m¾n
®ã?Mét c¸ thÓ hay mét tËp thÓ nhá nÕu ®¬n ph¬ng g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ nÆng
nÒ cña mét hiÓm ho¹ th× thiÖt h¹i ®ã cã thÓ qu¸ lín th¹m chÝ cã thÓ dÉn tíi ph¸ s¶n.
Nhng nÕu ph©n t¸n ®îc cho nhiÒu ngêi th× rñi ro cã thÓ bít nÆng nÒ, ai nÊy ®Òu cã
thÓ g¸nh chÞu dÔ dµng mµ kh«ng ¶nh hëng g× ®Õn ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸ nh©n m×nh. Nh vËy xÐt trªn diÖn réng lµ c¶ céng ®ång th× hµnh
®éng nµy tËn dông ®îc tèi ®a mäi nguån lùc x· héi vµ lîi Ých x· héi thu ®îc lµ rÊt
lín. ý niÖm céng ®ång ho¸ c¸c rñi ro ph¸t sinh ®· dÉn tíi h×nh thµnh c¸c C«ng ty
b¶o hiÓm. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ hiÓu nh mét tæ chøc tµi chÝnhmµ ho¹t ®éng
chñ yÕu nh»m b¶o vÖ tµi chÝnh cho nh÷ng ngêi tham gia hîp ®ång b¶o hiÓm trong
trêng hîp x¶y ra c¸c rñi ro vÒ tö vong th¬ng tËt, tuæi giµ, tµi s¶n hay c¸c rñi ro
kh¸c. MÆt kh¸c, ngµy nay khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ - tiÒn tÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th×
ngêi ta cßn biÕt ®Õn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh c¸c tæ chøc phi ng©n hµng mµ trong
®ã nã thùc hiÖn chøc n¨ng nh mét trung gian tµi chÝnh, tøc lµ gãp phÇn gi¶i quyÕt
hiÖn tîng thõa thiÕu vèn diÔn ra thêng xuyªn trong nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o cho qu¸
tr×nh tuÇn hoµn vèn ®îc diÔn ra troi ch¶y vµ nhanh chãnh.
Nãi tãm l¹i chóng ta cã thÓ hiÓu c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµ mét tæ chøc ho¹t
®éng chñ yÕu nh»m b¶o vÖ tµi chÝnh cho nh÷ng ngêi tham gia b¶o hiÓm trong
nh÷ng trêng hîp rñi ro cam kÕt x¶y ra hay lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh phi
ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng tong viÖc kh¬i nguån vèn tõ nh÷ng ngêi cho vay

1

- nh÷ng ngêi tiÕt kiÖm tíi nh÷ng ngêi ®i vay - nh÷ng ngêi chi tiªu y nh mét ng©n
hµng. Nã cßn cã thÓ hiÓu nh mét tæ chøc tiÕt kiÖm theo hîp ®ång.
B¶o hiÓm ra ®êi tõ rÊt l©u trªn thÕ giíi vµ xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë níc Anh.ë ViÖt
nam díi thêi kú ph¸p ®« hé n¨m 1918 Ph¸p ®· thùc hiÖn b¶o hiÓm cho c«ng nh©n
viªn chøc bÞ tµn tËt. §Õn n¨m 1945 chñ...
L I M U ĐẦ
Nh chóng ta dªu biÕt,trong cuéc sèng sinh ho¹t h»ng ngµy còng nh trong ho¹t
déng s¶n xuÊt kinh doanh,dï ®· lu«n lu«n chó ý ng¨n ngõa ®Ò phßng nhng con ng-
êi vÉn lu«n lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nguy c¬ rñi ro trong mäi lÜnh vùc.C¶c rñi ro x¶y
ra cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n nh rñi ro do m«i trêng,thiªn nhiªn,x· h«i nh:b·o
lôt,h¹n h¸n, ®éng ®Êt,bÖnh dÞch,tai n¹n....TÊt th¶y mäi rñi ro ®ã ®Òu ®e do¹ ®Õn kh¶
n¨ng tµi chÝnh cña mçi c¸ nh©n,nh÷ng con ngêi kh«ng may g¨p tai n¹n.§Ó ng¨n
ngõa,kh¾c phôc nh÷ng rñi ro trªn ngêi ta nghØ ®Õn viÖc tai sao kh«ng ®oµn kÕt céng
®ång,liªn hîp nhiÒu ngêi l¹i ®Ó chia sÎ mÊt m¸t víi nh÷ng con ngêi kÐm may m¾n
®ã?Mét c¸ thÓ hay mét tËp thÓ nhá nÕu ®¬n ph¬ng g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ nÆng
nÒ cña mét hiÓm ho¹ th× thiÖt h¹i ®ã cã thÓ qu¸ lín th¹m chÝ cã thÓ dÉn tíi ph¸ s¶n.
Nhng nÕu ph©n t¸n ®îc cho nhiÒu ngêi th× rñi ro cã thÓ bít nÆng nÒ, ai nÊy ®Òu cã
thÓ g¸nh chÞu dÔ dµng mµ kh«ng ¶nh hëng g× ®Õn ®êi sèng vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸ nh©n m×nh. Nh vËy xÐt trªn diÖn réng lµ c¶ céng ®ång th× hµnh
®éng nµy tËn dông ®îc tèi ®a mäi nguån lùc x· héi vµ lîi Ých x· héi thu ®îc lµ rÊt
lín. ý niÖm céng ®ång ho¸ c¸c rñi ro ph¸t sinh ®· dÉn tíi h×nh thµnh c¸c C«ng ty
b¶o hiÓm. C¸c c«ng ty b¶o hiÓm cã thÓ hiÓu nh mét tæ chøc tµi chÝnhmµ ho¹t ®éng
chñ yÕu nh»m b¶o vÖ tµi chÝnh cho nh÷ng ngêi tham gia hîp ®ång b¶o hiÓm trong
trêng hîp x¶y ra c¸c rñi ro vÒ tö vong th¬ng tËt, tuæi giµ, tµi s¶n hay c¸c rñi ro
kh¸c. MÆt kh¸c, ngµy nay khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ - tiÒn tÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th×
ngêi ta cßn biÕt ®Õn c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh c¸c tæ chøc phi ng©n hµng mµ trong
®ã nã thùc hiÖn chøc n¨ng nh mét trung gian tµi chÝnh, tøc lµ gãp phÇn gi¶i quyÕt
hiÖn tîng thõa thiÕu vèn diÔn ra thêng xuyªn trong nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o cho qu¸
tr×nh tuÇn hoµn vèn ®îc diÔn ra troi ch¶y vµ nhanh chãnh.
Nãi tãm l¹i chóng ta cã thÓ hiÓu c¸c c«ng ty b¶o hiÓm lµ mét tæ chøc ho¹t
®éng chñ yÕu nh»m b¶o vÖ tµi chÝnh cho nh÷ng ngêi tham gia b¶o hiÓm trong
nh÷ng trêng hîp rñi ro cam kÕt x¶y ra hay lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh phi
ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng tong viÖc kh¬i nguån vèn tõ nh÷ng ngêi cho vay
1
ĐATN BẢO HIỂM: Các loại hình BH Nhân thọ tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Các loại hình BH Nhân thọ tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Các loại hình BH Nhân thọ tại VN 9 10 735