Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT của DN trong nền KTTT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1297 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi giíi thiÖu
§Êt níc ViÖt Nam th©n yªu cña chóng ta cã : "Rõng vµng, biÓn b¹c,
®Êt ph× nhiªu …", thÕ nhng thùc tÕ ®Êt níc ta lu«n nghÌo vµ ®îc xÕp vµo
vÞ trÝ cña nh÷ng quèc gia nghÌo nhÊt trªn thÕ giíi.
Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n vÉn lµ "hiÖu qu¶" ! Chóng ta
tõng nghe qu¸ tr×nh lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, l·ng phÝ c¸c nguån lùc, sö dông
kh«ng ®óng môc ®Ých … TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò nµy ®Òu lÊy hiÖu qu¶ lµm träng
t©m ®Ó ®¸nh gi¸. VËy hiÖu qu¶ lµ g× ? T¹i sao chóng ta ph¶i lÊy hiÖu qu¶
lµm träng t©m cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ? T¹i sao chóng ta ph¶i n©ng cao
hiÖu qu¶ ? …
Trong bµi viÕt nµy t«i kh«ng cã tham väng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ë tÇm
quèc gia (tÇm vÜ m«) nhng t«i xin ®Ò cËp vµ nhÊn m¹nh ®Õn mét sè ¶nh hëng t¸c ®éng, c¸c chØ tiªu ®o lêng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trong mét doanh
nghiÖp (ë tÇm vi m«). Qua ®ã thÊy ®îc tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ kinh
tÕ nãi chung vµ hiÖu qu¶ trong ngµnh nãi riªng. §ã còng lµ ý t ëng n©ng
cao hiÖu qu¶ chung cña toµn x· héi, bëi v× c¸c doanh nghiÖp lµ thùc thÓ
cÊu t¹o nªn nÒn kinh tÕ vi m« - hiÖu qu¶ cña nã chóng lµ hiÖu qu¶ cña
quèc gia.
Còng trong bµi viÕt, bè côc ®îc chia lµm 3 ch¬ng : Ch¬ng I : Lý luËn
chung vÒ §Çu t vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn trong
doanh nghiÖp.; Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn t¹i c«ng ty xuÊt
nhËp khÈu vµ ®Çu t IMEXIN Hµ néi; Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao
hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t IMEXIN Hµ
néi…
Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é t×m hiÓu thùc tÕ cã h¹n
vËy em xin ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o trong bé m«n kinh tÕ
®Çu t vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña Quý C«ng ty.
Hµ néi, th¸ng 04 n¨m 2005
Ngêi thùc hiÖn

NguyÔn Thu Thuû

NguyÔn Thu Thuû
tÕ ®Çu t 43A

1

Kinh

chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I. §Çu t cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

1. Kh¸i niÖm vÒ ®Çu t vµ vai trß cña ®Çu t
1.1. §Çu t :
Lµ ho¹t ®éng sö dông tiÒn vèn, tµi nguyªn trong mét thêi gian t ¬ng
®èi dµi nh»m thu vÒ lîi nhuËn hoÆc lîi Ých kinh tÕ x· héi...
díi gãc ®é tµi chÝnh th× ®Çu t lµ mét chuçi ho¹t ®éng chi tiªu ®Ó chñ ®Çu t
nhËn vÒ mét chuçi nh÷ng dßng thu.
Díi gãc ®é tiªu dïng th× ®Çu t lµ sù hi sinh tiªu dïng hiÖn t¹i ®Ó thu ®îc
møc tiªu dïng nhiÒu h¬n trong t¬ng lai.
Kh¸i niÖm chung: §Çu t lµ viÖc bá vèn hoÆc chi dïng vèn cïng c¸c nguån
lùc kh¸c ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕn hµnh mét...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi giíi thiÖu
Rõng vµng, biÓn b¹c,
®Êt ph× nhiªu   !"#$%!"
!&'()*+',
-.' )/01!2""hiÖu qu¶"34
56*7'8"9:;*1<%(7=>?@A
:A( B17!C"C*1"'D
E77,F*1"8GBH> %1*1
"'D7 H.:GBH>%1
*1G
B'0"!":!D77*1IJ
*+KJ!LM$CF%!"H.>+1N
I7.7OP!"77*1' .@
%KIJ!M,Q#J*'D*1:
!"*1' "',R"SI
 *1 "$<.0I!87@ %"E
H C:!N*1"*1
*+,
4R' 0"!0+A#"T/Cng IUSF
!CJ!"71%7%*1 H.J%7'E' 
@ %,VCh¬ng IIB'H H.J%7'EH$
F%:W!"JX-YZX[".VCh¬ng III-.>+1%7%\ 
*1 H.J%7'EH$F%:W!"JX-YZX["
.
] '8.!"PH!"'8.8EH
!F6$#>%S:J7 ' 0.:
J!">%S:QS4,
Hµ néi, tng 04 m 2005
Ni thùc hiÖn
NguyÔn Thu Thuû
NguyÔn Thu Thuû 1 Kinh
tÕ ®Çu t 43A
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT của DN trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT của DN trong nền KTTT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
ĐATN ĐẦU TƯ: ĐT của DN trong nền KTTT 9 10 675