Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: QL tài chính BHXH VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ níc
®èi víi ngêi lao ®éng, nh»m ®¶m b¶o cuèc sèng vËt chÊt, æn ®Þnh ®êi sèng
cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä trong c¸c trêng hîp bÞ èm ®au, thai s¶n, suy
gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, mÊt viÖc lµm, hÕt tuæi lao ®éng hoÆc chÕt. ChÝnh
s¸ch BHXH ë níc ta ®îc thùc hiÖn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp níc, 60 n¨m qua, trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, chÝnh s¸ch BHXH ngµy
cµng ®îc hoµn thiÖn vµ kh«ng ngõng ®æi míi, bæ xung cho phï hîp víi ®iÒu
kiÖn hiÖn t¹i cña ®Êt níc. Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi cña nÒn kinh tÕ tõ sau
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng (12/1986), chÝnh s¸ch
BHXH vµ tæ chøc qu¶n lÝ ho¹t ®éng còng cã nhiÒu ®æi míi tÝch cùc.
Tõ viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ®æi míi cña BHXH t«i nhËn thÊy BHXH
thùc sù lµ mét chÝnh s¸ch quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn
cña ®Êt níc. BHXH kh«ng nh÷ng gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cña ngêi lao
®éng mµ cßn khuyÕn khÝch hä tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt t¹o ra cña c¶i cho
x· héi, x©y dùng ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn BHXH ®· kh«ng ngõng
ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt lîng lÉn sè lîng. Sè ngêi tham gia ngµy cµng t¨ng lªn,
më réng cho c¸c ®èi tîng tham gia, hoµn thiÖn dÇn hÖ thèng chÝnh s¸ch
BHXH tiÕn tíi thùc hiÖn ®ñ c¸c chÕ ®é cña Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO).
§Æc biÖt lµ sù ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lÝ tõ c¬ chÕ qu¶n lÝ kÕ ho¹ch ho¸, tËp
chung, bao cÊp, hoµn toµn do NSNN ®¶m b¶o ®· chuyÓn sang c¬ chÕ thùc
hiÖn cã thu vµ quü ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c c©n b»ng thu chi. C¸ch thùc
hiÖn nh vËy kh«ng nh÷ng gi¶m ®îc g¸nh nÆng cho NSNN mµ cßn thÓ hiÖn
tr¸ch nhiÖm cña c¶ ngêi sö dông lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng. Nhµ níc níc ®ãng vai trß tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lÝ th«ng qua BHXH ViÖt Nam, lµ
hÖ thèng ngµnh däc ®îc tæ chøc tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng.
Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®îc, BHXH ViÖt Nam còng cßn rÊt nhiÒu tån
t¹i cÇn sím ®îc kh¾c phôc c¶ vÒ néi dung chÝnh s¸ch, tæ chøc qu¶n lÝ ho¹t
®éng. §©y lµ nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt cÇn ®îc nghiªn cøu ®Ó gãp phÇn hoµn
thiÖn chÝnh s¸ch vµ tæ chøc qu¶n lÝ ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt Nam. Trong
®ã qu¶n lÝ tµi chÝnh BHXH ViÖt Nam lµ mét m¶ng lín, cÇn ®îc chó träng vµ
quan t©m v× tµi chÝnh BHXH cã v÷ng th× c¸c chÕ ®é trî cÊp míi ®îc ®¶m b¶o

§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n

LuËn v¨n tèt nghiÖp

thùc hiÖn tèt mµ kh«ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng th©m hôt NSNN. ChÝnh v× vËy víi
ngµnh häc ®îc ®µo t¹o, sau khi vÒ thùc tËp t¹i BHXH ViÖt Nam, t«i ®· chän
®Ò tµi: “C«ng t¸c qu¶n lÝ tµi...
§¹i häc Kinh tÕ quèc d©n LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
B¶o hiÓm héi (BHXH) mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng Nhµ níc
®èi víi ngêi lao ®éng, nh»m ®¶m b¶o cuèc sèng vËt chÊt, æn ®Þnh ®êi sèng
cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä trong c¸c trêng hîp bÞ èm ®au, thai s¶n, suy
gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng, mÊt viÖc lµm, hÕt tuæi lao ®éng hoÆc chÕt. ChÝnh
s¸ch BHXH ë níc ta ®îc thùc hiÖn ngay nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp n-
íc, 60 n¨m qua, trong qu¸ tr×nh chøc thùc hiÖn, chÝnh s¸ch BHXH ngµy
cµng ®îc hoµn thiÖn kh«ng ngõng ®æi míi, xung cho phï hîp víi ®iÒu
kiÖn hiÖn t¹i cña ®Êt níc. Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi cña nÒn kinh sau
§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI cña §¶ng (12/1986), chÝnh s¸ch
BHXH vµ tæ chøc qu¶n lÝ ho¹t ®éng còng cã nhiÒu ®æi míi tÝch cùc.
viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ®æi míi cña BHXH t«i nhËn thÊy BHXH
thùc mét chÝnh s¸ch quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn
cña ®Êt níc. BHXH kh«ng nh÷ng gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cña ngêi lao
®éng cßn khuyÕn khÝch tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt t¹o ra cña c¶i cho
héi, x©y dùng ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn BHXH ®· kh«ng ngõng
ph¸t triÓn chÊt lîng lÉn lîng. ngêi tham gia ngµy cµng t¨ng lªn,
réng cho c¸c ®èi tîng tham gia, hoµn thiÖn dÇn thèng chÝnh s¸ch
BHXH tiÕn tíi thùc hiÖn ®ñ c¸c chÕ ®é cña chøc lao ®éng quèc (ILO).
§Æc biÖt lµ ®æi míi chÕ qu¶n c qu¶n ho¹ch ho¸, tËp
chung, bao cÊp, hoµn toµn do NSNN ®¶m b¶o ®· chuyÓn sang chÕ thùc
hiÖn thu quü ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c c©n b»ng thu chi. C¸ch thùc
hiÖn nh vËy kh«ng nh÷ng gi¶m ®îc g¸nh nÆng cho NSNN mµ cßn thÓ hiÖn
tr¸ch nhiÖm cña ngêi dông lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng. Nhµ níc n-
íc ®ãng vai trß chøc thùc hiÖn qu¶n th«ng qua BHXH ViÖt Nam,
hÖ thèng ngµnh däc ®îc tæ chøc tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng.
Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®îc, BHXH ViÖt Nam còng cßn rÊt nhiÒu tån
t¹i cÇn sím ®îc kh¾c phôc néi dung chÝnh s¸ch, chøc qu¶n ho¹t
®éng. §©y nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt cÇn ®îc nghiªn cøu ®Ó gãp phÇn hoµn
thiÖn chÝnh s¸ch chøc qu¶n ho¹t ®éng cña BHXH ViÖt Nam. Trong
®ã qu¶n tµi chÝnh BHXH ViÖt Nam mét m¶ng lín, cÇn ®îc chó träng vµ
quan t©m v× tµi chÝnh BHXH cã v÷ng th× c¸c chÕ ®é trî cÊp míi ®îc ®¶m b¶o
ĐATN BẢO HIỂM: QL tài chính BHXH VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: QL tài chính BHXH VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: QL tài chính BHXH VN 9 10 574