Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá hiệu quả TC, KTXH của các DA XD

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu.
Theo xu thÕ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng hiÖn nay, c«ng ty thuéc mäi lÜnh vùc
®Òu ®Æt ra c¸c môc tiªu lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty, më réng s¶n xuÊt
kinh doanh hiÖu qu¶ mét c¸ch tèi ®a. Lµ mét c«ng ty x©y dùng ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× c«ng ty thêng xuyªn ®a ra c¸c chiÕn lîc, ch¬ng tr×nh, ®æi míi c«ng nghÖ...§Ó ho¹t ®éng víi chøc n¨ng chÝnh lµ x©y
dùng c¸c c«ng tr×nh dù ¸n...VËy víi môc tiªu hiÖu qu¶ më réng s¶n xuÊt kinh
doanh, C«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸ ®· ®a ra ý tëng x©y dùng tæ hîp
nhµ cao tÇng. Nh»m tËn dông hÕt thÕ m¹nh vÒ ®Êt ®ai, khai th¸c hiÖu qu¶
nh÷ng tiÒm n¨ng hiÖn cã t¹o chç dùa v÷ng ch¾c cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh
doanh, c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸ kÝnh tr×nh Bé V¨n ho¸ cho phÐp
C«ng ty ®îc lËp vµ xóc tiÕn triÓn khai dù ¸n ®Çu t x©y dùng mét tæ hîp nhµ
cao tÇng ®a n¨ng ngay trªn diÖn tÝch ®Êt mµ c«ng ty ®ang sö dông ®Ó lµm trô
së, nhµ xëng, nhµ ë theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc.
ViÖc thùc hiÖn dù ¸n nµy sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi
thiÕt thùc ®ång thêi t¹o ra bíc ph¸t triÓn ®ét ph¸ cho c«ng ty X©y dùng C«ng
tr×nh V¨n Ho¸. §Ó xem xÐt dù ¸n kh¶ thi hay kh«ng th× rÊt cÇn thiÕt ph¶i cã bíc ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi dù ¸n cã ®em l¹i hiÖu qu¶ g×
cho chñ ®Çu t vµ x· héi. Qua ý tëng nµy em ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi cña dù ¸n x©y dùng:
øng dông dù ¸n x©y dùng tæ hîp nhµ cao tÇng cña C«ng ty X©y dùng C«ng
tr×nh V¨n ho¸”.
Néi dung bµi viÕt gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n.
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n x©y dùng tæ hîp nhµ cao tÇng cña C«ng
ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸.
Ch¬ng III: §Ò xuÊt ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi
cña dù ¸n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ths. Bïi §øc Tu©n cïng c¸n bé híng
dÉn thùc tËp t¹i c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸ ®· tËn t×nh gióp ®ì em
hoµn thiÖn bµi viÕt nµy.

1

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ dù ¸n.
I. Tæng quan vÒ dù ¸n ®Çu t.

1. Kh¸i niÖm vÒ dù ¸n ®Çu t.
Tõ nh÷ng n¨m 60 trë l¹i ®©y th× nhËn thøc vÒ dù ¸n b¾t ®Çu hoµn thiÖn,
danh tõ dù ¸n dîc sö dông trong nhiÒu lÜnh vùc, c¸c mèi quan hÖ, môc tiªu,
ph¹m vi kh¸c nhau do vËy c¬ cÊu tæ chøc cña dù ¸n còng t¬ng ®èi kh¸c nhau.
C¸c nhµ kinh tÕ häc ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm vÒ dù ¸n. Mçi mét kh¸i niÖm
nhÊn m¹nh mét sè khÝa c¹nh cña dù ¸n cïng c¸c ®Æc ®iÓm quan träng cña nã
trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ.
XÐt theo nghÜa...
Lêi më ®Çu.
Theo xu t ph¸t triÓn trªn thÞ trêng hiÖn nay, c«ng ty thuéc mäi lÜnh vùc
®Òu ®Æt ra c¸c môc tiªu lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty, réng s¶n xuÊt
kinh doanh hiÖu qu¶ mét c¸ch tèi ®a. mét c«ng ty x©y dùng ®Ó tån t¹i
ph¸t triÓn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× c«ng ty thêng xuyªn ®a ra c¸c chiÕn l-
îc, ch¬ng tr×nh, ®æi míi c«ng nghÖ...§Ó ho¹t ®éng víi chøc n¨ng chÝnh lµ x©y
dùng c¸c c«ng tr×nh ¸n...VËy víi môc tiªu hiÖu qu¶ réng s¶n xuÊt kinh
doanh, C«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸ ®· ®a ra ý tëng x©y dùng tæ hîp
nhµ cao tÇng. Nh»m tËn dông hÕt t m¹nh ®Êt ®ai, khai th¸c hiÖu qu¶
nh÷ng tiÒm n¨ng hiÖn t¹o chç dùa v÷ng ch¾c cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh
doanh, c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸ kÝnh tr×nh Bé V¨n ho¸ cho phÐp
C«ng ty ®îc lËp xóc tiÕn triÓn khai ¸n ®Çu t x©y dùng mét hîp nhµ
cao tÇng ®a n¨ng ngay trªn diÖn tÝch ®Êt c«ng ty ®ang dông ®Ó lµm trô
së, nhµ xëng, nhµ ë theo chñ tr¬ng cña Nhµ níc.
ViÖc thùc hiÖn ¸n nµy sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých tµi chÝnh, kinh tÕ x· héi
thiÕt thùc ®ång thêi t¹o ra bíc ph¸t triÓn ®ét ph¸ cho c«ng ty X©y dùng C«ng
tr×nh V¨n Ho¸. §Ó xem xÐt dù ¸n kh¶ thi hay kh«ng th× rÊt cÇn thiÕt ph¶i cã b-
íc ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh héi ¸n ®em l¹i hiÖu qu¶
cho chñ ®Çu t vµ x· héi. Qua ý tëng nµy em ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ph-
¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh héi cña ¸n x©y dùng:
øng dông dù ¸n x©y dùng tæ hîp nhµ cao tÇng cña C«ng ty X©y dùng C«ng
tr×nh V¨n ho¸”.
Néi dung bµi viÕt gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n.
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ dù ¸n x©y dùng tæ hîp nhµ cao tÇng cña C«ng
ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸.
Ch¬ng III: §Ò xuÊt ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh héi
cña dù ¸n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Ths. Bïi §øc Tu©n cïng c¸n bé híng
dÉn thùc tËp t¹i c«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh V¨n ho¸ ®· tËn t×nh gióp ®ì em
hoµn thiÖn bµi viÕt nµy.
1
ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá hiệu quả TC, KTXH của các DA XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá hiệu quả TC, KTXH của các DA XD - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá hiệu quả TC, KTXH của các DA XD 9 10 604