Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Cty CIRT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
ë bÊt kú giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo, ph¸p luËt lu«n ®ãng mét vai trß rÊt
quan träng. Nã lµ tiªu chuÈn ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng trong ®êi sèng x· héi.
Trong hÖ thèng ph¸p luËt ®ã cã ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ, nã ®iÒu chØnh
c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ.
HiÖn nay, khi ®· chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN th× ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ ®· vµ ®ang lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc
phøc t¹p . NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× c¸c quan hÖ kinh tÕ cµng ®a d¹ng vµ
phøc t¹p h¬n nhiÒu, nã kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c quan hÖ kinh tÕ trong níc mµ
cßn cã sù tham gia bëi c¸c nh©n t« níc ngoµi.
Song cho ®Õn nay, ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ cña
chóng ta vÉn lµ ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cïng víi c¸c v¨n
b¶n cô thÓ ho¸ vµ híng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh. Thùc tÕ cho thÊy ph¸p lÖnh
nµy cßn cã nhiÒu ®iÓm cha phï hîp víi yªu cÇu vµ ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ
hiÖn nay. Nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt ®ã ®· g©y khã kh¨n cho c¸c chñ thÓ kinh
doanh trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ vµ ®ång thêi còng
g©y trë ng¹i cho h cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ.
Bªn c¹nh ®ã, trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, Bé luËt d©n sù vµ LuËt th¬ng m¹i lµ hai v¨n b¶n rÊt quan träng ®· ®îc th«ng qua vµ cã hiÖu lùc ®· ®¸p
øng ®îc nh÷ng ®ßi hái trong ®êi sèng x· héi. Trong khi ®ã ph¸p lÖnh hîp
®ång kinh tÕ sau mät thêi gian dµi kh«ng cßn phï hîp, kh«ng cßn ®¸p øng ®îc
yªu cÇu thùc tiÔn s«i ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. V× vËy, viÖc nghiªn cøu
t×m ra nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ vµ ®a ra ph¬ng híng söa ®æi bæ sung lµ rÊt cÇn
thiÕt.
Xu©t ph¸t tõ nh÷ng ®ßi hái ®ã, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ
cïng víi nhËn thøc vÒ thùc tiÔn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty quan hÖ
quèc tÕ - §Çu t s¶n xuÊt (CIRI), t«i chän ®Ò tµi : "Hîp ®ång thuª nhµ xëng
t¹i c«ng ty Quan hÖ quèc tÕ - §Çu t s¶n xuÊt (CIRT), chÕ ®é ph¸p lý vµ thùc

NguyÔn §øc C¶nh

1

Líp: LuËt Kinh doanh 41A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
tiÔn ¸p dông" ®Ó lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp cho m×nh, nh»m nghiªn cøu vµ
gãp phÇn vµo c«ng cuéc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ.
§Ò tµi ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng :
Ch¬ng I : ChÕ ®é ph¸p lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ¸p dông víi
viÖc thuª nhµ xëng t¹i c«ng ty quan hÖ quèc tÕ - §Çu t s¶n xuÊt (CIRI)
Ch¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p l...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
ë bÊt giai ®o¹n ph¸t triÓn nµo, ph¸p luËt lu«n ®ãng mét vai t rÊt
quan träng. Nã lµ tiªu chuÈn ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng trong ®êi sèng x· héi.
Trong thèng ph¸p luËt ®ã ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ, ®iÒu chØnh
c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ.
HiÖn nay, khi ®· chuyÓn ®æi sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh
phÇn vËn hµnh theo chÕ thÞ trêng, sù qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh h-
íng XHCN th× ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ ®· vµ ®ang lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc
phøc t¹p . NÒn kinh cµng ph¸t triÓn th× c¸c quan kinh tÕ cµng ®a d¹ng vµ
phøc t¹p h¬n nhiÒu,kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c quan kinh trong níc
cßn cã sù tham gia bëi c¸c nh©n t« níc ngoµi.
Song cho ®Õn nay, ph¸p luËt hiÖn hµnh chÕ ®é hîp ®ång kinh cña
chóng ta vÉn ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cïng víi c¸c v¨n
b¶n thÓ ho¸ híng dÉn thi hµnh ph¸p lÖnh. Thùc cho thÊy ph¸p lÖnh
nµy cßn cã nhiÒu ®iÓm cha p hîp víi yªu cÇu ®ßi hái cña nÒn kinh
hiÖn nay. Nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt ®ã ®· g©y khã kh¨n cho c¸c chñ thÓ kinh
doanh trong qu¸ tr×nh ký kÕtthùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ vµ ®ång thêi còng
g©y trë ng¹i cho h cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ.
Bªn c¹nh ®ã, trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay, Bé luËt d©n sù vµ LuËt th-
¬ng i hai v¨n b¶n rÊt quan träng ®· ®îc th«ng qua hiÖu lùc ®· ®¸p
øng ®îc nh÷ng ®ßi hái trong ®êi sèng héi. Trong khi ®ã ph¸p lÖnh p
®ång kinh tÕ sau mät thêi gian dµi kh«ng cßn phï hîp, kh«ng cßn ®¸p øng ®îc
yªu cÇu thùc tiÔn s«i ®éng cña nÒn kinh thÞ trêng. V× vËy, viÖc nghiªn cøu
t×m ra nh÷ng ®iÓm h¹n c vµ ®a ra ph¬ng híng söa ®æi sung lµ rÊt cÇn
thiÕt.
Xu©t ph¸t nh÷ng ®ßi hái ®ã, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang
cïng víi nhËn thøc thùc tiÔn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty quan
quèc - §Çu t s¶n xuÊt (CIRI), t«i chän ®Ò tµi : "Hîp ®ång thuª nhµ xëng
t¹i c«ng ty Quan hÖ quèc tÕ - §Çu t s¶n xuÊt (CIRT), chÕ ®é ph¸p lý vµ thùc
NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Cty CIRT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Cty CIRT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Cty CIRT 9 10 677