Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: DA ĐT của DN XD

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t
cña doanh nghiÖp x©y dùng
1.1 §Çu t
1.1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t
Ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý kinh tÕ
quan träng cña Nhµ níc, mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh c¬ b¶n cña c¸c
doanh nghiÖp, v× lÜnh vùc nµy thÓ hiÖn cô thÓ ®Þnh híng kinh tÕ-chÝnh trÞ cña mét
®Êt níc, cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp vµ
cña ®Êt níc vÒ mäi mÆt kinh tÕ, kü thuËt, v¨n ho¸, x· héi.
Ho¹t ®éng ®Çu t chiÕm mét nguån vèn lín cña Nhµ níc, doanh nghiÖp vµ
x· héi, cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông hîp lý hay l·ng phÝ tµi nguyªn vµ c¸c
nguån lùc cña s¶n xuÊt, liªn quan ®Õn b¶o vÖ m«i trêng; nh÷ng sai lÇm vÒ x©y
dùng vµ lùa chän c«ng nghÖ cña c¸c dù ¸n ®Çu t cã thÓ g©y nªn c¸c thiÖt h¹i lín
tån t¹i l©u dµi vµ khã söa ch÷a.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Çu t lµ mét bé phËn quan träng cña chiÕn lîc
s¶n phÈm vµ chiÕn lîc ®æi míi c«ng nghÖ nãi riªng, lµ mét c«ng viÖc sèng cßn
cña ngêi s¶n xuÊt kinh doanh. VËy tríc tiªn ph¶i hiÓu ®Çu t lµ g×? Cã rÊt nhiÒu
quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ®Çu t.
2 Theo quan ®iÓm kinh tÕ, ®Çu t lµ t¹o mét “vèn cè ®Þnh” tham gia vµo ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp trong nhiÒu kú s¶n xuÊt kinh doanh nèi tiÕp. §©y lµ
vÊn ®Ò tÝch luü c¸c yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu vÒ s¶n xuÊt hay kinh doanh.
− Theo quan ®iÓm tµi chÝnh, ®Çu t lµ lµm bÊt ®éng mét sè vèn rót ra tiÒn l·i
trong nhiÒu thêi kú nèi tiÕp. Kh¸i niÖm nµy ngoµi viÖc t¹o ra c¸c “tµi s¶n cã”
vËt chÊt cßn bao gåm c¸c chØ tiªu kh«ng tham gia ngay hoÆc cha tham gia
trùc tiÕp ngay vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh: nghiªn cøu, ®µo t¹o nh©n
viªn “n¾m quyÒn tham gia”.
− Theo quan ®iÓm kÕ to¸n, kh¸i niÖm ®Çu t g¾n liÒn víi viÖc ph©n bæ mét kho¶n
chi vµo mét trong c¸c môc “bÊt ®éng s¶n”.
C¸c kh¸i niÖm vÒ ®Çu t kh«ng thÓ t¸ch rêi kh¸i niÖm thêi gian. Thêi gian
cµng dµi th× viÖc bá vèn ra ®Çu t cµng gÆp nhiÒu rñi ro. ViÖc cã rñi ro lµ mét

2
trong nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ®Çu t mµ doanh nghiÖp nµo muèn ®Çu t vµo bÊt
cø “môc tiªu” nµo còng cÇn ph¶i ®Ò cËp ®Õn.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi, ®ßi hái ph¶i më réng quy m« cña
s¶n xuÊt x· héi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ vËt chÊt vµ tinh
thÇn. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ã c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c ngµnh kinh tÕ
lu«n lu«n cÇn sù bï ®¾p vµ hoµn thiÖn më réng th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t. Ho¹t
®éng ®Çu t nãi chung lµ ho¹t ®éng bá vèn vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi ®Ó thu
®îc c¸c lîi Ých díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau.
− §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô lÇn ...
1
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t
cña doanh nghiÖp x©y dùng
1.1 §Çu t
1.1.1. Kh¸i niÖm ®Çu t
Ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng mét trong nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n kinh
quan träng cña Nhµ níc, mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh b¶n cña c¸c
doanh nghiÖp, v× lÜnh vùc nµy thÓ hiÖn cô thÓ ®Þnh híng kinh tÕ-chÝnh trÞ cña mét
®Êt níc, t¸c dông quyÕt ®Þnh ®èi víi ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp
cña ®Êt níc vÒ mäi mÆt kinh tÕ, kü thuËt, v¨n ho¸, x· héi.
Ho¹t ®éng ®Çu t chiÕm mét nguån vèn lín cña Nhµ níc, doanh nghiÖp
héi, liªn quan ®Õn viÖc dông hîp hay l·ng p tµi nguyªn c¸c
nguån lùc cña s¶n xuÊt, liªn quan ®Õn b¶o m«i trêng; nh÷ng sai lÇm x©y
dùng lùa chän c«ng nghÖ cña c¸c ¸n ®Çu t thÓ g©y nªn c¸c thiÖt h¹i lín
tån t¹i l©u dµi vµ khã söa ch÷a.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Çu t mét phËn quan träng cña chiÕn lîc
s¶n phÈm vµ chiÕn lîc ®æi míi c«ng nghÖ nãi riªng, lµ mét c«ng viÖc sèng cßn
cña ngêi s¶n xuÊt kinh doanh. VËy tríc tiªn ph¶i hiÓu ®Çu t g×? rÊt nhiÒu
quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ®Çu t.
2 Theo quan ®iÓm kinh tÕ, ®Çu t t¹o mét “vèn ®Þnh” tham gia vµo ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp trong nhiÒu kú s¶n xuÊt kinh doanh nèi tiÕp. §©y
vÊn ®Ò tÝch luü c¸c yÕu tè vËt chÊt chñ yÕu vÒ s¶n xuÊt hay kinh doanh.
Theo quan ®iÓm tµi chÝnh, ®Çu t lµm bÊt ®éng mét vèn rót ra tiÒn l·i
trong nhiÒu thêi nèi tiÕp. Kh¸i niÖm nµy ngoµi viÖc t¹o ra c¸c “tµin cã”
vËt chÊt cßn bao gåm c¸c chØ tiªu kh«ng tham gia ngay hoÆc cha tham gia
trùc tiÕp ngay vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh: nghiªn cøu, ®µo t¹o nh©n
viªn “n¾m quyÒn tham gia”.
Theo quan ®iÓm kÕ to¸n, kh¸i niÖm ®Çu t g¾n liÒn víi viÖc ph©n bæ mét kho¶n
chi vµo mét trong c¸c môc “bÊt ®éng s¶n”.
C¸c kh¸i niÖm ®Çu t kh«ng thÓ t¸ch rêi kh¸i niÖm thêi gian. Thêi gian
cµng dµi t viÖc vèn ra ®Çu t cµng gÆp nhiÒu rñi ro. ViÖc rñi ro mét
ĐATN ĐẦU TƯ: DA ĐT của DN XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: DA ĐT của DN XD - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: DA ĐT của DN XD 9 10 894