Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Hiệu quả khai thác tại cty BH HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1874 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng cña con ng êi ngµy cµng ®îc
c¶i thiÖn, nhu cÇu cña con ngêi ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p trong ®ã
nhu cÇu ®¶m b¶o mét cuéc sèng æn ®Þnh vµ viÖc ®¶m b¶o cho t ¬ng lai
ngµy cµng ®îc quan t©m. Thùc hiÖn viÖc tÝch tr÷ trong t¬ng lai cã nhiÒu
c¸ch kh¸c nhau: tù m×nh tÝch tr÷ tiÒn mÆt ,vµng, ®«la, göi tµi kho¶n, ®ãng
cæ phÇn hay ®Çu t ... TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p trªn ®Òu ®em l¹i lîi nhuËn nhng
còng kh«ng tr¸nh khái rñi ro. Tæn thÊt do rñi ro g©y ra nhiÒu khi lµm h¹i
kh«ng chØ cho b¶n th©n mµ cßn ¶nh hëng ®Õn ngêi th©n vµ nh÷ng ngêi
phô thuéc.
B¶o hiÓm nh©n thä ra ®êi kh«ng nh÷ng lµ biÖn ph¸p b¶o vÖ khi gÆp
rñi ro mµ cßn lµ mét biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm th êng xuyªn vµ cã kÕ ho¹ch
®èi víi tõng gia ®×nh, t¹o quü gi¸o dôc cho con c¸i khi vµo ®¹i häc hoÆc
lËp nghiÖp, hay cíi xin, n©ng cao møc sèng khi vÒ hu.
Trong ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä viÖc khai th¸c b¶o
hiÓm nh©n thä- thùc hiÖn viÖc tiÕp cËn ®Õn víi mçi ngêi d©n ®ãng vai trß
®Æc biÖt quan träng. §©y ®óng lµ yÕu tè cÇn ®Ó cho ho¹t ®éng kinh doanh
b¶o hiÓm nh©n thä ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn. Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã ®ßi hái
c«ng t¸c khai th¸c ph¶i kh«ng ngõng ®îc c¶i tiÕn vµ lu«n thùc hiÖn phï
hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng. Tríc thùc tr¹ng trªn, c«ng ty còng ®· ®a ra
nhiÒu chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®èi víi vÊn ®Ò nµy nhng do thêi gian vµ
kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn c«ng viÖc trªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
khiÕm khuyÕt.

1

Do vËy, sau thêi gian em thùc tËp tæng hîp t¹i c«ng ty, em ®· quyÕt
®Þnh chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ khai th¸c
t¹i C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi" lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc
tËp tèt nghiÖp cña em. Víi mong muèn n©ng cao kiÕn thøc cña b¶n th©n vµ
em xin cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp vÒ nh÷ng tån t¹i trong vÊn ®Ò trªn t¹i
c«ng ty.
Néi dung ®Ò tµi ®îc chia lµm ba phÇn:
PhÇn I. Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä
PhÇn II. Thùc tr¹ng triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty b¶o
hiÓm nh©n thä Hµ Néi.
PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p.
Trong ®Ò tµi nµy, em sö dông c¸c ph¬ng ph¸p chñ yÕu lµ kh¶o
s¸t lý thuyÕt vµ thùc tÕ, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ so s¸nh
t×m ra nh÷ng mÆt ®îc vµ nh÷ng tån t¹i nh»m ®a ra nh÷ng ®Ò xuÊt.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o: NguyÔn ThÞ H¶i § êng ®· tËn
t×nh híng dÉn gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n
s©u s¾c tíi tÊt c¶ c¸c anh, chÞ trong phßng khai th¸c B¶o hiÓm nh©n thä
quËn Thanh Xu©n, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña chÞ Mai Anh - nh©n viªn kÕ
to¸n cña phßng.

2

phÇn Ι : Lý Lu...
lêi më ®Çu
X· héi ngµy ng ph¸t triÓn, ®êi sèng cña con ngêi ngµy ng ®îc
ci thiÖn, nhu u cña con ngêi ngµy ng ®a d¹ng phøc t¹p trong ®ã
nhu cÇu ®m bo mét cuéc sèng æn ®Þnh vµ viÖc ®m bo cho t¬ng lai
ngµy cµng ®îc quan t©m. Thùc hiÖn viÖc tÝch tr÷ trong t¬ng lai cã nhiÒu
c¸ch kh¸c nhau: tù m×nh tÝch tr÷ tiÒn mÆt ,vµng, ®«la, göi tµi khon, ®ãng
cæ phÇn hay ®Çu t ... TÊt c c¸c biÖn ph¸p trªn ®Òu ®em l¹i lîi nhuËn nhng
còng kh«ng tr¸nh khái rñi ro. n thÊt do rñi ro y ra nhiÒu khi lµm h¹i
kh«ng chØ cho bn th©n mµ cßn nh hëng ®Õn ngêi th©n vµ nh÷ng ngêi
phô thuéc.
Bo hiÓm nh©n thä ra ®êi kh«ng nh÷ng lµ biÖn ph¸p bo vÖ khi gÆp
rñi ro mµ n lµ mét biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm thêng xuyªn vµ cã kÕ ho¹ch
®èi víi tõng gia ®×nh, t¹o quü gi¸o dôc cho con i khi vµo ®¹i häc hoÆc
lËp nghiÖp, hay cíi xin, n©ng cao møc sèng khi vÒ hu.
Trong ho¹t ®éng kinh doanh bo hiÓm nh©n thä viÖc khai th¸c bo
hiÓm nh©n thä- thùc hiÖn viÖc tiÕp cËn ®Õn víi mçi ngêi d©n ®ãng vai trß
®Æc biÖt quan träng. §©y ®óng yÕu tè cÇn ®Ó cho ho¹t ®éng kinh doanh
bo hiÓm nh©n thä ®¹t kÕt qu nh mong muèn. Cã ®îc kÕt qu ®ã ®ßi hái
c«ng t¸c khai th¸c phi kh«ng ngõng ®îc ci tiÕn vµ lu«n thùc hiÖn phï
hîp i yªu cÇu cña thÞ trêng. Tríc thùc tr¹ng trªn, c«ng ty còng ®· ®a ra
nhiÒu chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®èi víi vÊn ®Ò nµy nhng do thêi gian vµ
kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn ng viÖc trªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
khiÕm khuyÕt.
1
ĐATN BẢO HIỂM: Hiệu quả khai thác tại cty BH HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Hiệu quả khai thác tại cty BH HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Hiệu quả khai thác tại cty BH HN 9 10 380