Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá tổng giá trị KT rừng rẻ xã Hoàng Hoa Thám - HD

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

R

õng lµ mét lo¹i ®Öm ®Æc biÖt kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn ®iÒu kiÖn khÝ hËu
nh mét nh©n tè h×nh thµnh quan träng, mµ cßn cã vai trß nh mét nh©n tè

®iÒu hoµ khÝ hËu, duy tr× vµ phôc håi nh÷ng ®iÒu kiÖn khÝ tîng thuû v¨n thuËn lîi
cho sù tån t¹i cña sinh giíi. Nh÷ng chøc n¨ng sinh th¸i quan träng nhÊt cña rõng
lµ ®iÒu hoµ khÝ hËu, gi÷ vµ ®iÒu tiÕt nguån níc, b¶o vÖ ®Êt.
Rõng ®îc xem lµ nh©n tè tù nhiªn quan träng gãp phÇn b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn
m«i trêng sèng cña c¶ hµnh tinh. ViÖc ph¸ rõng trong nh÷ng thËp kØ gÇn ®©y ®·
g©y ra nh÷ng hËu qu¶ sinh th¸i nghiªm träng trªn ph¹m vi toµn cÇu. BiÓu hiÖn râ
rÖt nhÊt lµ sù gia t¨ng cña nhiÖt ®é tr¸i ®Êt, ho¹t ®éng cña b·o lôt, h¹n h¸n, ch¸y
rõng, dÞch bÖnh v.v… Bªn c¹nh ®ã diÖn tÝch rõng ngµy cµng thu hÑp dÉn ®Õn ®a
d¹ng sinh häc ( §DSH ) rõng ngµy cµng bÞ suy gi¶m, c¸c gièng loµi ®éng, thùc
vËt quÝ hiÕm cã nguy c¬ bÞ tuyÖt chñng ®· vµ ®ang lµ nguyªn nh©n chÝnh thøc
dÉn ®Õn sù tµn ph¸ cña thiªn tai ngµy cµng khèc liÖt . Ngoµi ra, cïng víi qu¸
tr×nh ph¸t triÓn rõng ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi ®êi sèng s¶n
xuÊt, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nh©n d©n. Do ®ã, mét trong nh÷ng nhiÖm vô
quan träng cña nh©n lo¹i hiÖn nay lµ b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng, khai th¸c mét
c¸ch hîp lý, võa n©ng cao n¨ng suÊt kinh tÕ võa ph¸t huy tèi ®a c¸c chøc n¨ng
sinh th¸i cña rõng, ng¨n chÆn nh÷ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi kh«ng thuËn nghÞch cña
m«i trêng sinh th¸i do ph¸ rõng g©y nªn.
Nãi ®Õn §DSH vµ c¸c hÖ sinh th¸i, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn c¸c hÖ sinh
th¸i rõng, bëi v× chóng ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c b¶o vÖ §DSH.
Ngîc l¹i, §DSH lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù bÒn v÷ng cña hÖ thèng chøc
n¨ng rõng, nhng §DSH lµ vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam , ®Æc biÖt lµ lîng gi¸
gi¸ trÞ kinh tÕ vÒ §DSH cña rõng l¹i cßn míi h¬n. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng
vµ nh÷ng th¸ch thøc cña vÊn ®Ò cïng víi lßng nhiÖt huyÕt cña b¶n th©n ( mét
sinh viªn chuyªn ngµnh kinh tÕ vµ qu¶n lÝ m«i trêng) vÒ vÊn ®Ò §DSH rõng ®·
thóc ®Èy t«i lùa chän ®Ò tµi: “Bíc ®Çu ®¸nh gi¸ tæng gi¸ trÞ kinh tÕ cña rõng
NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh

Kinh tÕ M«i trêng K42

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
DÎ x· Hoµng Hoa Th¸m - ChÝ Linh - H¶i D¬ng cho viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh
s¸ch duy tr× rõng DÎ nµy”.
Do tµi liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n, c¸c sè liÖu cha ®îc ®Çy ®ñ. MÆt kh¸c, do
kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nªn t«i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thiÕu sãt,
cã vÊn ®Ò cha thÓ gi¶i quyÕt ®îc, nh÷ng néi dung tr×nh bµy trong ®Ò tµi còng chØ
...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
õng mét lo¹i ®Öm ®Æc biÖt kh«ng chØ ¶nh hëng ®Õn ®iÒu kiÖn khÝ hËu
nh mét nh©n h×nh thµnh quan träng, mµ cßn vai trß nh mét nh©n tè
®iÒu hoµ khÝ hËu, duy tr× vµ phôc håi nh÷ng ®iÒu kiÖn khÝ tîng thuû v¨n thuËn lîi
cho sù tån t¹i cña sinh giíi. Nh÷ng chøc n¨ng sinh th¸i quan träng nhÊt cña rõng
lµ ®iÒu hoµ khÝ hËu, gi÷ vµ ®iÒu tiÕt nguån níc, b¶o vÖ ®Êt.
R
Rõng ®îc xem lµ nh©n tè tù nhiªn quan träng gãp phÇn b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn
m«i trêng sèng cña hµnh tinh. ViÖc prõng trong nh÷ng thËp kØ gÇn ®©y ®·
g©y ra nh÷ng hËu qu¶ sinh th¸i nghiªm träng trªn ph¹m vi toµn cÇu. BiÓu hiÖn
rÖt nhÊt gia t¨ng cña nhiÖt ®é tr¸i ®Êt, ho¹t ®éng cña b·o lôt, h¹n h¸n, ch¸y
rõng, dÞch bÖnh v.v Bªn c¹nh ®ã diÖn tÝch rõng ngµy cµng thu hÑp dÉn ®Õn ®a
d¹ng sinh häc ( §DSH ) rõng ngµy cµng suy gi¶m, c¸c gièng loµi ®éng, thùc
vËt quÝ hiÕm cã nguy c¬ tuyÖt chñng ®· ®ang nguyªn nh©n chÝnh thøc
dÉn ®Õn tµn p cña thiªn tai ngµy cµng khèc liÖt . Ngoµi ra, cïng víi q
tr×nh ph¸t triÓn rõng ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi ®êi sèng s¶n
xuÊt, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nh©n d©n. Do ®ã, mét trong nh÷ng nhiÖm
quan träng cña nh©n lo¹i hiÖn nay b¶o vÖ ph¸t triÓn rõng, khai th¸c mét
c¸ch hîp lý, võa n©ng cao n¨ng suÊt kinh võa ph¸t huy tèi ®a c¸c chøc n¨ng
sinh th¸i cña rõng, ng¨n chÆn nh÷ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi kh«ng thuËn nghÞch cña
m«i trêng sinh th¸i do ph¸ rõng g©y nªn.
Nãi ®Õn §DSH c¸c sinh th¸i, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn c¸c sinh
th¸i rõng, bëi chóng ®ãng mét vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c b¶o §DSH.
Ngîc l¹i, §DSH nh©n b¶n quyÕt ®Þnh bÒn v÷ng cña thèng chøc
n¨ng rõng, nhng §DSH vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam , ®Æc biÖt lîng gi¸
gi¸ trÞ kinh tÕ vÒ §DSH cña rõng l¹i cßn míi h¬n. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng
nh÷ng th¸ch thøc cña vÊn ®Ò cïng víi lßng nhiÖt huyÕt cña b¶n th©n ( mét
sinh viªn chuyªn ngµnh kinh qu¶n lÝ m«i trêng) vÊn ®Ò §DSH rõng ®·
thóc ®Èy t«i lùa chän ®Ò tµi: Bíc ®Çu ®¸nh gi¸ tæng gi¸ trÞ kinh cña rõng
NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh Kinh tÕ M«i trêng K42
ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá tổng giá trị KT rừng rẻ xã Hoàng Hoa Thám - HD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá tổng giá trị KT rừng rẻ xã Hoàng Hoa Thám - HD - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: Đánh giá tổng giá trị KT rừng rẻ xã Hoàng Hoa Thám - HD 9 10 226