Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN BẢO HIỂM: Vốn ĐT XDCB BHXH

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu
B¶o HiÓm x· héi (BHXH) lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch x· héi cña
tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, liªn quan trùc tiÕp ®Õn an toµn x· héi. ChÝnh v×
vËy, BHXH ViÖt Nam ®· nhËn ®îc sù quan t©m cña §¶ng, cña ChÝnh phñ
ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp. Cho ®Õn nay ®· h×nh thµnh 61 c¬
quan BHXH ë 61 tØnh thµnh trong c¶ níc, ph¹m vi ho¹t ®éng cña BHXH
ViÖt Nam ngµy cµng ®îc më réng, ®em l¹i lîi Ých kh«ng nhá cho an toµn x·
héi cña ®Êt níc nãi chung vµ cho ngêi lao ®éng nãi riªng.
Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, BHXH ViÖt Nam ngµy
cµng chó träng tíi c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng, bao gåm: söa ch÷a vµ x©y dùng
míi trô së lµm viÖc, mua s¾m, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ … ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn
lµm viÖc tèt nhÊt cho c¸n bé ngµnh BHXH.
Trong thêi gian võa qua, c«ng t¸c qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB cña
BHXH ViÖt Nam vÉn cßn kÐm, c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho c«ng t¸c
qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB kÐm lµ: Bè trÝ kÕ hoach vèn ®Çu t XDCB ph©n t¸n,
dµn tr¶i, kÐo dµi, bé m¸y qu¶n lý vèn ®µu t XDCB kh«ng hiÖu qu¶, n¨ng lùc
yÕu kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc, thªm vµo ®ã do ®Æc thï cña vèn
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n (Vèn ®Çu t XDCB) rÊt lín, thêi gian ®Çu t dµi nªn dÔ
dµng x¶y ra t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn cña nhµ níc, vèn ®Çu t XDCB cña
ngµnh BHXH còng kh«ng n»m ngoµi ®Æc thï nµy. §©y chÝnh lµ nguyªn
nh©n lµm thÊt tho¸t vèn ®Çu t XDCB cña Nhµ níc, lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng còng nh thêi gian sö dông cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n.
§Ó hoµn thiÖn qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB cña ngµnh BHXH, BHXH
ViÖt Nam ®· so¹n th¶o mét lo¹t c¸c v¨n b¶n híng dÉn qu¶n lý vµ sö dông
vèn ®Çu t XDCB nh : V¨n b¶n sè: 480/BHXH-KHTC ngµy 30/5/1997 vÒ
viÖc: qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, V¨n b¶n sè: 1450/BHXH-KHTC ngµy
03/11/1998 vÒ viÖc Qu¶n lý vèn XDCB bæ sung, V¨n b¶n sè: 1363/BHXH-

KHTC ngµy 10/7/2000 vÒ viÖc: TriÓn khai c«ng t¸c ®Çu t XDCB n¨m
2000…Tuy nhiªn, khi ®a vµo triÓn khai thùc hiÖn th× vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy, cïng víi mong muèn t×m hiÓu vµ gãp
phÇn cung cÊp th«ng tin lý luËn vµ thùc tiÔn cho c¸c nhµ qu¶n lý ho¹t ®éng
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña ngµnh B¶o hiÓm x· héi, t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi:
“ Hoµn thiÖn qu¶n lý vèn ®Çu t X©y dùng c¬ b¶n cña B¶o hiÓm x· héi
ViÖt Nam” mang ý nghÜa thùc tiÔn quan träng.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n
-Kh¸i qu¸t ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vèn ®Çu t
XDCB nãi chung vµ qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB cña BHXH ViÖt Nam
nãi riªng.
-Nghiªn cøu thùc tr¹ng qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB cña BHXH ViÖt
Nam, ®Ó rót ...
Më ®Çu

B¶o HiÓm héi (BHXH) mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch héi cña
tÊt c¸c níc trªn thÕ giíi, liªn quan trùc tiÕp ®Õn an toµn héi. ChÝnh
vËy, BHXH ViÖt Nam ®· nhËn ®îc quan t©m cña §¶ng, cña ChÝnh phñ
ngay nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp. Cho ®Õn nay ®· h×nh thµnh 61
quan BHXH ë 61 tØnh thµnh trong níc, ph¹m vi ho¹t ®éng cña BHXH
ViÖt Nam ngµy cµng ®îc më réng, ®em l¹i lîi Ých kh«ng nhá cho an toµn x·
héi cña ®Êt níc nãi chung vµ cho ngêi lao ®éng nãi riªng.
Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, BHXH ViÖt Nam ngµy
cµng chó träng tíi c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng, bao gåm: söa ch÷a vµ x©y dùng
míi trô lµm viÖc, mua m, l¾p ®Æt trang thiÕt ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn
lµm viÖc tèt nhÊt cho c¸n bé ngµnh BHXH.
Trong thêi gian võa qua, c«ng t¸c qu¶n vèn ®Çu t XDCB cña
BHXH ViÖt Nam vÉn cßn kÐm, c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu lµm cho c«ng t¸c
qu¶n lý vèn ®Çu t XDCB kÐm lµ: Bè trÝ hoach vèn ®Çu t XDCB ph©n t¸n,
dµn tr¶i, kÐo dµi, bé m¸y qu¶n lý vèn ®µu t XDCB kh«ng hiÖu qu¶, n¨ng lùc
yÕu kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc, thªm vµo ®ã do ®Æc thï cña vèn
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n (Vèn ®Çu t XDCB) rÊt lín, thêi gian ®Çu t dµi nªn
dµng x¶y ra t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn cña nhµ níc, vèn ®Çu t XDCB cña
ngµnh BHXH còng kh«ng n»m ngoµi ®Æc thï nµy. §©y chÝnh nguyªn
nh©n lµm thÊt tho¸t vèn ®Çu t XDCB cña Nhµ níc, lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt l-
îng còng nh thêi gian sö dông cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n.
§Ó hoµn thiÖn qu¶n vèn ®Çu t XDCB cña ngµnh BHXH, BHXH
ViÖt Nam ®· so¹n th¶o mét lo¹t c¸c v¨n b¶n híng dÉn qu¶n lý dông
vèn ®Çu t XDCB nh : V¨n b¶n sè: 480/BHXH-KHTC ngµy 30/5/1997
viÖc: qu¶n ®Çu t x©y dùng b¶n, V¨n b¶n sè: 1450/BHXH-KHTC ngµy
03/11/1998 viÖc Qu¶n vèn XDCB sung, V¨n b¶n sè: 1363/BHXH-
ĐATN BẢO HIỂM: Vốn ĐT XDCB BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN BẢO HIỂM: Vốn ĐT XDCB BHXH - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN BẢO HIỂM: Vốn ĐT XDCB BHXH 9 10 917