Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Nâng cao hiệu quả khai thác tại BH Nhân thọ Bắc Giang

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1213 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp diÔn ra víi sù c¹nh tranh gay g¾t. Tríc ngìng cöa héi
nhËp, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i cã nh÷ng ho¹ch ®Þnh
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh, chiÕn lîc thÞ trêng vµ chiÕn lîc c¹nh tranh
mét c¸ch ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh
nghiÖp, víi thùc tÕ cña thÞ trêng.
§iÒu ®ã ®· minh chøng r»ng marketing lµ c«ng cô quan träng nhÊt cña
doanh nghiÖp, lµ ch×a kho¸ vµng gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò.
Víi c¸c hÖ thèng chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ marketing kh«ng chØ gióp cho c¸c
nhµ s¶n xuÊt; kinh doanh lùa chän ®óng ph¬ng ¸n ®Çu t, tËn dông triÖt ®Ó thêi
c¬ kinh doanh mµ cßn gióp hä x©y dùng chiÕn lîc c¹nh tranh. Sö dông c¸c vò
khÝ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m n©ng cao uy tÝn, chinh phôc kh¸ch
hµng, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ ph©n tÝch
marketing ë doanh nghiÖp trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty B¶o hiÓm Nh©n
thä B¾c Giang em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p marketing ®ång
bé nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä B¾c
Giang" ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trªn c¬ së lý luËn chuyªn ngµnh, t×m hiÓu thùc tÕ, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· chØ ra u ®iÓm còng nh nguyªn
nh©n sinh ra t×nh tr¹ng ®ã ®Ó tõ ®ã cã ®Þnh híng hoµn thiÖn nã.
Giíi h¹n nghiªn cøu:
Do h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh n¨ng lùc tr×nh ®é cã h¹n, nªn ®Ò tµi em
chØ nghiªn cøu ph¹m vi díi gãc ®é tiÕp cËn cña m«n häc marketing chuyªn
ngµnh.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, em cè g¾ng vËn
dông nguyªn lý c¬ b¶n cña t duy ®æi míi, ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng l«gic
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
vµ lÞch sö võa nh»m ph©n tÝch biÖn chøng môc tiªu nghiªn cøu, võa ®Æt nã vµo
trong m«i trêng kinh doanh cña c«ng ty.
Víi môc ®Ých nghiªn cøu, ph¬ng ph¸p vµ giíi h¹n nghiªn cøu trªn, em
chia ®Ò tµi cña m×nh lµm 3 phÇn:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn cña viÖc më réng thÞ trêng ë c«ng ty s¶n xuÊt
kinh doanh.
Ch¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty b¶o
hiÓm nh©n thä B¾c Giang.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p marketing ®ång bé nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh.
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, em ®· nhËn ®îc sù chØ b¶o vµ gióp ®ì
tËn t×nh cña c« gi¸o Ph¹m Thuý Hång - Khoa Kinh doanh Th¬ng m¹i, còng
nh c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì
q...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng hiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh
cña c¸c doanh nghiÖp diÔn ra víi c¹nh tranh gay g¾t. Tríc ngìng cöa héi
nhËp, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i nh÷ng ho¹ch ®Þnh
chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh, chiÕn lîc thÞ trêng chiÕn lîc c¹nh tranh
mét c¸ch ®óng ®¾n s¸ng t¹o sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh
nghiÖp, víi thùc tÕ cña thÞ trêng.
§iÒu ®ã ®· minh chøng r»ng marketing c«ng cô quan träng nhÊt cña
doanh nghiÖp, lµ ch×a kho¸ vµng gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò.
Víi c¸c hÖ thèng chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ marketing kh«ng chØ gióp cho c¸c
nhµ s¶n xuÊt; kinh doanh lùa chän ®óng ph¬ng ¸n ®Çu t, tËn dông triÖt ®Ó thêi
kinh doanh cßn giópx©y dùng chiÕn lîc c¹nh tranh. dông c¸c
khÝ c¹nh tranh hiÖu qu¶ nhÊt nh»m n©ng cao uy tÝn, chinh phôc kh¸ch
hµng, t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nghiªn cøu ph©n tÝch
marketing ë doanh nghiÖp trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty B¶o hiÓm Nh©n
thä B¾c Giang em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p marketing ®ång
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty B¶o hiÓm nh©n thä B¾c
Giang" ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
Trªn c¬ së lý luËn chuyªn ngµnh, t×m hiÓu thùc tÕ, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· chØ ra u ®iÓm còng nh nguyªn
nh©n sinh ra t×nh tr¹ng ®ã ®Ó tõ ®ã cã ®Þnh híng hoµn thiÖn nã.
Giíi h¹n nghiªn cøu:
Do h¹n c vÒ thêi gian còng nh n¨ng lùc tr×nh ®é cã h¹n, nªn ®Ò tµi em
chØ nghiªn cøu ph¹m vi díi gãc ®é tiÕp cËn cña m«n häc marketing chuyªn
ngµnh.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, em g¾ng vËn
dông nguyªn lý c¬ b¶n cña t duy ®æi míi, ph¬ng ph¸p tiÕp cËnthèng l«gic
1
ĐATN BẢO HIỂM: Nâng cao hiệu quả khai thác tại BH Nhân thọ Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Nâng cao hiệu quả khai thác tại BH Nhân thọ Bắc Giang - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Nâng cao hiệu quả khai thác tại BH Nhân thọ Bắc Giang 9 10 773