Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Nghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu Điện

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
S¾p bíc sang thÕ kØ 21, thÕ kØ cña nÒn khoa häc kÜ thuËt ®ang ph¸t triÓn
víi tèc ®é nhanh chãng. §Êt níc ta ngµy cµng hoµ nhËp h¬n vµo xu thÕ tiÕn bé
®ã cña thÕ giíi, víi nh÷ng bíc ®i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó trang bÞ
cho c¬ së vËt chÊt cña chóng ta ngµy cµng tiªn tiÕn h¬n hiÖn ®¹i h¬n .Nhê cã
chÝnh s¸ch ®æi míi ®óng ®¾n Êy cña nhµ níc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ thu hót
vèn ®Çu t cña níc ngoµi vµo ViÖt nam mµ hiÖn nay chóng ta ®· cã mét sè thiÕt
bÞ ®iÖn tö ®îc sö dông ngµy cµng nhiÒu vµo c¸c ngµnh nh : Ph¸t thanh truyÒn
h×nh, Bu chÝnh viÔn th«ng, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c bÖnh viÖn lín, c¸c nhµ
m¸y xÝ nghiÖp... Chóng ta ®ang thõa hëng nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo cuéc
sèng vµ c«ng viÖc hµng ngµy th× còng tån t¹i song song víi chÝnh nã lµ c¸c rñi
ro cã thÓ x¶y ra ®èi víi c¸c c«ng nghÖ ®ã . Ch¼ng h¹n nÕu gi¶ sö hÖ thèng bu
chÝnh viÔn th«ng sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö mµ gÆp sù cè nh sÐt ®¸nh hoÆc
®iÒu khiÓn sai kÜ thuËt th× thiÖt h¹i rÊt lµ to lín v× c¸c thiÕt bÞ nµy cã ®Æc ®iÓm
lµ ph¶i nhËp ngo¹i víi gi¸ trÞ rÊt cao so víi thu nhËp cña chóng ta . §Ó kh¾c
phôc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra th× b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö ra ®êi nh mét nhu
cÇu tÊt yªó gióp c¸c tæ chøc, c¬ quan, xÝ nghiÖp... yªn t©m, tin tëng ®Ó sö dông
c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö cho c«ng viÖc cña m×nh .
ë ViÖt nam, cã thÓ coi b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö lµ mét trong nh÷ng
nghiÖp vô b¶o hiÓm phi nh©n thä míi nhÊt vµ ®©y lµ mét nghiÖp vô kh¸ phøc
t¹p ®ßi hái kÜ thuËt cao trong c¸c c«ng ®o¹n vµ trong c¸ch tÝnh phÝ... Do vËy
nghiªn cøu nghiÖp vô nµy lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c b¶o
hiÓm. XuÊt ph¸t tõ c¬ së thùc tiÔn ®ã, nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty
cæ phÇn b¶o hiÓm bu ®iÖn em ®· chän ®Ò tµi: “Thùc tÕ triÓn khai nghiÖp vô
b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö t¹i C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm bu ®iÖn”
Néi dung ®Ò tµi gåm mét sè phÇn chÝnh nh sau :
PhÇn I:

Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö

PhÇn II:

Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö t¹i c«ng ty cæ
phÇn b¶o hiÓm bu ®iÖn

PhÇn III:

Mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng nghiÖp vô b¶o
hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö.

1

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ nghiÖp vô
b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
A> Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
1-Sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
a-Kh¸i niÖm vÒ thiÕt bÞ ®iÖn tö
ThiÕt bÞ ®iÖn tö lµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã chøa linh kiÖn b¸n dÉn vµ c¸c m¹ch
®iÖn tö, th«ng thêng c¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng ph¶i thùc hiÖn ph¶i thùc hiÖn bÊt
kú ...
Lêi nãi ®Çu
S¾p bíc sang thÕ 21, thÕ cña nÒn khoa häcthuËt ®ang ph¸t triÓn
víi tèc ®é nhanh chãng. §Êt níc ta ngµy cµng hoµ nhËp h¬n vµo xu thÕ tiÕn bé
®ã cña thÕ giíi, víi nh÷ng bíc ®i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó trang
cho vËt chÊt cña chóng ta ngµy cµng tiªn tiÕn h¬n hiÖn ®¹i h¬n .Nhê
chÝnh s¸ch ®æi míi ®óng ®¾n Êy cña nhµ níc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin vµ thu hót
vèn ®Çu t cña níc ngoµi vµo ViÖt nam mµ hiÖn nay chóng ta ®· cã mét sè thiÕt
®iÖn ®îc dông ngµy cµng nhiÒu vµo c¸c ngµnh nh : Ph¸t thanh truyÒn
h×nh, Bu chÝnh viÔn th«ng, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c bÖnh viÖn lín, c¸c nhµ
m¸y xÝ nghiÖp... Chóng ta ®ang thõa hëng nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo cuéc
sèng vµ c«ng viÖc hµng ngµy th× còng tån t¹i song song víi chÝnh nã lµ c¸c rñi
ro thÓ x¶y ra ®èi víi c¸c c«ng nghÖ ®ã . Ch¼ng h¹n nÕu gi¶ thèng bu
chÝnh viÔn th«ng sö dông c¸c thiÕt ®iÖn gÆp nh sÐt ®¸nh hoÆc
®iÒu khiÓn sai thuËt th× thiÖt h¹i rÊt to lín c¸c thiÕt nµy ®Æc ®iÓm
ph¶i nhËp ngo¹i víi gi¸ trÞ rÊt cao so víi thu nhËp cña chóng ta . §Ó kh¾c
phôc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra th× b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö ra ®êi nh mét nhu
cÇu tÊt yªó gióp c¸c tæ chøc, c¬ quan, xÝ nghiÖp... yªn t©m, tin tëng ®Ó sö dông
c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö cho c«ng viÖc cña m×nh .
ë ViÖt nam, thÓ coi b¶o hiÓm thiÕt ®iÖn mét trong nh÷ng
nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä míi nhÊt ®©y mét nghiÖp kh¸ phøc
t¹p ®ßi hái thuËt cao trong c¸c c«ng ®o¹n vµ trong c¸ch tÝnh phÝ... Do vËy
nghiªn cøu nghiÖpnµy lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c b¶o
hiÓm. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã, nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty
phÇn b¶o hiÓm bu ®iÖn em ®· chän ®Ò tµi:Thùc triÓn khai nghiÖp
b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö t¹i C«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm bu ®iÖn
Néi dung ®Ò tµi gåm mét sè phÇn chÝnh nh sau :
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö
PhÇn II: Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö t¹i c«ng ty cæ
phÇn b¶o hiÓm bu ®iÖn
PhÇn III: Mét kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng nghiÖp b¶o
hiÓm thiÕt bÞ ®iÖn tö.
1
ĐATN BẢO HIỂM: Nghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu Điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Nghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu Điện - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Nghiệp vụ BH thiết bị điện tử tại cty CP BH Bưu Điện 9 10 896