Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH tại H. Giao Thuỷ - Nam Định

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1614 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi
sím ë níc ta. §©y lµ mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®Æc biÖt, nã Ýt mang tÝnh chÊt
kinh doanh th¬ng m¹i mµ chñ yÕu lµ tÝnh nh©n d¹o vµ nh©n v¨n cao c¶.
KÓ tõ khi ra ®êi ®Õn nay, nã ®· gãp phÇn lµm æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸n
bé c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc, qu©n nh©n, nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc
trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña ®Êt níc; æn ®Þnh chÝnh trÞ – x· héi, thóc
®Èy qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ tæ quèc.
HiÖn nay, ®îc sù quan t©m cña Nhµ níc mµ chÝnh s¸ch BHXH ngµy
cµng ®îc thùc hiÖn tèt vµ hiÖu qu¶ h¬n víi c¸c ®èi tîng tham gia nãi trªn.
§Ó viÖc thùc hiÖn BHXH tån t¹i vµ ph¸t huy ®îc t¸c dông cña nã cÇn ph¶i
cã mét quü BHXH vµ quü ®ã ph¶i ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých tøc lµ c¬ quan
BHXH ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thu – chi quü BHXH.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng BHXH huyÖn Giao Thuû em thÊy
BHXH huyÖn Giao Thuû ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ thiÕt thùc vÒ ho¹t ®éng
thu – chi quü BHXH nh: Chi ®óng ngêi, ®óng ®èi tîng, kÞp thêi; thu quü
BHXH ngµy cµng t¨ng v.v…Tuy nhiªn bªn c¹nh dã vÉn cßn mét sè tån t¹i
nhÊt ®Þnh nh: Thu BHXH cha døt ®iÓm, sè nî ®äng vÉn cßn, mét vµi c¬ së
cßn trèn nép BHXH lµm cho ho¹t ®éng quü BHXH t¹i phßng BHXH huyÖn
Giao Thuû cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao, t¨ng g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ níc.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý thu – chi quü BHXH
nh vËy, em ®· chän ®Ò tµi : “ Thùc tr¹ng thu - chi quü BHXH t¹i phßng
BHXH huyÖn Giao Thuû (Nam §Þnh)” víi mong muèn ®îc gãp phÇn nhá
bÐ cña m×nh nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý thu – chi quü BHXH t¹i

1

phßng BHXH huyÖn Giao Thuû nãi riªng vµ trong hÖ thèng BHXH ViÖt
Nam nãi chung.
Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh chuyªn ®Ò, do thêi gian vµ nhËn thøc cßn
nhiÒu h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc
sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o. Qua ®©y em xin göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy
gi¸o PGS.TS Hå SÜ Sµ ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Hµ Néi ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2004
Sinh viªn: TrÇn V¨n Ph¸c

2

Ch¬ng I

tæng quan vÒ bhxh vµ quü BHXH
I. Sù cÇn thiÕt ph¶i cã BHXH
1 – Sù ra ®êi cña BHXH
NÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò thuª mín nh©n c«ng
diÔn ra cµng phæ biÕn, m©u thuÉn gi÷a chñ vµ thî ngµy cµng gia t¨ng. §Æc
biÖt khi ngêi lao ®éng kh«ng may gÆp rñi ro, sù cè nh: èm ®au, bÖnh tËt,
tai n¹n lao ®éng, mÊt viÖc lµm…ph¶i nghØ viÖc. Khi r¬i vµo nh÷ng tr êng
hîp nµy, c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt kh«ng nh÷ng kh«ng mÊt ®i mµ cßn t¨ng lªn,
thËm chÝ cßn ph¸t sinh ra nhiÒu nhu cÇu m...
lêi nãi ®Çu
B¶o hiÓm x· héi (BHXH) lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh b¶o hiÓm ra ®êi
sím ë níc ta. §©y mét lo¹i h×nh b¶o hiÓm ®Æc biÖt, Ýt mang tÝnh chÊt
kinh doanh th¬ng m¹i mµ chñ yÕu lµ tÝnh nh©n d¹o vµ nh©n v¨n cao c¶.
KÓ tõ khi ra ®êi ®Õn nay, nã ®· gãp phÇn lµm æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸n
c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc, qu©n nh©n, nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc
trong c¸c thµnh phÇn kinh cña ®Êt níc; æn ®Þnh chÝnh t héi, thóc
®Èy qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ tæ quèc.
HiÖn nay, ®îc quan t©m cña Nhµ níc chÝnh s¸ch BHXH ngµy
cµng ®îc thùc hiÖn tèt vµ hiÖu qu h¬n víi c¸c ®èi tîng tham gia nãi trªn.
§Ó viÖc thùc hiÖn BHXH tån t¹i ph¸t huy ®îc t¸c dông cña cÇn ph¶i
mét quü BHXH quü ®ã ph¶i ho¹t ®éng ®óng môc ®Ých tøc quan
BHXH ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thu – chi quü BHXH.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng BHXH huyÖn Giao Thuû em thÊy
BHXH huyÖn Giao Thuû ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ thiÕt thùc ho¹t ®éng
thu chi quü BHXH nh: Chi ®óng ngêi, ®óng ®èi tîng, kÞp thêi; thu quü
BHXH ngµy cµng t¨ng v.v Tuy nhiªn bªn c¹nh vÉn cßn mét tån t¹i
nhÊt ®Þnh nh: Thu BHXH cha døt ®iÓm, ®äng vÉn cßn, mét vµi
cßn trèn nép BHXH lµm cho ho¹t ®éng quü BHXH t¹i phßng BHXH huyÖn
Giao Thuû cha ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao, t¨ng g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch nhµ níc.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n thu chi quü BHXH
nh vËy, em ®· chän ®Ò tµi : Thùc tr¹ng thu - chi quü BHXH t¹i phßng
BHXH huyÖn Giao Thuû (Nam §Þnh) víi mong muèn ®îc gãp phÇn nhá
cña m×nh nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n thu chi quü BHXH t¹i
1
ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH tại H. Giao Thuỷ - Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH tại H. Giao Thuỷ - Nam Định - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: QL thu chi BHXH tại H. Giao Thuỷ - Nam Định 9 10 911