Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Doãn Hoàng Tùng

Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, viÖc x©y dùng c¸c c«ng
tr×nh nhµ ë, khu d©n c ®Ó phôc vô lîi Ých céng ®ång ngµy cµng trë thµnh mét
vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt. Víi tèc ®é gia t¨ng d©n sè vµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ hiÖn
nay cña níc ta th× cung vÒ nhµ ë t¹i c¸c ®« thÞ t¨ng nhiÒu, nhng vÉn kh«ng ®ñ
so víi cÇu vÒ nhµ.
Tõ thùc tÕ ®ã, viÖc x©y dùng c¸c khu chung c, nhµ cao tÇng ®Ó phôc vô
nhu cÇu cña ngêi d©n ®· vµ ®ang ®îc Nhµ níc dµnh nh÷ng kho¶n ®Çu t thÝch
®¸ng.
HiÖn nay, t¹i Hµ Néi cã gÇn 10% d©n sè Hµ Néi (300.000 ngêi) ®ang
sèng trong nh÷ng khu chung c bÞ xÕp h¹ng lµ cò, háng, xuèng cÊp. Nh÷ng
toµ nhµ nµy ®· ®îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû tríc hiÖn ®· xuèng
cÊp nghiªm träng (theo b¸o An Ninh Thñ §« sè 1467 ra ngµy 25 - 4 - 2005)
Theo kÕ ho¹ch do së TN - MT vµ N§ ®Ò xuÊt ,®Õn n¨m 2010 thµnh
phè Hµ Néi sÏ xo¸ bá c¬ b¶n toµn bé khu nhµ chung c nguy hiÓm nµy.
Tuy nhiªn, ®Ó viÖc ®Çu t x©y dùng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, th× ngay trong
kh©u bá vèn ®ßi hái ph¶i cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, vµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kh¸
chÝnh x¸c tæng møc ®Çu t cña dù ¸n. Mét trong nh÷ng chØ tiªu c¬ së ®Ó tÝnh
to¸n Tæng møc ®Çu t chÝnh lµ x¸c ®Þnh chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t x©y dùng, chi
tiªu SuÊt vèn ®Çu t ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong ®Çu t x©y dùng.
Tõ nhËn ®Þnh trªn, ®Ó gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c
c«ng tr×nh, viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thµnh ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p
x¸c ®Þnh chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t x©y dùng khu chung c, nhµ cao tÇng” lµ v«
cïng cÇn thiÕt.

Chuyên đề tốt nghiệp

1

Trần Doãn Hoàng Tùng

Do thêi gian cã h¹n , kiÕn thøc cßn h¹n chÕ v× vËy trong chuyªn ®Ò
nµy cßn cã nhiÒu sai sãt vµ h¹n chÕ, em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, híng
dÉn cña c¸c thÇy c«, còng nh sù ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®äc.
Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy
gi¸o T.S Tõ Quang Ph¬ng – Chñ nhiÖm bé m«n Kinh tÕ §Çu t, Trêng §H
Kinh tÕ Quèc d©n vµ TS NguyÔn ThÞ B×nh Minh-phã phßng Kinh tÕ ®Çu tthuéc ViÖn Kinh tÕ -Bé X©y dùng.

Chuyên đề tốt nghiệp

2

Trần Doãn Hoàng Tùng

Ch¬ng I:ph¬ng ph¸p luËn vÒ tÝnh to¸n
chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t x©y dùng
I.Kh¸i niÖm chung vÒ ®Çu t vµ vai trß cña ®Çu t:
1.1.Kh¸i niÖm ®Çu t:
- §Çu t theo nghÜa réng, nãi chung lµ sù hi sinh c¸c nguån lùc ë
hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ cho ngêi ®Çu t c¸c
kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®îc
kÕt qu¶ ®ã. Nguån lùc ®ã cã thÓ lµ tiÒn, lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn, lµ søc lao
®éng vµ trÝ tuÖ.
T...
Trần Doãn Hoàng Tùng
Lêi më ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, viÖc x©y dùng c¸c c«ng
tr×nh nhµ ë, khu d©n c ®Ó phôc vô lîi Ých céng ®ång ngµy cµng trë thµnh mét
vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt. Víi tèc ®é gia t¨ng d©n sè vµ tèc ®é ®« thÞ ho¸ hiÖn
nay cña níc ta th× cung vÒ nhµ ë t¹i c¸c ®« thÞ t¨ng nhiÒu, nhng vÉn kh«ng ®ñ
so víi cÇu vÒ nhµ.
Tõ thùc tÕ ®ã, viÖc x©y dùng c¸c khu chung c, nhµ cao tÇng ®Ó phôc vô
nhu cÇu cña ngêi d©n ®·®ang ®îc Nhµ níc dµnh nh÷ng kho¶n ®Çu t thÝch
®¸ng.
HiÖn nay, t¹i Néi gÇn 10% d©n i (300.000 ngêi) ®ang
sèng trong nh÷ng khu chung c xÕp h¹ng lµ cò, háng, xuèng cÊp. Nh÷ng
toµ nhµ nµy ®· ®îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû tríc hiÖn ®· xuèng
cÊp nghiªm träng (theo b¸o An Ninh Thñ §« sè 1467 ra ngµy 25 - 4 - 2005)
Theo ho¹ch do së TN - MT vµ ®Ò xuÊt ,®Õn n¨m 2010 thµnh
phè Hµ Néi sÏ xo¸ bá c¬ b¶n toµn bé khu nhµ chung c nguy hiÓm nµy.
Tuy nhiªn, ®Ó viÖc ®Çu t x©y dùng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao, th× ngay trong
kh©u vèn ®ßi hái ph¶i quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, ph¶i x¸c ®Þnh ®îc kh¸
chÝnh x¸c tæng møc ®Çu t cña dù ¸n. Mét trong nh÷ng chØ tiªu c¬ së ®Ó tÝnh
to¸n Tæng møc ®Çu t chÝnh x¸c ®Þnh c tiªu suÊt vèn ®Çu t x©y dùng, chi
tiªu SuÊt vèn ®Çu t ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong ®Çu t x©y dùng.
nhËn ®Þnh trªn, ®Ó p phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu cña c¸c
c«ng tr×nh, viÖc nghiªn cøu hoµn thµnh ®Ò tµi: Hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p
x¸c ®Þnh chØ tiªu suÊt vèn ®Çu t x©y dùng khu chung c, nhµ cao tÇng
cïng cÇn thiÕt.
Chuyên đề tốt nghiệp 1
ĐATN ĐẦU TƯ: Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Chỉ tiêu xuất vốn ĐT XD nhà chung cư, cao tầng 9 10 646